51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
نبشی 6*60*60 طول 6 متری ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۲۳:۲۱:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2680
نبشی 8*80*80 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2650
نبشی 10*100*100 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2650

فولاد ناب تبریز

نام کالا قيمت
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
2600
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2830
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2830
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2840
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2860
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2620
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2830
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2830
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2740
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
2920
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
2920
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
2920
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
2920
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2840
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2830
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2830
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2430
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2550

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالا قيمت
نبشي 2*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20*20
حالت:
---
کارخانه
2965
نبشي 3*20*20 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20*20
حالت:
---
کارخانه
2965
نبشي 2*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
25*25
حالت:
---
کارخانه
2915
نبشي 3*25*25 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
25*25
حالت:
---
کارخانه
2865
نبشي 3*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
2855
نبشي 2*30*30 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
2895
نبشي 3*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2855
نبشي 4*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشي 2*40*40 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2885
نبشي 4*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2790
نبشي 5*50*50 فولاد اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2825

صبا فولاد منظومه

نام کالا قيمت
نبشی 4*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2790
نبشی 5*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2790
نبشی 5*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2790
نبشی 6*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2790
نبشی 6*80*80 صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2790

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
نبشي 3*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2840
نبشي 4*40*40 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2810
نبشي 4*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2810
نبشي 5*50*50 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2810
نبشي 6*60*60 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2810
نبشي 8*80*80 طول 12 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
3210
نبشي 8*80*80 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2810
نبشي 10*100*100 طول 12 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۵۵:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
3220
نبشي 10*100*100 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشي 12*120*120 طول 12 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
3210
نبشي 12*120*120 طول 6 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشي 12*130*130 طول 12 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
130*130
حالت:
---
کارخانه
3710
نبشي 15*150*150 طول 12 متری نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
150*150
حالت:
---
کارخانه
3710

فولاد اصفهان ( سپاهان اصفهان )

نام کالا قيمت
نبشی 8*80*80 فولاد اصفهان سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2750
نبشی 10*100*100 فولاد اصفهان سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2750
نبشی 12*120*120 فولاد اصفهان سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
2750
نبشی 12*140*140 فولاد اصفهان سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
140*140
حالت:
---
کارخانه
2815

جویا نورد فولاد تهران _صنایع تولیدی نورد گرم فلز

نام کالا قيمت
نبشی 4*40*40 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2620
نبشی 5*50*50 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2830
نبشی 4*70*70 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
2620
نبشی 5*70*70 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
2620
نبشی 6*70*70 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
2620
نبشی 7*70*70 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
2620
نبشی 8*80*80 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 7*80*80 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2650
نبشی 8*100*100 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2620
نبشی 10*100*100 نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2750

فولاد البرز ایرانیان فایکو

نام کالا قيمت
نبشی 10*100*100 طول 6 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
1690
نبشی 10*100*100 طول 12 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
1780

مجتمع فولاد صنعت بناب ( مجتمع فولاد شاهین بناب )

نام کالا قيمت
نبشی 4*40*40 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2780
نبشی 3*40*40 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2810
نبشی 3*50*50 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2810
نبشی 4*50*50 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 5*50*50 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2780
نبشی 4*60*60 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 5*60*60 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2790
نبشی 6*60*60 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2780

گروه صنعتی شکفته

نام کالا قيمت
نبشي 2.5*30*30 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشي 4*40*40 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2790
نبشي 3*40*40 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2790
نبشی 4*50*50 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 5*60*60 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 6*60*60 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 7*80*80 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 8*100*100 شکفته مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2800

شرکت فولاد نستا

نام کالا قيمت
نبشی 3*30*30 فولاد نستا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 4*40*40 فولاد نستا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2850

شرکت پروفیل صنعت ماهان

نام کالا قيمت
نبشی 8*80*80 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
1610
نبشی 10*100*100 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
1690

شرکت فولاد ماهان سپاهان

نام کالا قيمت
نبشی 6*80*80 فولاد ماهان سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2630

مجتمع فولاد البرز غرب

نام کالا قيمت
نبشی 8*80*80 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 10*100*100 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 10*100*100 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۵۵:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2780
نبشی 12*120*120 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 12*120*120 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
2810

شرکت فولاد جاوید بناب

نام کالا قيمت
نبشی 3*40*40 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2860
نبشی 4*40*40 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 3*50*50 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 4*50*50 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 5*50*50 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 3*60*60 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 4*60*60 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 5*60*60 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 6*60*60 فولاد جاوید بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2850

صنایع فولاد کبکان

نام کالا قيمت
نبشی 2.5*30*30 صنایع فولاد کبکان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
2790
نبشی 3*40*40 صنایع فولاد کبکان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2790
نبشی 4*40*40 صنایع فولاد کبکان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2770

فولاد نصر آذربایجان

نام کالا قيمت
نبشی 5*60*60 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 6*60*60 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 6*70*70 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 7*70*70 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
70*70
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 6*80*80 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 8*80*80 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 8*100*100 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2850
نبشی 10*100*100 فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2850

گروه صنعتی لاهور _پارت نورد لاهور

نام کالا قيمت
نبشی 4*50*50 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2780
نبشی 5*50*50 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2780
نبشی 5*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2780
نبشی 6*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2780
نبشی 4*60*60 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2780
نبشی 7*80*80 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2780
نبشی 8*80*80 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2780
نبشی 10*100*100 طول 6 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2780
نبشی 10*100*100 طول 12 متری پارت نورد لاهور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2780

کارخانه فولاد ظهوریان مشهد، نورد فولاد بارثاوا

نام کالا قيمت
نبشی 3*30*30 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
30*30
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 4*40*40 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 5*50*50 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 6*60*60 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 8*80*80 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۵۵:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 10*100*100 فولاد ظهوریان مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2800

شرکت سدید کاوه قم

نام کالا قيمت
نبشی 8*80*80 فولاد سدید کاوه قم ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2760

شرکت نورد یاوران زنجان

نام کالا قيمت
نبشی 4*40*40 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2790
نبشی 5*50*50 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2790
نبشی 4*50*50 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
2790
نبشی 6*60*60 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2790
نبشی 5*60*60 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
60*60
حالت:
---
کارخانه
2790

کارخانه فولاد اشتهارد

نام کالا قيمت
نبشی 10*100*100 فولاد اشتهارد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2240

صنایع ریخته گری قیدار ابهر

نام کالا قيمت
نبشی 4*40*40 صنایع ریخته گری قیدار ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
40*40
حالت:
---
کارخانه
2820
نبشی 8*80*80 صنایع ریخته گری قیدار ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
80*80
حالت:
---
کارخانه
2820

شركت آذر نبش تبريز

نام کالا قيمت
نبشی 3*50*50 آذر نبش تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
1920
نبشی 4*50*50 آذر نبش تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
1900
نبشی 5*50*50 آذر نبش تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
50*50
حالت:
---
کارخانه
1900

نورد مگا استیل ایوانکی

نام کالا قيمت
نبشی 10*100*100 مگا استیل ایوانکی ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2800
نبشی 12*120*120 مگا استیل ایوانکی ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
120*120
حالت:
---
کارخانه
2800

نورد مگا استیل اشتهارد

نام کالا قيمت
نبشی 10*100*100 مگا استیل اشتهارد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۲:۰۰
100*100
حالت:
---
کارخانه
2800

نبشی

قیمت نبشی

کلاف ساده

نبشی

نبشی
دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷