51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل 2*10*20 فولاد علویجه 2/23/18 5:57 PM
20*10
حالت:
سبک
کارخانه
3210
پروفیل 2*20*20 فولاد علویجه 2/23/18 5:57 PM
20*20
حالت:
سبک
کارخانه
3110
پروفیل 2*20*30 فولاد علویجه 2/23/18 5:57 PM
30*20
حالت:
سبک
کارخانه
3110
پروفیل 2.5*20*30 فولاد علویجه 2/23/18 5:57 PM
30*20
حالت:
سنگین
کارخانه
3040
پروفیل 2*30*30 فولاد علویجه 2/23/18 5:57 PM
30*30
حالت:
سبک
کارخانه
3110
پروفیل 2*20*40 فولاد علویجه 2/23/18 5:57 PM
40*20
حالت:
سبک
کارخانه
3110
پروفیل 2*40*40 فولاد علویجه 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
سبک
کارخانه
3110
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3110
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3110
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3110
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3110

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 پرشین فولاد آریا 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2950
پروفیل 2*30*50 پرشین فولاد آریا 2/23/18 5:57 PM
50*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2950
پروفیل 2*40*80 پرشین فولاد آریا 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2950
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریا 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2950

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
پروفیل 2*30*30 فولاد هیربد 2/23/18 5:57 PM
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080
پروفیل 2*40*40 فولاد هیربد 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080
پروفیل 2*40*80 فولاد هیربد 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد هیربد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد هیربد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد هیربد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
پروفیل ستونی 2.6*135*135 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
2910
پروفیل ستونی 2.8*135*135 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
2910
پروفیل ستونی 3*135*135 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
2910
پروفیل ستونی 3.5*135*135 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
2910
پروفیل ستونی 3.8*135*135 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
2910
پروفیل ستونی 4*135*135 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
2910
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3100
پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3030
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3100
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3030
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3100
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3030
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3100
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3030

شرکت کالوپ

نام کالا قيمت
پروفیل 6*140*140 کالوپ 2/23/18 5:57 PM
140*140
حالت:
سنگین
کارخانه
2910
پروفیل 6*180*180 کالوپ 2/23/18 5:57 PM
180*180
حالت:
سنگین
کارخانه
3000
پروفیل 6*200*200 کالوپ 2/23/18 5:57 PM
200*200
حالت:
سنگین
کارخانه
3000
پروفیل 8*150*250 کالوپ 2/23/18 5:57 PM
250*150
حالت:
سنگین
کارخانه
3110
پروفیل 6*100*300 کالوپ 2/23/18 5:57 PM
300*100
حالت:
سنگین
کارخانه
3110
پروفیل 6*300*300 کالوپ 2/23/18 5:57 PM
300*300
حالت:
سنگین
کارخانه
3100

شرکت پروفیل آسیا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 آسیا 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3110
پروفیل 2*40*80 آسیا 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3110
پروفیل 2.5*90*90 آسیا 2/23/18 5:57 PM
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3010
پروفیل 3*90*90 آسیا 2/23/18 5:57 PM
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3010
پروفیل زد 2.5*Z_180 آسیا 2/23/18 5:57 PM
180
حالت:
z
کارخانه
2950
پروفیل زد 3*Z_180 آسیا 2/23/18 5:57 PM
180
حالت:
z
کارخانه
2900
پروفیل آبرو یکطرفه 180ضخامت 2.5 آسیا 2/23/18 5:57 PM
180
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل آبرو دو طرفه 180 ضخامت 2.5 آسیا 2/23/18 5:57 PM
180
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل 2.5*C_180 آسیا 2/23/18 5:57 PM
180
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2950
پروفیل آبرو دو طرفه 180 ضخامت 3 آسیا 2/23/18 5:57 PM
180
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3030
پروفیل زد 2*Z_180 آسیا 2/23/18 5:57 PM
180
حالت:
z
کارخانه
3000
پروفیل زد 3*Z_200 آسیا 2/23/18 5:57 PM
200
حالت:
z
کارخانه
2930
پروفیل 3*C_200 آسیا 2/23/18 5:57 PM
200
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2930
پروفیل زد 2*Z_200 آسیا 2/23/18 5:57 PM
200
حالت:
z
کارخانه
3000
پروفیل زد 2.5*Z_200 آسیا 2/23/18 5:57 PM
200
حالت:
z
کارخانه
2980
پروفیل زد 3*Z_220 آسیا 2/23/18 5:57 PM
220
حالت:
z
کارخانه
2930
پروفیل 3*C_220 آسیا 2/23/18 5:57 PM
220
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2930
پروفیل زد 2*Z_220 آسیا 2/23/18 5:57 PM
220
حالت:
z
کارخانه
3000
پروفیل زد 2.5*Z_220 آسیا 2/23/18 5:57 PM
220
حالت:
z
کارخانه
2980

شرکت پروفیل پایا اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 پایا اصفهان 2/23/18 5:57 PM
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080
پروفیل 2.5*40*40 پایا اصفهان 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*40*40 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 2*30*50 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
50*30
حالت:
سبک
کارخانه
3140
پروفیل 2.5*30*50 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
50*30
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 2*30*60 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
60*30
حالت:
سبک
کارخانه
3140
پروفیل 3*40*80 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 2.5*90*90 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
90*90
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 3*90*90 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
90*90
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 2.5*40*100 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
100*40
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 3*40*100 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
100*40
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 3*50*100 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
100*50
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 4*100*100 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
100*100
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 4*120*120 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
120*120
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 4*140*140 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
140*140
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3140
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3140
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3140

شرکت فولاد گستر حداد کچو

نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*30*60 فولاد گستر حداد 2/23/18 5:57 PM
60*30
حالت:
سنگین
کارخانه
2920
پروفیل 2*40*60 فولاد گستر حداد 2/23/18 5:57 PM
60*40
حالت:
سبک
کارخانه
2960
پروفیل 2.5*40*60 فولاد گستر حداد 2/23/18 5:57 PM
60*40
حالت:
سنگین
کارخانه
2920
پروفیل 2*60*60 فولاد گستر حداد 2/23/18 5:57 PM
60*60
حالت:
سبک
کارخانه
2960
پروفیل 2.5*60*60 فولاد گستر حداد 2/23/18 5:57 PM
60*60
حالت:
سنگین
کارخانه
2920
پروفیل 2*70*70 فولاد گستر حداد 2/23/18 5:57 PM
70*70
حالت:
سبک
کارخانه
2960
پروفیل ستونی 4*135*135 فولاد گستر حداد 2/23/18 5:57 PM
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
2820

شرکت ساخته های فلزی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*20*20 سافا 2/23/18 5:57 PM
20*20
حالت:
سنگین
کارخانه
2900
پروفیل 2.5*30*30 سافا 2/23/18 5:57 PM
30*30
حالت:
سنگین
کارخانه
2900
پروفیل 2*40*80 سافا 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
سبک
کارخانه
3140
پروفیل 2.5*40*80 سافا 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
سنگین
کارخانه
2900

شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*20*30 لوله و قوطی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
30*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2940

انبار آهن پخش

نام کالا قيمت
پروفیل 3*60*80 اصفهان 2/23/18 5:57 PM
80*60
حالت:
سنگین
کارخانه
2450
پروفیل 3*60*100 اصفهان 2/23/18 5:57 PM
100*60
حالت:
سنگین
کارخانه
2450
پروفیل 3*100*100 اصفهان 2/23/18 5:57 PM
100*100
حالت:
سنگین
کارخانه
2330
پروفیل 3*110*110 اصفهان 2/23/18 5:57 PM
110*110
حالت:
سنگین
کارخانه
2450
پروفیل 3*60*120 اصفهان 2/23/18 5:57 PM
120*60
حالت:
سنگین
کارخانه
2450
پروفیل 3*80*120 اصفهان 2/23/18 5:57 PM
120*80
حالت:
سنگین
کارخانه
2340
پروفیل 4*120*120 اصفهان 2/23/18 5:57 PM
120*120
حالت:
سنگین
کارخانه
2330
پروفیل 4*135*135 اصفهان 2/23/18 5:57 PM
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
2330
پروفیل 4*140*140 اصفهان 2/23/18 5:57 PM
140*140
حالت:
سنگین
کارخانه
2330

شرکت نورد لوله و پروفیل صابری

نام کالا قيمت
پروفیل 1.5*20*20 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3450
پروفیل 1.5*30*30 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
30*30
حالت:
سنگین
کارخانه
3450
پروفیل 1.5*40*40 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
سبک
کارخانه
3450
پروفیل 2*40*40 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل 1.5*50*50 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
50*50
حالت:
سبک
کارخانه
3450
پروفیل 2*50*50 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
50*50
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل 2.5*40*60 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل 2.5*70*70 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
70*70
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل 3*40*80 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل 3*90*90 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150

شرکت لوله و پروفیل گل نرده

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*80 لوله و پروفیل گل نرده 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080
پروفیل 2.5*90*90 لوله و پروفیل گل نرده 2/23/18 5:57 PM
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3040
پروفیل 3*100*100 لوله و پروفیل گل نرده 2/23/18 5:57 PM
100*100
حالت:
سنگین
کارخانه
3040
پروفیل 3*110*110 لوله و پروفیل گل نرده 2/23/18 5:57 PM
110*110
حالت:
سنگین
کارخانه
3040
پروفیل 3.5*120*120 لوله و پروفیل گل نرده 2/23/18 5:57 PM
120*120
حالت:
سنگین
کارخانه
3040
پروفیل 4*140*140 لوله و پروفیل گل نرده 2/23/18 5:57 PM
140*140
حالت:
سنگین
کارخانه
3040
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 گل نرده 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 گل نرده 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 گل نرده 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 نورد لوله یاران 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل 2.5*40*80 نورد لوله یاران 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل 3*90*90 نورد لوله یاران 2/23/18 5:57 PM
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل 4*100*100 نورد لوله یاران 2/23/18 5:57 PM
100*100
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050

گروه صنعتی تهران شرق

نام کالا قيمت
پروفیل 1.5*20*20 تهران شرق 2/23/18 5:57 PM
20*20
حالت:
سبک
کارخانه
3450
پروفیل 2*40*40 تهران شرق 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070
پروفیل 2.5*40*60 تهران شرق 2/23/18 5:57 PM
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3030
پروفیل 3*90*90 تهران شرق 2/23/18 5:57 PM
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3030
پروفیل 4*100*100 تهران شرق 2/23/18 5:57 PM
100*100
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3030

لوله و پروفیل کیهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل 2.5*40*60 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:57 PM
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل 3*90*90 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:57 PM
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050

شرکت کیان پرشیا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*30*30 کیان پرشیا 2/23/18 5:57 PM
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3075
پروفیل 2.5*30*30 کیان پرشیا 2/23/18 5:57 PM
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3025

صنایع نورد میلاد یزد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 نورد میلاد یزد 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3085
پروفیل 2.5*40*40 نورد میلاد یزد 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3035

شرکت آریا صنعت دلیجان

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 آریاصنعت دلیجان 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2960
پروفیل 2.5*40*80 آریاصنعت دلیجان 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2930
پروفیل 3*90*90 آریاصنعت دلیجان 2/23/18 5:57 PM
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2930

شرکت تولیدی صنعتی کچو

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 تولید صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3140
پروفیل 2*30*30 تولید صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3140
پروفیل 2*40*40 تولید صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3140
پروفیل 2*30*50 تولید صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
50*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3140
پروفیل 2.5*40*60 تولید صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل 2.5*70*70 تولید صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
70*70
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل 2.5*40*80 تولید صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل 3*90*90 تولید صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل ستونی 3*130*130 تولید صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
2980
پروفیل ستونی 3.5*130*130 تولید صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
2980
پروفیل ستونی 3.2*130*130 تولید صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
2980
پروفیل ستونی 3.3*130*130 تولید صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
2980
پروفیل ستونی 3.8*130*130 تولید صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
2980
پروفیل ستونی 4*130*130 تولید صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
2980
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3140
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3140
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3140

کارخانه لوله و پروفیل فولاد آپادانا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 فولادی آپادانا 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2950
پروفیل 2.5*40*80 فولادی آپادانا 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2920
پروفیل 3*90*90 فولادی آپادانا 2/23/18 5:57 PM
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2920
پروفیل 4*100*100 فولادی آپادانا 2/23/18 5:57 PM
100*100
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2920
پروفیل ستونی 4*135*135 فولادی آپادانا 2/23/18 5:57 PM
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
2820

جهان پروفیل پارس

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:57 PM
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070
پروفیل 2.5*40*40 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل 3*70*70 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:57 PM
70*70
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل 4*100*100 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:57 PM
100*100
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 4*120*120 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:57 PM
120*120
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070

شرکت فولاد ماشین نکا

نام کالا قيمت
پروفیل 4*150*200 فولاد ماشین نکا 2/23/18 5:57 PM
200*150
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 6*200*200 فولاد ماشین نکا 2/23/18 5:57 PM
200*200
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 10*100*300 فولاد ماشین نکا 2/23/18 5:57 PM
300*100
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 10*300*300 فولاد ماشین نکا 2/23/18 5:57 PM
300*300
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 8*250*400 فولاد ماشین نکا 2/23/18 5:57 PM
400*250
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 10*300*400 فولاد ماشین نکا 2/23/18 5:57 PM
400*300
حالت:
سنگین
کارخانه
3050

شرکت پروفیل یزد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 یزد 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3085
پروفیل 2.5*40*40 یزد 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3035

شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 آریا افق پاسارگاد 2/23/18 5:57 PM
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2850
پروفیل 2*30*30 آریا افق پاسارگاد 2/23/18 5:57 PM
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2850
پروفیل 2*40*40 آریا افق پاسارگاد 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2850
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2850
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2850
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2850

شرکت فولاد پروفیل مشهد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:57 PM
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3095
پروفیل 2*30*30 فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:57 PM
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3095
پروفیل 2*40*40 فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3095
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3095
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3095
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3095
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3095
پروفیل زد 2*Z_180 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:57 PM
180
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3095
پروفیل زد 2*Z_200 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:57 PM
200
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3095
پروفیل زد 2*Z_220 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:57 PM
220
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3095

شرکت لوله و پروفیل امید البرز

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*40 امید البرز 2/23/18 5:57 PM
40*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3060
پروفیل 2*40*40 امید البرز 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3060
پروفیل 2*40*80 امید البرز 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3060
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 امید البرز 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3060
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 امید البرز 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3060
پروفیل چهارچوبی 508 ضخامت 2 امید البرز 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3060

شركت صدرا پروفيل تهران

نام کالا قيمت
پروفیل 1.35*20*20 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:57 PM
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3500
پروفیل 2*40*40 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3140
پروفیل2.5*60*60 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:57 PM
60*60
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل 3*90*90 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:57 PM
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل 4*100*100 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:57 PM
100*100
حالت:
سنگین
کارخانه
3070
پروفیل4*140*140 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:57 PM
140*140
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3020

شرکت آدنیس صنعت شمال

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*40 آدنیس صنعت شمال 2/23/18 5:57 PM
40*20
حالت:
سبک
کارخانه
2985

شرکت پترو فولاد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 پترو فولاد 2/23/18 5:57 PM
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل 2.5*40*40 پترو فولاد 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3050
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پترو فولاد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پترو فولاد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پترو فولاد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150

گروه صنایع فولاد صبح پارسیان

نام کالا قيمت
پروفیل2*20*20 فولاد صبح پارسیان 2/23/18 5:57 PM
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070
پروفیل 2*30*30 فولاد صبح پارسیان 2/23/18 5:57 PM
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070
پروفیل 2*40*40 فولاد صبح پارسیان 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070
پروفیل 2.5*60*60 فولاد صبح پارسیان 2/23/18 5:57 PM
60*60
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2970
پروفیل 2.5*40*80 فولاد صبح پارسیان 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2970
پروفیل 2.5*90*90 فولاد صبح پارسیان 2/23/18 5:57 PM
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2970
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070

شرکت نوین پارسیان جنوب

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 نوین پارسیان جنوب 2/23/18 5:57 PM
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل 2*40*40 نوین پارسیان جنوب 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل 2*40*80 نوین پارسیان جنوب 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870

شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*20*30 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
30*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*30*30 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*20*40 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
40*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*40*40 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*30*50 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
50*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*30*60 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
60*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*70*70 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
70*70
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*40*80 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*90*90 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*40*100 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
100*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980

شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2/23/18 5:57 PM
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070
پروفیل 2*20*40 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2/23/18 5:57 PM
40*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070
پروفیل 2.5*20*40 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2/23/18 5:57 PM
40*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3000
پروفیل 2.5*40*40 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3000
پروفیل 3*40*60 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2/23/18 5:57 PM
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3000
پروفیل 3*40*80 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3000

شرکت پروفیل موکریان

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 پروفیل موکریان 2/23/18 5:57 PM
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3090
پروفیل 2*40*40 پروفیل موکریان 2/23/18 5:57 PM
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3090
پروفیل 2*40*60 پروفیل موکریان 2/23/18 5:57 PM
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3090
پروفیل 2*40*80 پروفیل موکریان 2/23/18 5:57 PM
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3090

پروفیل

قیمت پروفیل

کلاف ساده

پروفیل

خوب است
شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶