51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز چهارشنبه ۰۲-۰۸-۱۳۹۷

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۸:۵۶:۰۰
16
حالت:
سبک
کارخانه
4700

فولاد ناب تبریز

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
سنگین
کارخانه
4700
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سنگین
کارخانه
4700
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سنگین
کارخانه
4700
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
12
حالت:
سنگین
کارخانه
4700
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
12
حالت:
سنگین
کارخانه
4700
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت:
سنگین
کارخانه
4700
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت:
سنگین
کارخانه
4700
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت:
سنگین
کارخانه
4700
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت:
سنگین
کارخانه
4700

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالا قيمت
ناودانی 5 سبک اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۱۴:۵۶:۰۰
5
حالت:
سبک
کارخانه
5040
ناودانی 5 سنگین اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
5
حالت:
سنگین
کارخانه
5040
ناودانی 6 سبک اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
5070
ناودانی 6 سنگین اسپیرال اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
6
حالت:
سنگین
کارخانه
5040

صبا فولاد منظومه

نام کالا قيمت
ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
4750
ناودانی 6 سنگین صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
6
حالت:
سنگین
کارخانه
4750
ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
4750

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
ناودانی 10 نورد آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
4760

جویا نورد فولاد تهران _صنایع تولیدی نورد گرم فلز

نام کالا قيمت
ناودانی 6 سبک نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
4800
ناودانی 6 سنگین نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
6
حالت:
سنگین
کارخانه
4760
ناودانی 8 سبک نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
4820
ناودانی 8 سنگین نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
سنگین
کارخانه
4780
ناودانی 8 سبک نورد فولاد تهران ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
0
ناودانی 8 سنگین نورد فولاد تهران ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
سنگین
کارخانه
0
ناودانی 10 سنگین نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سنگین
کارخانه
4780
ناودانی 10 سبک نورد فولاد تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
4820
ناودانی 10 سبک نورد فولاد تهران ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
0
ناودانی 10 سنگین نورد فولاد تهران ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سنگین
کارخانه
0

فولاد البرز ایرانیان فایکو

نام کالا قيمت
ناودانی 14 سبک 6 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت:
سبک
کارخانه
5100
ناودانی 14 سنگین 6 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت:
سنگین
کارخانه
5100
ناودانی 16 سبک 6 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت:
سبک
کارخانه
4450
ناودانی 16 سنگین 6 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت:
سنگین
کارخانه
5080
ناودانی 18 سبک 12 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
18
حالت:
سبک
کارخانه
5080
ناودانی 18 سنگین 12 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
18
حالت:
سنگین
کارخانه
5100
ناودانی 20 سبک 12 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20
حالت:
سبک
کارخانه
5100
ناودانی 20 سنگین 12 متری فایکو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20
حالت:
سنگین
کارخانه
5080

گروه صنعتی شکفته

نام کالا قيمت
ناودانی 6 طول 6 متری 22 کیلویی مقاطع فولادی شکفته ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
4650
ناودانی 8 طول 6 متری 33 کیلویی مقاطع فولادی مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۷:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
2950
ناودانی 10 طول 6 متری 40 کیلویی مقاطع فولادی شکفته ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
4650
ناودانی 12 طول 6 متری 55 کیلویی مقاطع فولادی شکفته ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
12
حالت:
سبک
کارخانه
4650
ناودانی 14 طول 6 متری 66 کیلویی مقاطع فولادی شکفته ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت:
سبک
کارخانه
4650

شرکت فولاد فراد

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد فراد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
4500
ناودانی 8 طول 12 متری فولاد فراد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
4500
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد فراد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
4500
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد فراد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
4500

شرکت پروفیل صنعت ماهان

نام کالا قيمت
ناودانی 8 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
فابریک
کارخانه
0
ناودانی 10 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
فابریک
کارخانه
1680
ناودانی 12 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
12
حالت:
فابریک
کارخانه
0
ناودانی 14 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت:
فابریک
کارخانه
0
ناودانی 16 پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت:
فابریک
کارخانه
0

مجتمع فولاد البرز غرب

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
4790
ناودانی 8 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
فابریک
کارخانه
4790
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
4790
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
فابریک
کارخانه
4790
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
12
حالت:
سبک
کارخانه
0
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
12
حالت:
فابریک
کارخانه
4790
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت:
سبک
کارخانه
4790
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت:
فابریک
کارخانه
4790
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت:
سبک
کارخانه
4790
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد البرز غرب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت:
فابریک
کارخانه
4790

شرکت فولاد الماس یزد

نام کالا قيمت
ناودانی 10 فولاد الماس یزد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
4650
ناودانی 12 فولاد الماس یزد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
12
حالت:
سبک
کارخانه
4630
ناودانی 14 فولاد الماس یزد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت:
سبک
کارخانه
4630
ناودانی 16 فولاد الماس یزد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت:
سبک
کارخانه
4630

مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر یزد

نام کالا قيمت
ناودانی 6 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
4130
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
4130
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
4130
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
12
حالت:
سبک
کارخانه
4130
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد دهشیر یزد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
12
حالت:
سبک
کارخانه
4130

فولاد نصر آذربایجان

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
4780
ناودانی 8 طول 12 متری فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
سبک
کارخانه
4780
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
4780
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد نصر آذربایجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
سبک
کارخانه
4780

شرکت نورد سجاد

نام کالا قيمت
ناودانی 8 فولاد نورد سجاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
8
حالت:
فابریک
کارخانه
4700
ناودانی 10 فولاد نورد سجاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
10
حالت:
فابریک
کارخانه
4700

شرکت نورد یاوران زنجان

نام کالا قيمت
ناودانی 6 نورد یاوران زنجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
6
حالت:
سبک
کارخانه
4690

ناودانی

قیمت ناودانی

کلاف ساده

ناودانی

ناودانی
چهارشنبه ۰۲-۰۸-۱۳۹۷