51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۶ ۰۰:۴۹:۰۰
16
حالت:
سبک
کارخانه
3400

فولاد ناب تبریز

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
8
حالت:
سنگین
کارخانه
3900
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
10
حالت:
سنگین
کارخانه
3900
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
10
حالت:
سنگین
کارخانه
3900
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
12
حالت:
سنگین
کارخانه
3900
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
12
حالت:
سنگین
کارخانه
3900
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت:
سنگین
کارخانه
3900
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت:
سنگین
کارخانه
3900
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت:
سنگین
کارخانه
3900
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت:
سنگین
کارخانه
3900

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالا قيمت
ناودانی 5 سبک اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
5
حالت:
سبک
کارخانه
3990
ناودانی 5 سنگین اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
5
حالت:
سنگین
کارخانه
3970
ناودانی 6 سبک اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
3920
ناودانی 6 سنگین اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
6
حالت:
سنگین
کارخانه
3900

صبا فولاد منظومه

نام کالا قيمت
ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
4750
ناودانی 6 سنگین صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
6
حالت:
سنگین
کارخانه
4750
ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
4750

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
ناودانی 10 نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
3850

جویا نورد فولاد تهران _صنایع تولیدی نورد گرم فلز

نام کالا قيمت
ناودانی 6 سبک نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
3800
ناودانی 6 سنگین نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
6
حالت:
سنگین
کارخانه
3750
ناودانی 8 سبک نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
3950
ناودانی 8 سنگین نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
8
حالت:
سنگین
کارخانه
3750
ناودانی 8 سبک نورد فولاد تهران ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
0
ناودانی 8 سنگین نورد فولاد تهران ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
سنگین
کارخانه
0
ناودانی 10 سنگین نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
10
حالت:
سنگین
کارخانه
0
ناودانی 10 سبک نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
3730
ناودانی 10 سبک نورد فولاد تهران ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
0
ناودانی 10 سنگین نورد فولاد تهران ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سنگین
کارخانه
0

فولاد البرز ایرانیان فایکو

نام کالا قيمت
ناودانی 14 سبک 6 متری فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت:
سبک
کارخانه
3750
ناودانی 14 سنگین 6 متری فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت:
سنگین
کارخانه
3350
ناودانی 16 سبک 6 متری فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت:
سبک
کارخانه
4350
ناودانی 16 سنگین 6 متری فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت:
سنگین
کارخانه
4680
ناودانی 18 سبک 12 متری فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
18
حالت:
سبک
کارخانه
4750
ناودانی 18 سنگین 12 متری فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
18
حالت:
سنگین
کارخانه
0
ناودانی 20 سبک 12 متری فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20
حالت:
سبک
کارخانه
0
ناودانی 20 سنگین 12 متری فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20
حالت:
سنگین
کارخانه
0

گروه صنعتی شکفته

نام کالا قيمت
ناودانی 6 طول 6 متری 22 کیلویی مقاطع فولادی شکفته ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
3870
ناودانی 8 طول 6 متری 33 کیلویی مقاطع فولادی مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۷:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
2950
ناودانی 10 طول 6 متری 40 کیلویی مقاطع فولادی شکفته ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
0
ناودانی 12 طول 6 متری 55 کیلویی مقاطع فولادی شکفته ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
12
حالت:
سبک
کارخانه
0
ناودانی 14 طول 6 متری 66 کیلویی مقاطع فولادی شکفته ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت:
سبک
کارخانه
0

شرکت فولاد فراد

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد فراد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
4750
ناودانی 8 طول 12 متری فولاد فراد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
4750
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد فراد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
3800
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد فراد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
3650

شرکت پروفیل صنعت ماهان

نام کالا قيمت
ناودانی 8 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۴:۰۰
8
حالت:
فابریک
کارخانه
0
ناودانی 10 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
10
حالت:
فابریک
کارخانه
0
ناودانی 12 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
12
حالت:
فابریک
کارخانه
0
ناودانی 14 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت:
فابریک
کارخانه
0
ناودانی 16 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت:
فابریک
کارخانه
0

مجتمع فولاد البرز غرب

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
0
ناودانی 8 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
8
حالت:
فابریک
کارخانه
0
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
3850
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
10
حالت:
فابریک
کارخانه
3850
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
12
حالت:
سبک
کارخانه
0
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
12
حالت:
فابریک
کارخانه
3850
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت:
سبک
کارخانه
3850
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت:
فابریک
کارخانه
3850
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت:
سبک
کارخانه
3850
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت:
فابریک
کارخانه
3850

شرکت فولاد الماس یزد

نام کالا قيمت
ناودانی 10 فولاد الماس یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
3820
ناودانی 12 فولاد الماس یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
12
حالت:
سبک
کارخانه
3820
ناودانی 14 فولاد الماس یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت:
سبک
کارخانه
3820
ناودانی 16 فولاد الماس یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت:
سبک
کارخانه
3820

مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر یزد

نام کالا قيمت
ناودانی 6 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
3240
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
4700
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
4700
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
12
حالت:
سبک
کارخانه
3240
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد دهشیر یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
12
حالت:
سبک
کارخانه
3240

فولاد نصر آذربایجان

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
4700
ناودانی 8 طول 12 متری فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
4700
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
4700
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
4700

شرکت نورد سجاد

نام کالا قيمت
ناودانی 8 فولاد نورد سجاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
8
حالت:
فابریک
کارخانه
3850
ناودانی 10 فولاد نورد سجاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
10
حالت:
فابریک
کارخانه
0

شرکت نورد یاوران زنجان

نام کالا قيمت
ناودانی 6 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
3920

ناودانی

قیمت ناودانی

کلاف ساده

ناودانی

ناودانی
دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷