51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:57 PM
12
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3090
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:57 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2940
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:57 PM
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2840
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:57 PM
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2840
تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:57 PM
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3050
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:57 PM
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3050
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:57 PM
24
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3050
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:57 PM
27
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3050
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:57 PM
30
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
3250

فولاد ناب تبریز

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 بلند ناب تبریز 2/23/18 5:57 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2570
تيرآهن 14 کوتاه ناب تبریز 2/23/18 5:57 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2570
تيرآهن 16 بلند ناب تبریز 2/23/18 5:57 PM
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2570
تيرآهن 16 کوتاه ناب تبریز 2/23/18 5:57 PM
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2570
تيرآهن 18 بلند ناب تبریز 2/23/18 5:57 PM
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2600

نورد فولاد یزد _ احرامیان

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:57 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2550
تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:57 PM
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2390
تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:57 PM
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2390
تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:57 PM
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2540
تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:57 PM
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2220

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 آریان فولاد 2/23/18 5:57 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
0
تیرآهن 16 آریان فولاد 2/23/18 5:57 PM
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
440000
تیرآهن 18 آریان فولاد 2/23/18 5:57 PM
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
545000
تیرآهن 20 آریان فولاد 2/23/18 5:57 PM
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
635000
تیرآهن 22 آریان فولاد 2/23/18 5:57 PM
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
760000
تیرآهن 24 آریان فولاد 2/23/18 5:57 PM
24
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
945000
تیرآهن 27 آریان فولاد 2/23/18 5:57 PM
27
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1210000

جهان فولاد غرب ( فولاد کرمانشاه )

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه 2/23/18 5:57 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2630
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه 2/23/18 5:57 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2630
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه 2/23/18 5:57 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2630
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه شاخه ای 2/23/18 5:57 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
342000
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه شاخه ای 2/23/18 5:57 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
395000
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه شاخه ای 2/23/18 5:57 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
368000

فولاد آریا ذوب

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 فولاد آریا ذوب_117 کیلویی 2/23/18 5:57 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
285000
تيرآهن 14 فولاد آریا ذوب_132 کیلویی 2/23/18 5:57 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
305000
تيرآهن 20 فولاد آریا ذوب 2/23/18 5:57 PM
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
590000

نورد کوثر اهواز

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 نورد کوثر اهواز_شاخه 2/23/18 5:57 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
397000
تیرآهن 14 نورد کوثر اهواز_کیلویی 2/23/18 5:57 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2500
تیرآهن 16 نورد کوثر اهواز_شاخه 2/23/18 5:57 PM
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
406000
تیرآهن 16 نورد کوثر اهواز_کیلویی 2/23/18 5:57 PM
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2470
تیرآهن 18 نورد کوثر اهواز_کیلویی 2/23/18 5:57 PM
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2500
تیرآهن 18 نورد کوثر اهواز_شاخه 2/20/18 2:26 PM
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
574000

فولاد البرز ایرانیان فایکو

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 سبک فایکو 2/20/18 2:26 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
330000
تیرآهن 14 سنگین فایکو 2/20/18 2:26 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
380000
تیرآهن 16 فابریک فایکو 2/20/18 2:26 PM
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
420000
تیرآهن 18 فابریک فایکو 2/20/18 2:26 PM
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
530000
تیرآهن 20 فابریک فایکو 2/20/18 2:26 PM
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
645000
تیرآهن 22 فابریک فایکو 2/20/18 2:26 PM
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
820000
تیرآهن 24 فابریک فایکو 2/23/18 5:58 PM
24
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
940000

مجتمع فولاد صنعت بناب ( مجتمع فولاد شاهین بناب )

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 شاهین بناب 2/23/18 5:58 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2590
تيرآهن 14 شاهین بناب شاخه ای 2/23/18 5:58 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
324000
تيرآهن 16 شاهین بناب 2/23/18 5:58 PM
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2590
تيرآهن 16 شاهین بناب شاخه ای 2/23/18 5:58 PM
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
415000

مجتمع فولاد ظفر بناب

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 ظفر بناب 1/30/18 2:26 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2420

انبار آهن پخش

نام کالا قيمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان 2/23/18 5:58 PM
12
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
390000
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان 2/23/18 5:58 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
450000
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان 2/23/18 5:58 PM
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
532000
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان 2/23/18 5:58 PM
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
650000
تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان 2/23/18 5:58 PM
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
828000
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان 2/23/18 5:58 PM
22
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
960000
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان 2/23/18 5:58 PM
24
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1130000
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان 2/23/18 5:58 PM
27
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1340000
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان 2/23/18 5:58 PM
30
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
1650000

شرکت پروفیل صنعت ماهان

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 بلند پروفیل صنعت ماهان 2/23/18 5:58 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
325000
تیرآهن 14 کوتاه پروفیل صنعت ماهان 2/23/18 5:58 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
165000
تیرآهن 16 بلند پروفیل صنعت ماهان 2/23/18 5:58 PM
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
425000
تیرآهن 16 کوتاه پروفیل صنعت ماهان 2/23/18 5:58 PM
16
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
215000
تیرآهن 18 کوتاه پروفیل صنعت ماهان 2/23/18 5:58 PM
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
265000
تیرآهن 18 بلند پروفیل صنعت ماهان 2/23/18 5:58 PM
18
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
525000

صنایع فولاد فردوس باختر

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 فولاد فردوس باختر ارومیه 2/23/18 5:58 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
2650
تیرآهن 14 فولاد فردوس باختر ارومیه شاخه ای 2/23/18 5:58 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
318000

فولاد ماهکار اشتهارد

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 فولاد ماهکار اشتهارد _ 117 کیلویی 2/23/18 5:58 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
285000
تيرآهن 14 فولاد ماهکار اشتهارد _132 کیلویی 2/23/18 5:58 PM
14
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
305000
تيرآهن 20 فولاد ماهکار اشتهارد 2/23/18 5:58 PM
20
حالت: شاخه
IPE
کارخانه
590000

تیرآهن

قیمت تیرآهن

کلاف ساده

تیرآهن

شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶