51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۲۳:۲۱:۰۰
12
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3160
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3150
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3140
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۵۴:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3070
تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3230
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3180
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
24
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3180
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
27
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3180
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3400

فولاد ناب تبریز

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 بلند ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2870
تيرآهن 14 کوتاه ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2870
تيرآهن 16 بلند ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2870
تيرآهن 16 کوتاه ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2870
تيرآهن 18 بلند ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2890

نورد فولاد یزد _ احرامیان

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2960
تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2850
تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2950
تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2950
تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2950

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
0
تیرآهن 16 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
490000
تیرآهن 18 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
600000
تیرآهن 20 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
740000
تیرآهن 22 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
905000
تیرآهن 24 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
24
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1180000
تیرآهن 27 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
27
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1240000

جهان فولاد غرب ( فولاد کرمانشاه )

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2995
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2995
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2995
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه شاخه ای ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
390000
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه شاخه ای ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
450000
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه شاخه ای ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
420000

فولاد آریا ذوب

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 فولاد آریا ذوب_117 کیلویی ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
285000
تيرآهن 14 فولاد آریا ذوب_132 کیلویی ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
305000
تيرآهن 20 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
590000

نورد کوثر اهواز

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 نورد کوثر اهواز_شاخه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
397000
تیرآهن 14 نورد کوثر اهواز_کیلویی ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2830
تیرآهن 16 نورد کوثر اهواز_شاخه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
406000
تیرآهن 16 نورد کوثر اهواز_کیلویی ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2830
تیرآهن 18 نورد کوثر اهواز_کیلویی ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2830
تیرآهن 18 نورد کوثر اهواز_شاخه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
574000

فولاد البرز ایرانیان فایکو

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 سبک فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
380000
تیرآهن 14 سنگین فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
435000
تیرآهن 16 فابریک فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
505000
تیرآهن 18 فابریک فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
607000
تیرآهن 20 فابریک فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
752000
تیرآهن 22 فابریک فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
902000
تیرآهن 24 فابریک فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
24
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1012000

مجتمع فولاد صنعت بناب ( مجتمع فولاد شاهین بناب )

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2690
تيرآهن 14 شاهین بناب شاخه ای ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
336000
تيرآهن 16 شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2690
تيرآهن 16 شاهین بناب شاخه ای ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
429000

مجتمع فولاد ظفر بناب

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 ظفر بناب ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2420

انبار آهن پخش

نام کالا قيمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
12
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
396000
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
492000
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
578000
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
702000
تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
895000
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1010000
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
24
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1175000
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
27
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1400000
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1730000

شرکت پروفیل صنعت ماهان

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 بلند پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3040
تیرآهن 14 کوتاه پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
172000
تیرآهن 16 بلند پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3040
تیرآهن 16 کوتاه پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
240000
تیرآهن 18 کوتاه پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
285000
تیرآهن 18 بلند پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2980

صنایع فولاد فردوس باختر

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 فولاد فردوس باختر ارومیه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2650
تیرآهن 14 فولاد فردوس باختر ارومیه شاخه ای ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
318000

فولاد ماهکار اشتهارد

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 فولاد ماهکار اشتهارد _ 117 کیلویی ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
285000
تيرآهن 14 فولاد ماهکار اشتهارد _132 کیلویی ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
305000
تيرآهن 20 فولاد ماهکار اشتهارد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
590000

تیرآهن

قیمت تیرآهن

کلاف ساده

تیرآهن

دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷