51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:58 PM
16
حالت:
سبک
کارخانه
2600

فولاد ناب تبریز

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
8
حالت:
سنگین
کارخانه
2540
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
10
حالت:
سنگین
کارخانه
2540
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
10
حالت:
سنگین
کارخانه
2540
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
12
حالت:
سنگین
کارخانه
2540
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
12
حالت:
سنگین
کارخانه
2540
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
14
حالت:
سنگین
کارخانه
2600
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
14
حالت:
سنگین
کارخانه
2600
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
16
حالت:
سنگین
کارخانه
2600
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز 2/23/18 5:58 PM
16
حالت:
سنگین
کارخانه
2600

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالا قيمت
ناودانی 5 سبک اسپیرال اصفهان 2/23/18 5:58 PM
5
حالت:
سبک
کارخانه
2645
ناودانی 5 سنگین اسپیرال اصفهان 2/23/18 5:58 PM
5
حالت:
سنگین
کارخانه
2580
ناودانی 6 سبک اسپیرال اصفهان 2/23/18 5:58 PM
6
حالت:
سبک
کارخانه
2580
ناودانی 6 سنگین اسپیرال اصفهان 2/23/18 5:58 PM
6
حالت:
سنگین
کارخانه
2565

صبا فولاد منظومه

نام کالا قيمت
ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان 2/23/18 5:58 PM
6
حالت:
سبک
کارخانه
2470
ناودانی 6 سنگین صبا فولاد منظومه اصفهان 2/23/18 5:58 PM
6
حالت:
سنگین
کارخانه
2470
ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان 2/23/18 5:58 PM
8
حالت:
سبک
کارخانه
2470

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
ناودانی 10 نورد آریان فولاد 2/23/18 5:58 PM
10
حالت:
سبک
کارخانه
2480

جویا نورد فولاد تهران _صنایع تولیدی نورد گرم فلز

نام کالا قيمت
ناودانی 6 سبک نورد فولاد تهران 2/23/18 5:58 PM
6
حالت:
سبک
کارخانه
2530
ناودانی 6 سنگین نورد فولاد تهران 2/23/18 5:58 PM
6
حالت:
سنگین
کارخانه
2520
ناودانی 8 سبک نورد فولاد تهران 2/23/18 5:58 PM
8
حالت:
سبک
کارخانه
2530
ناودانی 8 سنگین نورد فولاد تهران 2/23/18 5:58 PM
8
حالت:
سنگین
کارخانه
2510
ناودانی 8 سبک نورد فولاد تهران 1/30/18 2:26 PM
8
حالت:
سبک
کارخانه
0
ناودانی 8 سنگین نورد فولاد تهران 1/30/18 2:26 PM
8
حالت:
سنگین
کارخانه
0
ناودانی 10 سنگین نورد فولاد تهران 2/23/18 5:58 PM
10
حالت:
سنگین
کارخانه
2490
ناودانی 10 سبک نورد فولاد تهران 2/23/18 5:58 PM
10
حالت:
سبک
کارخانه
2530
ناودانی 10 سبک نورد فولاد تهران 1/30/18 2:26 PM
10
حالت:
سبک
کارخانه
0
ناودانی 10 سنگین نورد فولاد تهران 1/30/18 2:26 PM
10
حالت:
سنگین
کارخانه
0

فولاد البرز ایرانیان فایکو

نام کالا قيمت
ناودانی 14 سبک 6 متری فایکو 2/23/18 5:58 PM
14
حالت:
سبک
کارخانه
2700
ناودانی 14 سنگین 6 متری فایکو 2/23/18 5:58 PM
14
حالت:
سنگین
کارخانه
2700
ناودانی 16 سبک 6 متری فایکو 2/23/18 5:58 PM
16
حالت:
سبک
کارخانه
2700
ناودانی 16 سنگین 6 متری فایکو 2/23/18 5:58 PM
16
حالت:
سنگین
کارخانه
2700
ناودانی 18 سبک 12 متری فایکو 2/23/18 5:58 PM
18
حالت:
سبک
کارخانه
2700
ناودانی 18 سنگین 12 متری فایکو 2/23/18 5:58 PM
18
حالت:
سنگین
کارخانه
2700
ناودانی 20 سبک 12 متری فایکو 2/23/18 5:58 PM
20
حالت:
سبک
کارخانه
2700
ناودانی 20 سنگین 12 متری فایکو 2/23/18 5:58 PM
20
حالت:
سنگین
کارخانه
3000

گروه صنعتی شکفته

نام کالا قيمت
ناودانی 6 طول 6 متری 22 کیلویی مقاطع فولادی شکفته 2/23/18 5:58 PM
6
حالت:
سبک
کارخانه
2490
ناودانی 8 طول 6 متری 33 کیلویی مقاطع فولادی مشهد 2/23/18 5:58 PM
8
حالت:
سبک
کارخانه
2470
ناودانی 10 طول 6 متری 40 کیلویی مقاطع فولادی شکفته 2/23/18 5:58 PM
10
حالت:
سبک
کارخانه
2470
ناودانی 12 طول 6 متری 55 کیلویی مقاطع فولادی شکفته 2/23/18 5:58 PM
12
حالت:
سبک
کارخانه
2470
ناودانی 14 طول 6 متری 66 کیلویی مقاطع فولادی شکفته 2/23/18 5:58 PM
14
حالت:
سبک
کارخانه
2470

شرکت فولاد فراد

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد فراد 2/23/18 5:58 PM
8
حالت:
سبک
کارخانه
2490
ناودانی 8 طول 12 متری فولاد فراد 2/23/18 5:58 PM
8
حالت:
سبک
کارخانه
2500
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد فراد 2/23/18 5:58 PM
10
حالت:
سبک
کارخانه
2490
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد فراد 2/23/18 5:58 PM
10
حالت:
سبک
کارخانه
2500

شرکت پروفیل صنعت ماهان

نام کالا قيمت
ناودانی 8 پروفیل صنعت ماهان 2/23/18 5:58 PM
8
حالت:
فابریک
کارخانه
0
ناودانی 10 پروفیل صنعت ماهان 2/23/18 5:58 PM
10
حالت:
فابریک
کارخانه
1680
ناودانی 12 پروفیل صنعت ماهان 2/23/18 5:58 PM
12
حالت:
فابریک
کارخانه
0
ناودانی 14 پروفیل صنعت ماهان 2/23/18 5:58 PM
14
حالت:
فابریک
کارخانه
0
ناودانی 16 پروفیل صنعت ماهان 2/23/18 5:58 PM
16
حالت:
فابریک
کارخانه
0

مجتمع فولاد البرز غرب

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد البرز غرب 2/23/18 5:58 PM
8
حالت:
سبک
کارخانه
2220
ناودانی 8 طول 12 متری فولاد البرز غرب 2/23/18 5:58 PM
8
حالت:
فابریک
کارخانه
2220
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد البرز غرب 2/23/18 5:58 PM
10
حالت:
سبک
کارخانه
2220
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد البرز غرب 2/23/18 5:58 PM
10
حالت:
فابریک
کارخانه
2220
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد البرز غرب 1/30/18 2:26 PM
12
حالت:
سبک
کارخانه
0
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد البرز غرب 2/23/18 5:58 PM
12
حالت:
فابریک
کارخانه
2220
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد البرز غرب 2/23/18 5:58 PM
14
حالت:
سبک
کارخانه
2590
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد البرز غرب 2/23/18 5:58 PM
14
حالت:
فابریک
کارخانه
2590
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد البرز غرب 2/23/18 5:58 PM
16
حالت:
سبک
کارخانه
2590
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد البرز غرب 2/23/18 5:58 PM
16
حالت:
فابریک
کارخانه
2590

شرکت فولاد الماس یزد

نام کالا قيمت
ناودانی 10 فولاد الماس یزد 2/23/18 5:58 PM
10
حالت:
سبک
کارخانه
2470
ناودانی 12 فولاد الماس یزد 2/23/18 5:58 PM
12
حالت:
سبک
کارخانه
2470
ناودانی 14 فولاد الماس یزد 2/23/18 5:58 PM
14
حالت:
سبک
کارخانه
2470
ناودانی 16 فولاد الماس یزد 2/23/18 5:58 PM
16
حالت:
سبک
کارخانه
2470

مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر یزد

نام کالا قيمت
ناودانی 6 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد 2/23/18 5:58 PM
6
حالت:
سبک
کارخانه
2480
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد 2/23/18 5:58 PM
8
حالت:
سبک
کارخانه
2090
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد 2/23/18 5:58 PM
10
حالت:
سبک
کارخانه
2090
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد دهشیر یزد 2/23/18 5:58 PM
12
حالت:
سبک
کارخانه
2480
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد دهشیر یزد 2/23/18 5:58 PM
12
حالت:
سبک
کارخانه
2480

فولاد نصر آذربایجان

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد نصر آذربایجان 2/23/18 5:58 PM
8
حالت:
سبک
کارخانه
2530
ناودانی 8 طول 12 متری فولاد نصر آذربایجان 2/23/18 5:58 PM
8
حالت:
سبک
کارخانه
2530
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد نصر آذربایجان 2/23/18 5:58 PM
10
حالت:
سبک
کارخانه
2530
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد نصر آذربایجان 2/23/18 5:58 PM
10
حالت:
سبک
کارخانه
2530

شرکت نورد سجاد

نام کالا قيمت
ناودانی 8 فولاد نورد سجاد 2/23/18 5:58 PM
8
حالت:
فابریک
کارخانه
2490
ناودانی 10 فولاد نورد سجاد 2/23/18 5:58 PM
10
حالت:
فابریک
کارخانه
2490

شرکت نورد یاوران زنجان

نام کالا قيمت
ناودانی 6 نورد یاوران زنجان 2/23/18 5:58 PM
6
حالت:
سبک
کارخانه
2470

ناودانی

قیمت ناودانی

کلاف ساده

ناودانی

ناودانی
شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶