51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز چهارشنبه ۰۲-۰۸-۱۳۹۷

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
نبشی 6*60*60 طول 6 متری ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۸:۵۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4600
نبشی 8*80*80 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
4600
نبشی 10*100*100 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
4600

فولاد ناب تبریز

نام کالا قيمت
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
4750
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
4700
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
4690
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4680
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4690
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4700
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4690
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4680
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4700
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4700
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
4780
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
4780
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
4780
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
4780
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
4700
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
4680
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
4690
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
4330
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
4330

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالا قيمت
نبشي 2*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20*20
حالت:
---
کارخانه
4065
نبشي 3*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20*20
حالت:
---
کارخانه
5040
نبشي 2*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
25*25
حالت:
---
کارخانه
5040
نبشي 3*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
25*25
حالت:
---
کارخانه
3125
نبشي 3*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
5090
نبشي 2*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
5170
نبشي 3*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
5040
نبشي 4*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۱۴:۵۷:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
5120
نبشي 2*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
5040
نبشي 4*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
5040
نبشي 5*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
5040

صبا فولاد منظومه

نام کالا قيمت
نبشی 4*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4450
نبشی 5*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4450
نبشی 5*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4450
نبشی 6*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4450
نبشی 6*80*80 صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
4450

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
نبشي 3*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
4790
نبشي 4*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
4760
نبشي 4*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4760
نبشي 5*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4760
نبشي 6*60*60 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4760
نبشي 8*80*80 طول 12 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
5110
نبشي 8*80*80 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
4760
نبشي 10*100*100 طول 12 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
5110
نبشي 10*100*100 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
4760
نبشي 12*120*120 طول 12 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
5110
نبشي 12*120*120 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
4760
نبشي 12*130*130 طول 12 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
130*130
حالت:
---
کارخانه
5640
نبشي 15*150*150 طول 12 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
150*150
حالت:
---
کارخانه
5640

فولاد اصفهان ( سپاهان اصفهان )

نام کالا قيمت
نبشی 8*80*80 فولاد اصفهان سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 10*100*100 فولاد اصفهان سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 12*120*120 فولاد اصفهان سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 12*140*140 فولاد اصفهان سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
140*140
حالت:
---
کارخانه
4650

جویا نورد فولاد تهران _صنایع تولیدی نورد گرم فلز

نام کالا قيمت
نبشی 4*40*40 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2290
نبشی 5*50*50 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3270
نبشی 4*70*70 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
2290
نبشی 5*70*70 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
2290
نبشی 6*70*70 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
2290
نبشی 7*70*70 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
2290
نبشی 8*80*80 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
4570
نبشی 7*80*80 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2320
نبشی 8*100*100 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2290
نبشی 10*100*100 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
4570

فولاد البرز ایرانیان فایکو

نام کالا قيمت
نبشی 10*100*100 طول 6 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
1690
نبشی 10*100*100 طول 12 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
1780

مجتمع فولاد صنعت بناب ( مجتمع فولاد شاهین بناب )

نام کالا قيمت
نبشی 4*40*40 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2780
نبشی 3*40*40 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2810
نبشی 3*50*50 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2810
نبشی 4*50*50 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 5*50*50 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2780
نبشی 4*60*60 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 5*60*60 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2790
نبشی 6*60*60 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2780

گروه صنعتی شکفته

نام کالا قيمت
نبشي 2.5*30*30 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۱۴:۵۷:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
4720
نبشي 4*40*40 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
4630
نبشي 3*40*40 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4630
نبشی 4*50*50 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 5*60*60 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 6*60*60 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4630
نبشی 7*80*80 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
4610
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
4610
نبشی 8*100*100 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
4580

شرکت فولاد نستا

نام کالا قيمت
نبشی 3*30*30 فولاد نستا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
4600
نبشی 4*40*40 فولاد نستا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
4600

شرکت پروفیل صنعت ماهان

نام کالا قيمت
نبشی 8*80*80 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
1610
نبشی 10*100*100 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
1690

شرکت فولاد ماهان سپاهان

نام کالا قيمت
نبشی 6*80*80 فولاد ماهان سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
4360

مجتمع فولاد البرز غرب

نام کالا قيمت
نبشی 8*80*80 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
4790
نبشی 10*100*100 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
4790
نبشی 10*100*100 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
4800
نبشی 12*120*120 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
4790
نبشی 12*120*120 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
4800

شرکت فولاد جاوید بناب

نام کالا قيمت
نبشی 3*40*40 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
4720
نبشی 4*40*40 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
4720
نبشی 3*50*50 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4720
نبشی 4*50*50 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4720
نبشی 5*50*50 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4720
نبشی 3*60*60 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4720
نبشی 4*60*60 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4720
نبشی 5*60*60 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4719
نبشی 6*60*60 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4720

صنایع فولاد کبکان

نام کالا قيمت
نبشی 2.5*30*30 صنایع فولاد کبکان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 3*40*40 صنایع فولاد کبکان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 4*40*40 صنایع فولاد کبکان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
4630

فولاد نصر آذربایجان

نام کالا قيمت
نبشی 5*60*60 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 6*60*60 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 6*70*70 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 7*70*70 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۱۴:۵۷:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 6*80*80 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 8*80*80 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 8*100*100 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 10*100*100 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2850

گروه صنعتی لاهور _پارت نورد لاهور

نام کالا قيمت
نبشی 4*50*50 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3330
نبشی 5*50*50 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3330
نبشی 5*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3330
نبشی 6*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3330
نبشی 4*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3330
نبشی 7*80*80 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
3330
نبشی 8*80*80 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
3330
نبشی 10*100*100 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3330
نبشی 10*100*100 طول 12 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3330

کارخانه فولاد ظهوریان مشهد، نورد فولاد بارثاوا

نام کالا قيمت
نبشی 3*30*30 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 4*40*40 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 5*50*50 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 6*60*60 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 8*80*80 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 10*100*100 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
4650

شرکت سدید کاوه قم

نام کالا قيمت
نبشی 8*80*80 فولاد سدید کاوه قم ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
4500

شرکت نورد یاوران زنجان

نام کالا قيمت
نبشی 4*40*40 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
4550
نبشی 5*50*50 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4550
نبشی 4*50*50 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4550
نبشی 6*60*60 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4550
نبشی 5*60*60 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4550

کارخانه فولاد اشتهارد

نام کالا قيمت
نبشی 10*100*100 فولاد اشتهارد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2240

صنایع ریخته گری قیدار ابهر

نام کالا قيمت
نبشی 4*40*40 صنایع ریخته گری قیدار ابهر ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
4150
نبشی 8*80*80 صنایع ریخته گری قیدار ابهر ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
4150

شركت آذر نبش تبريز

نام کالا قيمت
نبشی 3*50*50 آذر نبش تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4700
نبشی 4*50*50 آذر نبش تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4700
نبشی 5*50*50 آذر نبش تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4700

نورد مگا استیل ایوانکی

نام کالا قيمت
نبشی 10*100*100 مگا استیل ایوانکی ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3350
نبشی 12*120*120 مگا استیل ایوانکی ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
3350

نورد مگا استیل اشتهارد

نام کالا قيمت
نبشی 10*100*100 مگا استیل اشتهارد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3330

نبشی

قیمت نبشی

کلاف ساده

نبشی

نبشی
چهارشنبه ۰۲-۰۸-۱۳۹۷