51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۶ ۰۰:۴۹:۰۰
12
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
0
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4950
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4370
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3700
تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3820
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3550
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
24
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3530
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
27
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3530
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
5550

فولاد ناب تبریز

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 بلند ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4320
تيرآهن 14 کوتاه ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4320
تيرآهن 16 بلند ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4320
تيرآهن 16 کوتاه ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4320
تيرآهن 18 بلند ناب تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4320

نورد فولاد یزد _ احرامیان

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4500
تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4050
تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4600
تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4800
تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4700

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
580000
تیرآهن 16 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
710000
تیرآهن 18 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
8000000
تیرآهن 20 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
9900000
تیرآهن 22 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
990000
تیرآهن 24 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
24
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
0
تیرآهن 27 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
27
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
0

جهان فولاد غرب ( فولاد کرمانشاه )

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۴:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4500
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4500
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4500
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه شاخه ای ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
585000
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه شاخه ای ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
675000
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه شاخه ای ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
630000

فولاد آریا ذوب

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 فولاد آریا ذوب_117 کیلویی ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
285000
تيرآهن 14 فولاد آریا ذوب_132 کیلویی ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
305000
تيرآهن 20 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
590000

نورد کوثر اهواز

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 نورد کوثر اهواز_شاخه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
397000
تیرآهن 14 نورد کوثر اهواز_کیلویی ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3850
تیرآهن 16 نورد کوثر اهواز_شاخه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
406000
تیرآهن 16 نورد کوثر اهواز_کیلویی ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3850
تیرآهن 18 نورد کوثر اهواز_کیلویی ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3850
تیرآهن 18 نورد کوثر اهواز_شاخه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
574000

فولاد البرز ایرانیان فایکو

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 سبک فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
585000
تیرآهن 14 سنگین فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
650000
تیرآهن 16 فابریک فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
740000
تیرآهن 18 فابریک فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
800000
تیرآهن 20 فابریک فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1010000
تیرآهن 22 فابریک فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1130000
تیرآهن 24 فابریک فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
24
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1320000

مجتمع فولاد صنعت بناب ( مجتمع فولاد شاهین بناب )

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2690
تيرآهن 14 شاهین بناب شاخه ای ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
336000
تيرآهن 16 شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2690
تيرآهن 16 شاهین بناب شاخه ای ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
429000

مجتمع فولاد ظفر بناب

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 ظفر بناب ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۴:۲۶:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2420

انبار آهن پخش

نام کالا قيمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
12
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
615000
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
785000
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
840000
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
860000
تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1065000
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1140000
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
24
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1340000
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
27
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1570000
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2840000

شرکت پروفیل صنعت ماهان

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 بلند پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4670
تیرآهن 14 کوتاه پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
282500
تیرآهن 16 بلند پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4350
تیرآهن 16 کوتاه پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
362500
تیرآهن 18 کوتاه پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
420000
تیرآهن 18 بلند پروفیل صنعت ماهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
4100

صنایع فولاد فردوس باختر

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 فولاد فردوس باختر ارومیه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2650
تیرآهن 14 فولاد فردوس باختر ارومیه شاخه ای ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
318000

فولاد ماهکار اشتهارد

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 فولاد ماهکار اشتهارد _ 117 کیلویی ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۴:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
285000
تيرآهن 14 فولاد ماهکار اشتهارد _132 کیلویی ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
305000
تيرآهن 20 فولاد ماهکار اشتهارد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
590000

تیرآهن

قیمت تیرآهن

کلاف ساده

تیرآهن

دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷