51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
نبشی 6*60*60 طول 6 متری ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۶ ۰۰:۴۹:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4900
نبشی 8*80*80 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
4420
نبشی 10*100*100 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3400

فولاد ناب تبریز

نام کالا قيمت
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
4070
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
3900
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
3870
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3870
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3900
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3910
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4270
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3890
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3870
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3910
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4250
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۴:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
4230
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
4250
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
4250
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
4250
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
3900
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
3850
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
3870
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3850
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
0

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالا قيمت
نبشي 2*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20*20
حالت:
---
کارخانه
0
نبشي 3*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20*20
حالت:
---
کارخانه
3910
نبشي 2*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
25*25
حالت:
---
کارخانه
4070
نبشي 3*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
25*25
حالت:
---
کارخانه
4040
نبشي 3*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
4000
نبشي 2*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
0
نبشي 3*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
3980
نبشي 4*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
3970
نبشي 2*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
4010
نبشي 4*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3960
نبشي 5*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3950

صبا فولاد منظومه

نام کالا قيمت
نبشی 4*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3760
نبشی 5*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3760
نبشی 5*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3300
نبشی 6*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3770
نبشی 6*80*80 صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
0

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
نبشي 3*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
3920
نبشي 4*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
3850
نبشي 4*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3850
نبشي 5*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3850
نبشي 6*60*60 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3850
نبشي 8*80*80 طول 12 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
0
نبشي 8*80*80 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
3850
نبشي 10*100*100 طول 12 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3950
نبشي 10*100*100 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3850
نبشي 12*120*120 طول 12 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
3950
نبشي 12*120*120 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
3850
نبشي 12*130*130 طول 12 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
130*130
حالت:
---
کارخانه
0
نبشي 15*150*150 طول 12 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
150*150
حالت:
---
کارخانه
6200

فولاد اصفهان ( سپاهان اصفهان )

نام کالا قيمت
نبشی 8*80*80 فولاد اصفهان سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
3440
نبشی 10*100*100 فولاد اصفهان سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3440
نبشی 12*120*120 فولاد اصفهان سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 12*140*140 فولاد اصفهان سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
140*140
حالت:
---
کارخانه
0

جویا نورد فولاد تهران _صنایع تولیدی نورد گرم فلز

نام کالا قيمت
نبشی 4*40*40 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
3820
نبشی 5*50*50 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 4*70*70 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 5*70*70 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 6*70*70 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 7*70*70 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 8*80*80 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
3720
نبشی 7*80*80 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 8*100*100 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 10*100*100 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
0

فولاد البرز ایرانیان فایکو

نام کالا قيمت
نبشی 10*100*100 طول 6 متری فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3730
نبشی 10*100*100 طول 12 متری فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3730

مجتمع فولاد صنعت بناب ( مجتمع فولاد شاهین بناب )

نام کالا قيمت
نبشی 4*40*40 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 3*40*40 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 3*50*50 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 4*50*50 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 5*50*50 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 4*60*60 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 5*60*60 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4650
نبشی 6*60*60 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4650

گروه صنعتی شکفته

نام کالا قيمت
نبشي 2.5*30*30 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۹-۱۵ ۱۱:۲۵:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
3920
نبشي 4*40*40 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
3870
نبشي 3*40*40 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3870
نبشی 4*50*50 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 5*60*60 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 6*60*60 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3870
نبشی 7*80*80 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
3870
نبشی 8*100*100 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۹-۱۵ ۱۱:۲۵:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3870

شرکت فولاد نستا

نام کالا قيمت
نبشی 3*30*30 فولاد نستا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
3960
نبشی 4*40*40 فولاد نستا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
3960

شرکت پروفیل صنعت ماهان

نام کالا قيمت
نبشی 8*80*80 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 10*100*100 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
0

شرکت فولاد ماهان سپاهان

نام کالا قيمت
نبشی 6*80*80 فولاد ماهان سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
4250

مجتمع فولاد البرز غرب

نام کالا قيمت
نبشی 8*80*80 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 10*100*100 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3850
نبشی 10*100*100 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 12*120*120 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 12*120*120 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
0

شرکت فولاد جاوید بناب

نام کالا قيمت
نبشی 3*40*40 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
3850
نبشی 4*40*40 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
3820
نبشی 3*50*50 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3910
نبشی 4*50*50 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3900
نبشی 5*50*50 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۴:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3770
نبشی 3*60*60 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4260
نبشی 4*60*60 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3750
نبشی 5*60*60 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3880
نبشی 6*60*60 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3700

صنایع فولاد کبکان

نام کالا قيمت
نبشی 2.5*30*30 صنایع فولاد کبکان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 3*40*40 صنایع فولاد کبکان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 4*40*40 صنایع فولاد کبکان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
3870

فولاد نصر آذربایجان

نام کالا قيمت
نبشی 5*60*60 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 6*60*60 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 6*70*70 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 7*70*70 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 6*80*80 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 8*80*80 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 8*100*100 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 10*100*100 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
0

گروه صنعتی لاهور _پارت نورد لاهور

نام کالا قيمت
نبشی 4*50*50 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3680
نبشی 5*50*50 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3680
نبشی 5*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3680
نبشی 6*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3680
نبشی 4*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
4250
نبشی 7*80*80 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
3680
نبشی 8*80*80 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
3680
نبشی 10*100*100 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3680
نبشی 10*100*100 طول 12 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
4250

کارخانه فولاد ظهوریان مشهد، نورد فولاد بارثاوا

نام کالا قيمت
نبشی 3*30*30 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
3880
نبشی 4*40*40 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
3880
نبشی 5*50*50 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3880
نبشی 6*60*60 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3880
نبشی 8*80*80 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
3880
نبشی 10*100*100 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3880

شرکت سدید کاوه قم

نام کالا قيمت
نبشی 8*80*80 فولاد سدید کاوه قم ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
3720

شرکت نورد یاوران زنجان

نام کالا قيمت
نبشی 4*40*40 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
0
نبشی 5*50*50 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3770
نبشی 4*50*50 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
3770
نبشی 6*60*60 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3770
نبشی 5*60*60 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۴:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
3770

کارخانه فولاد اشتهارد

نام کالا قيمت
نبشی 10*100*100 فولاد اشتهارد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3750

صنایع ریخته گری قیدار ابهر

نام کالا قيمت
نبشی 4*40*40 صنایع ریخته گری قیدار ابهر ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
3720
نبشی 8*80*80 صنایع ریخته گری قیدار ابهر ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
3700

شركت آذر نبش تبريز

نام کالا قيمت
نبشی 3*50*50 آذر نبش تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4780
نبشی 4*50*50 آذر نبش تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4750
نبشی 5*50*50 آذر نبش تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
4750

نورد مگا استیل ایوانکی

نام کالا قيمت
نبشی 10*100*100 مگا استیل ایوانکی ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۴:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3600
نبشی 12*120*120 مگا استیل ایوانکی ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۴:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
3600

نورد مگا استیل اشتهارد

نام کالا قيمت
نبشی 10*100*100 مگا استیل اشتهارد ۱۳۹۷-۰۸-۱۱ ۱۹:۳۷:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
4350

نبشی

قیمت نبشی

کلاف ساده

نبشی

نبشی
دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷