51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز چهارشنبه ۰۲-۰۸-۱۳۹۷

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۸:۵۶:۰۰
12
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4950
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4800
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4300
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4300
تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4700
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4500
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
24
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4500
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
27
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4500
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
30
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4950

فولاد ناب تبریز

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 بلند ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4750
تيرآهن 14 کوتاه ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4750
تيرآهن 16 بلند ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4750
تيرآهن 16 کوتاه ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4750
تيرآهن 18 بلند ناب تبریز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4750

نورد فولاد یزد _ احرامیان

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
5000
تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
5000
تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
5000
تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
5000
تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
5000

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
0
تیرآهن 16 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
810000
تیرآهن 18 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
0
تیرآهن 20 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1200000
تیرآهن 22 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1350000
تیرآهن 24 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
24
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1158000
تیرآهن 27 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
27
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1400000

جهان فولاد غرب ( فولاد کرمانشاه )

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4750
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4750
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4750
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه شاخه ای ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
488000
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه شاخه ای ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
563000
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه شاخه ای ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
525000

فولاد آریا ذوب

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 فولاد آریا ذوب_117 کیلویی ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
285000
تيرآهن 14 فولاد آریا ذوب_132 کیلویی ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
305000
تيرآهن 20 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
590000

نورد کوثر اهواز

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 نورد کوثر اهواز_شاخه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
397000
تیرآهن 14 نورد کوثر اهواز_کیلویی ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3850
تیرآهن 16 نورد کوثر اهواز_شاخه ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۱۴:۵۶:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
406000
تیرآهن 16 نورد کوثر اهواز_کیلویی ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3850
تیرآهن 18 نورد کوثر اهواز_کیلویی ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3850
تیرآهن 18 نورد کوثر اهواز_شاخه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
574000

فولاد البرز ایرانیان فایکو

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 سبک فایکو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
690000
تیرآهن 14 سنگین فایکو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
740000
تیرآهن 16 فابریک فایکو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
810000
تیرآهن 18 فابریک فایکو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
970000
تیرآهن 20 فابریک فایکو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1200000
تیرآهن 22 فابریک فایکو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1400000
تیرآهن 24 فابریک فایکو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
24
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1610000

مجتمع فولاد صنعت بناب ( مجتمع فولاد شاهین بناب )

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2690
تيرآهن 14 شاهین بناب شاخه ای ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
336000
تيرآهن 16 شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2690
تيرآهن 16 شاهین بناب شاخه ای ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
429000

مجتمع فولاد ظفر بناب

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 ظفر بناب ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2420

انبار آهن پخش

نام کالا قيمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
12
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
575000
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
755000
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
810000
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
995000
تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1275000
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1425000
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
24
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1655000
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
27
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1980000
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
30
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2560000

شرکت پروفیل صنعت ماهان

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 بلند پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4480
تیرآهن 14 کوتاه پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
225000
تیرآهن 16 بلند پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
5000
تیرآهن 16 کوتاه پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
240000
تیرآهن 18 کوتاه پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
355000
تیرآهن 18 بلند پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4650

صنایع فولاد فردوس باختر

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 فولاد فردوس باختر ارومیه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2650
تیرآهن 14 فولاد فردوس باختر ارومیه شاخه ای ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
318000

فولاد ماهکار اشتهارد

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 فولاد ماهکار اشتهارد _ 117 کیلویی ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
285000
تيرآهن 14 فولاد ماهکار اشتهارد _132 کیلویی ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
305000
تيرآهن 20 فولاد ماهکار اشتهارد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
590000

تیرآهن

قیمت تیرآهن

کلاف ساده

تیرآهن

چهارشنبه ۰۲-۰۸-۱۳۹۷