51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
نبشی 6*60*60 طول 6 متری ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:58 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2410
نبشی 8*80*80 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:58 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2410
نبشی 10*100*100 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:58 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2410

فولاد ناب تبریز

نام کالا قيمت
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
30*30
حالت:
---
کارخانه
2410
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2530
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2520
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2520
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2510
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2520
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2600
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2510
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2500
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2520
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2560
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
70*70
حالت:
---
کارخانه
2610
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
70*70
حالت:
---
کارخانه
2610
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
70*70
حالت:
---
کارخانه
2620
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
70*70
حالت:
---
کارخانه
2620
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2510
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2500
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2500
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2430
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2550

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالا قيمت
نبشي 2*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان 2/23/18 5:58 PM
20*20
حالت:
---
کارخانه
2700
نبشي 3*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان 2/23/18 5:58 PM
20*20
حالت:
---
کارخانه
2650
نبشي 2*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان 2/23/18 5:58 PM
25*25
حالت:
---
کارخانه
2680
نبشي 3*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان 2/23/18 5:58 PM
25*25
حالت:
---
کارخانه
2650
نبشي 3*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان 2/23/18 5:58 PM
30*30
حالت:
---
کارخانه
2585
نبشي 2*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان 2/23/18 5:58 PM
30*30
حالت:
---
کارخانه
2650
نبشي 3*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان 2/23/18 5:58 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2585
نبشي 4*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان 2/23/18 5:58 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2570
نبشي 2*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان 2/23/18 5:58 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2635
نبشي 4*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان 2/23/18 5:58 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2570
نبشي 5*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان 2/23/18 5:58 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2555

صبا فولاد منظومه

نام کالا قيمت
نبشی 4*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان 2/23/18 5:58 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشی 5*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان 2/23/18 5:58 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشی 5*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان 2/23/18 5:58 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشی 6*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان 2/23/18 5:58 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشی 6*80*80 صبا فولاد منظومه اصفهان 2/23/18 5:58 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2470

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
نبشي 3*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد 2/23/18 5:58 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2500
نبشي 4*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد 2/23/18 5:58 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2480
نبشي 4*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد 2/23/18 5:58 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2480
نبشي 5*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد 2/23/18 5:58 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2480
نبشي 6*60*60 طول 6 متری نورد آریان فولاد 2/23/18 5:58 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2480
نبشي 8*80*80 طول 12 متری نورد آریان فولاد 2/23/18 5:58 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2480
نبشي 8*80*80 طول 6 متری نورد آریان فولاد 2/23/18 5:58 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2480
نبشي 10*100*100 طول 12 متری نورد آریان فولاد 2/23/18 5:58 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2480
نبشي 10*100*100 طول 6 متری نورد آریان فولاد 2/23/18 5:58 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2480
نبشي 12*120*120 طول 12 متری نورد آریان فولاد 2/23/18 5:58 PM
120*120
حالت:
---
کارخانه
2480
نبشي 12*120*120 طول 6 متری نورد آریان فولاد 2/23/18 5:58 PM
120*120
حالت:
---
کارخانه
2480
نبشي 12*130*130 طول 12 متری نورد آریان فولاد 2/23/18 5:58 PM
130*130
حالت:
---
کارخانه
3250
نبشي 15*150*150 طول 12 متری نورد آریان فولاد 2/23/18 5:58 PM
150*150
حالت:
---
کارخانه
3250

فولاد اصفهان ( سپاهان اصفهان )

نام کالا قيمت
نبشی 8*80*80 فولاد اصفهان سپاهان 2/23/18 5:58 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2075
نبشی 10*100*100 فولاد اصفهان سپاهان 2/23/18 5:58 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2475
نبشی 12*120*120 فولاد اصفهان سپاهان 2/23/18 5:58 PM
120*120
حالت:
---
کارخانه
2475
نبشی 12*140*140 فولاد اصفهان سپاهان 2/23/18 5:58 PM
140*140
حالت:
---
کارخانه
2285

جویا نورد فولاد تهران _صنایع تولیدی نورد گرم فلز

نام کالا قيمت
نبشی 4*40*40 نورد فولاد تهران 2/23/18 5:58 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2245
نبشی 5*50*50 نورد فولاد تهران 2/23/18 5:58 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2245
نبشی 4*70*70 نورد فولاد تهران 2/23/18 5:58 PM
70*70
حالت:
---
کارخانه
2385
نبشی 5*70*70 نورد فولاد تهران 2/23/18 5:58 PM
70*70
حالت:
---
کارخانه
2440
نبشی 6*70*70 نورد فولاد تهران 2/23/18 5:58 PM
70*70
حالت:
---
کارخانه
2440
نبشی 7*70*70 نورد فولاد تهران 2/23/18 5:58 PM
70*70
حالت:
---
کارخانه
2590
نبشی 8*80*80 نورد فولاد تهران 2/23/18 5:58 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2460
نبشی 7*80*80 نورد فولاد تهران 2/23/18 5:58 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2300
نبشی 8*100*100 نورد فولاد تهران 2/23/18 5:58 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2245
نبشی 10*100*100 نورد فولاد تهران 2/23/18 5:58 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2460

فولاد البرز ایرانیان فایکو

نام کالا قيمت
نبشی 10*100*100 طول 6 متری فایکو 2/23/18 5:58 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
1690
نبشی 10*100*100 طول 12 متری فایکو 2/23/18 5:58 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
1780

مجتمع فولاد صنعت بناب ( مجتمع فولاد شاهین بناب )

نام کالا قيمت
نبشی 4*40*40 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:58 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2240
نبشی 3*40*40 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:58 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2260
نبشی 3*50*50 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:58 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2260
نبشی 4*50*50 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:58 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2250
نبشی 5*50*50 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:58 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2250
نبشی 4*60*60 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:58 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2250
نبشی 5*60*60 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:58 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2250
نبشی 6*60*60 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:58 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2250

گروه صنعتی شکفته

نام کالا قيمت
نبشي 2.5*30*30 شکفته مشهد 2/23/18 5:58 PM
30*30
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشي 4*40*40 شکفته مشهد 2/23/18 5:58 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشي 3*40*40 شکفته مشهد 2/23/18 5:58 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد 2/23/18 5:58 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشی 4*50*50 شکفته مشهد 2/23/18 5:58 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشی 5*60*60 شکفته مشهد 2/23/18 5:58 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشی 6*60*60 شکفته مشهد 2/23/18 5:59 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشی 7*80*80 شکفته مشهد 2/23/18 5:59 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد 2/23/18 5:59 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشی 8*100*100 شکفته مشهد 2/23/18 5:59 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2470

شرکت فولاد نستا

نام کالا قيمت
نبشی 3*30*30 فولاد نستا 2/23/18 5:59 PM
30*30
حالت:
---
کارخانه
2500
نبشی 4*40*40 فولاد نستا 2/23/18 5:59 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2500

شرکت پروفیل صنعت ماهان

نام کالا قيمت
نبشی 8*80*80 پروفیل صنعت ماهان 2/23/18 5:59 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
1610
نبشی 10*100*100 پروفیل صنعت ماهان 2/23/18 5:59 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
1690

شرکت فولاد ماهان سپاهان

نام کالا قيمت
نبشی 6*80*80 فولاد ماهان سپاهان 2/23/18 5:59 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2370

مجتمع فولاد البرز غرب

نام کالا قيمت
نبشی 8*80*80 طول 6 متری فولاد البرز غرب 2/23/18 5:59 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2500
نبشی 10*100*100 طول 6 متری فولاد البرز غرب 2/23/18 5:59 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2500
نبشی 10*100*100 طول 12 متری فولاد البرز غرب 2/23/18 5:59 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2600
نبشی 12*120*120 طول 6 متری فولاد البرز غرب 2/23/18 5:59 PM
120*120
حالت:
---
کارخانه
2500
نبشی 12*120*120 طول 12 متری فولاد البرز غرب 2/23/18 5:59 PM
120*120
حالت:
---
کارخانه
2600

شرکت فولاد جاوید بناب

نام کالا قيمت
نبشی 3*40*40 فولاد جاوید بناب 2/23/18 5:59 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2515
نبشی 4*40*40 فولاد جاوید بناب 2/23/18 5:59 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2515
نبشی 3*50*50 فولاد جاوید بناب 2/23/18 5:59 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2500
نبشی 4*50*50 فولاد جاوید بناب 2/23/18 5:59 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2485
نبشی 5*50*50 فولاد جاوید بناب 2/23/18 5:59 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2485
نبشی 3*60*60 فولاد جاوید بناب 2/23/18 5:59 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2540
نبشی 4*60*60 فولاد جاوید بناب 2/23/18 5:59 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2495
نبشی 5*60*60 فولاد جاوید بناب 2/23/18 5:59 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2485
نبشی 6*60*60 فولاد جاوید بناب 2/23/18 5:59 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2485

صنایع فولاد کبکان

نام کالا قيمت
نبشی 2.5*30*30 صنایع فولاد کبکان 2/23/18 5:59 PM
30*30
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشی 3*40*40 صنایع فولاد کبکان 2/23/18 5:59 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشی 4*40*40 صنایع فولاد کبکان 2/23/18 5:59 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2470

فولاد نصر آذربایجان

نام کالا قيمت
نبشی 5*60*60 فولاد نصر آذربایجان 2/23/18 5:59 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2490
نبشی 6*60*60 فولاد نصر آذربایجان 2/23/18 5:59 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2490
نبشی 6*70*70 فولاد نصر آذربایجان 2/23/18 5:59 PM
70*70
حالت:
---
کارخانه
2490
نبشی 7*70*70 فولاد نصر آذربایجان 2/23/18 5:59 PM
70*70
حالت:
---
کارخانه
2490
نبشی 6*80*80 فولاد نصر آذربایجان 2/23/18 5:59 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2490
نبشی 8*80*80 فولاد نصر آذربایجان 2/23/18 5:59 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2490
نبشی 8*100*100 فولاد نصر آذربایجان 2/23/18 5:59 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2490
نبشی 10*100*100 فولاد نصر آذربایجان 2/23/18 5:59 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2490

گروه صنعتی لاهور _پارت نورد لاهور

نام کالا قيمت
نبشی 4*50*50 طول 6 متری پارت نورد لاهور 2/23/18 5:59 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2460
نبشی 5*50*50 طول 6 متری پارت نورد لاهور 2/23/18 5:59 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2450
نبشی 5*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور 2/23/18 5:59 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2460
نبشی 6*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور 2/23/18 5:59 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2450
نبشی 4*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور 2/23/18 5:59 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2460
نبشی 7*80*80 طول 6 متری پارت نورد لاهور 2/23/18 5:59 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2440
نبشی 8*80*80 طول 6 متری پارت نورد لاهور 2/23/18 5:59 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2420
نبشی 10*100*100 طول 6 متری پارت نورد لاهور 2/23/18 5:59 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2410
نبشی 10*100*100 طول 12 متری پارت نورد لاهور 2/23/18 5:59 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2410

کارخانه فولاد ظهوریان مشهد، نورد فولاد بارثاوا

نام کالا قيمت
نبشی 3*30*30 فولاد ظهوریان مشهد 2/23/18 5:59 PM
30*30
حالت:
---
کارخانه
2490
نبشی 4*40*40 فولاد ظهوریان مشهد 2/23/18 5:59 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2490
نبشی 5*50*50 فولاد ظهوریان مشهد 2/23/18 5:59 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2490
نبشی 6*60*60 فولاد ظهوریان مشهد 2/23/18 5:59 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2490
نبشی 8*80*80 فولاد ظهوریان مشهد 2/23/18 5:59 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2490
نبشی 10*100*100 فولاد ظهوریان مشهد 2/23/18 5:59 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2490

شرکت سدید کاوه قم

نام کالا قيمت
نبشی 8*80*80 فولاد سدید کاوه قم 2/23/18 5:59 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2470

شرکت نورد یاوران زنجان

نام کالا قيمت
نبشی 4*40*40 نورد یاوران زنجان 2/23/18 5:59 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشی 5*50*50 نورد یاوران زنجان 2/23/18 5:59 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشی 4*50*50 نورد یاوران زنجان 2/23/18 5:59 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
2470
نبشی 6*60*60 نورد یاوران زنجان 2/20/18 2:28 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2455
نبشی 5*60*60 نورد یاوران زنجان 2/20/18 2:28 PM
60*60
حالت:
---
کارخانه
2455

کارخانه فولاد اشتهارد

نام کالا قيمت
نبشی 10*100*100 فولاد اشتهارد 2/20/18 2:28 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2240

صنایع ریخته گری قیدار ابهر

نام کالا قيمت
نبشی 4*40*40 صنایع ریخته گری قیدار ابهر 2/20/18 2:28 PM
40*40
حالت:
---
کارخانه
2460
نبشی 8*80*80 صنایع ریخته گری قیدار ابهر 2/20/18 2:28 PM
80*80
حالت:
---
کارخانه
2460

شركت آذر نبش تبريز

نام کالا قيمت
نبشی 3*50*50 آذر نبش تبریز 2/20/18 2:28 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
1920
نبشی 4*50*50 آذر نبش تبریز 2/20/18 2:28 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
1900
نبشی 5*50*50 آذر نبش تبریز 2/20/18 2:28 PM
50*50
حالت:
---
کارخانه
1900

نورد مگا استیل ایوانکی

نام کالا قيمت
نبشی 10*100*100 مگا استیل ایوانکی 2/20/18 2:28 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2450
نبشی 12*120*120 مگا استیل ایوانکی 2/20/18 2:28 PM
120*120
حالت:
---
کارخانه
2450

نورد مگا استیل اشتهارد

نام کالا قيمت
نبشی 10*100*100 مگا استیل اشتهارد 2/20/18 2:28 PM
100*100
حالت:
---
کارخانه
2440

نبشی

قیمت نبشی

کلاف ساده

نبشی

نبشی
شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶