51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۲۳:۲۱:۰۰
16
حالت:
سبک
کارخانه
2700

فولاد ناب تبریز

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
8
حالت:
سنگین
کارخانه
2840
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
10
حالت:
سنگین
کارخانه
2840
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
10
حالت:
سنگین
کارخانه
2840
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
12
حالت:
سنگین
کارخانه
2840
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
12
حالت:
سنگین
کارخانه
2840
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت:
سنگین
کارخانه
2840
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت:
سنگین
کارخانه
2840
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت:
سنگین
کارخانه
2870
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت:
سنگین
کارخانه
2870

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالا قيمت
ناودانی 5 سبک اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
5
حالت:
سبک
کارخانه
2955
ناودانی 5 سنگین اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
5
حالت:
سنگین
کارخانه
2945
ناودانی 6 سبک اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
2885
ناودانی 6 سنگین اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
6
حالت:
سنگین
کارخانه
2865

صبا فولاد منظومه

نام کالا قيمت
ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
2640
ناودانی 6 سنگین صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
6
حالت:
سنگین
کارخانه
2640
ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
2640

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
ناودانی 10 نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
2810

جویا نورد فولاد تهران _صنایع تولیدی نورد گرم فلز

نام کالا قيمت
ناودانی 6 سبک نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
2850
ناودانی 6 سنگین نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
6
حالت:
سنگین
کارخانه
2820
ناودانی 8 سبک نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
2880
ناودانی 8 سنگین نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
8
حالت:
سنگین
کارخانه
2860
ناودانی 8 سبک نورد فولاد تهران ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
0
ناودانی 8 سنگین نورد فولاد تهران ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
سنگین
کارخانه
0
ناودانی 10 سنگین نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
10
حالت:
سنگین
کارخانه
2860
ناودانی 10 سبک نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
2860
ناودانی 10 سبک نورد فولاد تهران ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
0
ناودانی 10 سنگین نورد فولاد تهران ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سنگین
کارخانه
0

فولاد البرز ایرانیان فایکو

نام کالا قيمت
ناودانی 14 سبک 6 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت:
سبک
کارخانه
3010
ناودانی 14 سنگین 6 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت:
سنگین
کارخانه
3010
ناودانی 16 سبک 6 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت:
سبک
کارخانه
3010
ناودانی 16 سنگین 6 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت:
سنگین
کارخانه
3010
ناودانی 18 سبک 12 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
18
حالت:
سبک
کارخانه
3010
ناودانی 18 سنگین 12 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
18
حالت:
سنگین
کارخانه
3010
ناودانی 20 سبک 12 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20
حالت:
سبک
کارخانه
3480
ناودانی 20 سنگین 12 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20
حالت:
سنگین
کارخانه
3110

گروه صنعتی شکفته

نام کالا قيمت
ناودانی 6 طول 6 متری 22 کیلویی مقاطع فولادی شکفته ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
2800
ناودانی 8 طول 6 متری 33 کیلویی مقاطع فولادی مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
2790
ناودانی 10 طول 6 متری 40 کیلویی مقاطع فولادی شکفته ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
2790
ناودانی 12 طول 6 متری 55 کیلویی مقاطع فولادی شکفته ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
12
حالت:
سبک
کارخانه
2790
ناودانی 14 طول 6 متری 66 کیلویی مقاطع فولادی شکفته ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت:
سبک
کارخانه
2790

شرکت فولاد فراد

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد فراد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
2640
ناودانی 8 طول 12 متری فولاد فراد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
2650
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد فراد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
2640
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد فراد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
2650

شرکت پروفیل صنعت ماهان

نام کالا قيمت
ناودانی 8 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
8
حالت:
فابریک
کارخانه
0
ناودانی 10 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
10
حالت:
فابریک
کارخانه
1680
ناودانی 12 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
12
حالت:
فابریک
کارخانه
0
ناودانی 14 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت:
فابریک
کارخانه
0
ناودانی 16 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت:
فابریک
کارخانه
0

مجتمع فولاد البرز غرب

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
2830
ناودانی 8 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
8
حالت:
فابریک
کارخانه
2850
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
2830
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
10
حالت:
فابریک
کارخانه
2850
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
12
حالت:
سبک
کارخانه
0
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
12
حالت:
فابریک
کارخانه
2850
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت:
سبک
کارخانه
2830
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت:
فابریک
کارخانه
2850
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت:
سبک
کارخانه
2830
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت:
فابریک
کارخانه
2850

شرکت فولاد الماس یزد

نام کالا قيمت
ناودانی 10 فولاد الماس یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
2800
ناودانی 12 فولاد الماس یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
12
حالت:
سبک
کارخانه
2800
ناودانی 14 فولاد الماس یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت:
سبک
کارخانه
2800
ناودانی 16 فولاد الماس یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت:
سبک
کارخانه
2800

مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر یزد

نام کالا قيمت
ناودانی 6 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
2720
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
2720
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
2720
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
12
حالت:
سبک
کارخانه
2720
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد دهشیر یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
12
حالت:
سبک
کارخانه
2720

فولاد نصر آذربایجان

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
2880
ناودانی 8 طول 12 متری فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
2880
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
2880
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
2880

شرکت نورد سجاد

نام کالا قيمت
ناودانی 8 فولاد نورد سجاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
8
حالت:
فابریک
کارخانه
2670
ناودانی 10 فولاد نورد سجاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۵۵:۰۰
10
حالت:
فابریک
کارخانه
2670

شرکت نورد یاوران زنجان

نام کالا قيمت
ناودانی 6 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
2820

ناودانی

قیمت ناودانی

کلاف ساده

ناودانی

ناودانی
دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷