51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۶ ۰۰:۴۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4980
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5080
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
141.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
219.1
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5710
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5840
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5710
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5840
لوله گاز خانگی "1 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5660

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 درپاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4300
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 درپاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4300
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 درپاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 درپاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 درپاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 درپاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "1/2 2 ضخامت 3 درپاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 4 درپاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 درپاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله مبلی 13 ضخامت 0.7 درپاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
13
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله مبلی 16 ضخامت 0.7 درپاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3230
لوله مبلی 18 ضخامت 0.7 درپاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
18
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3200
لوله مبلی 20 ضخامت 0.7 درپاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3200
لوله مبلی 32 ضخامت 0.7 درپاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
32
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3200

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5040
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4850

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4900
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4900
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4900
لوله صنعتی " 3 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4900
لوله صنعتی " 4 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4900

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5040
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4850

شرکت کالوپ

نام کالا قيمت
لوله آبرسانی "6 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5130
لوله آبرسانی "8 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
219.1
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5060
لوله آبرسانی "10 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
273.1
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5060
لوله آبرسانی "12 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
323.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4910
لوله آبرسانی "14 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
355.6
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4910
لوله آبرسانی "16 درز اسپیرال 6 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
406.4
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
5260
لوله آبرسانی "18 درز اسپیرال 6 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
457
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
5260
لوله آبرسانی "20 درز اسپیرال 6 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
508
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
5260
لوله آبرسانی "24 درز اسپیرال 6 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
610
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
5260
لوله آبرسانی "28 درز اسپیرال 6 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
711
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
5130
لوله آبرسانی "30 درز اسپیرال 8 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
762
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
5120
لوله آبرسانی "32 درز اسپیرال 8 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
813
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
5120
لوله آبرسانی "36 درز اسپیرال 8 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
914
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
5120

شرکت پروفیل پایا اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 پایا اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 پایا اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4900

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4950
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5850
لوله صنعتی "1/4 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4950
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله گالوانیز " 1 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
6320
لوله گالوانیز " 1/4 1 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
6210
لوله گالوانیز " 1/2 1 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
6320

شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4980
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4800
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4780
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 1.8 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.3 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4840
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.9 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.8 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4810
لوله صنعتی "1 ضخامت 3 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله صنعتی "1 ضخامت 2 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4980
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4800
لوله صنعتی "2 ضخامت 1.8 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله صنعتی "2 ضخامت 2 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4980
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.3 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4830
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4800
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.8 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4810
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4780

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5960
لوله مانیس گاز "1/2 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله گاز خانگی "3/4 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5960
لوله مانیس گاز "3/4 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله گاز خانگی "1 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5910
لوله مانیس گاز "1 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5910
لوله مانیس گاز " 1/4 1 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5910
لوله مانیس گاز " 1/2 1 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله گاز خانگی "2 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5910
لوله مانیس گاز " 2 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله آبرسانی "1/2 ضخامت 2 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5960
لوله آبرسانی "3/4 ضخامت 2 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5960
لوله آبرسانی "1 ضخامت 2.5 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5960
لوله آبرسانی "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۳:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5960
لوله آبرسانی "1/2 1 ضخامت 2.5 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5960
لوله آبرسانی "2 ضخامت 2.5 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5960
لوله آبرسانی "1/2 2 ضخامت 3.5 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5530
لوله آبرسانی "3 ضخامت 3.5 سپنتا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5530

شرکت نورد لوله و پروفیل صابری

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4950
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4950
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4950
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2.5 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4950

شرکت لوله و پروفیل گل نرده

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4950
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5010
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5010
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4960
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4910
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4910
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4910
لوله گاز خانگی "1/2 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۳:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5620
لوله گاز خانگی "3/4 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5620
لوله گاز خانگی "1 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5350
لوله گاز خانگی "1/4 1 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5350
لوله گاز خانگی "1/2 1 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5350
لوله گاز خانگی "2 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5350
لوله سیاه تست شده " 1/2 نورد و یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5560
لوله سیاه تست شده " 3/4 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5560
لوله سیاه تست شده " 1 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5370
لوله سیاه تست شده " 2 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5370
لوله سیاه تست شده " 3 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5370
لوله سیاه تست شده " 4 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5370

گروه صنعتی تهران شرق

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 گروه صنعتی تهران شرق ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 گروه صنعتی تهران شرق ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050

لوله و پروفیل کیهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 کیهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3400
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 کیهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2990
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۳:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3400
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2990
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2990
لوله گاز خانگی "1/2 لوله و کیهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز خانگی "3/4 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز خانگی "1 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز خانگی "2 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله سیاه تست شده "1 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده "2 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده "3 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده "4 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250

گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان

نام کالا قيمت
لوله گالوانیزه " 1/2 ضخامت 2 سمنان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4330
لوله گالوانیزه " 3/4 ضخامت 2 سمنان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4330
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 سمنان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4285
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 سمنان ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۳:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3760
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 3 سمنان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3760
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 سمنان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3795
لوله گالوانیزه "5 ضخامت 4 سمنان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
141.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3795
لوله گالوانیزه "6 ضخامت 5 سمنان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3905

شرکت کیان پرشیا

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 کیان پرشیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 کیان پرشیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 کیان پرشیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 کیان پرشیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیان پرشیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050

شرکت تولیدی صنعتی کچو

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4900
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4900
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4900
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4750
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4750
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4750
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4750
لوله گاز خانگی "1/2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5570
لوله گاز مانیس گاز "1/2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5760
لوله گاز خانگی "3/4 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5570
لوله گاز مانیس گاز "3/4 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5760
لوله گاز خانگی "1 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5350
لوله گاز مانیس گاز "1 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5720
لوله گاز خانگی "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5350
لوله گاز مانیس گاز "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5720
لوله گاز خانگی "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5350
لوله گاز مانیس گاز "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5720

جهان پروفیل پارس

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۳:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی " 1/2 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله صنعتی " 3/4 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله صنعتی " 1 ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی " 2 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله صنعتی " 3 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله صنعتی " 4 ضخامت 4 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000

شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

نام کالا قيمت
لوله داربستی "1/2 1 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3160

شرکت فولاد پروفیل مشهد

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100

شرکت لوله و پروفیل امید البرز

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 امید البرز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4950
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 امید البرز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4850

شركت صدرا پروفيل تهران

نام کالا قيمت
لوله داربستي "1/2 1 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله داربستي "1/2 1 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله صنعتی "3 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله صنعتی "4 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000

شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4750

لوله

قیمت لوله

کلاف ساده

لوله

لوله
دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷