51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2910
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST37
کارخانه
2890
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST37
کارخانه
2770
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2870
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2890
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2720
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2820
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2830
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2680
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2730
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2680
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2730
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2700
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2730
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2670
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2730
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
3000
کارخانه
4490
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
9016
کارخانه
4550
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
2004
کارخانه
4550
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
1028
کارخانه
4530

فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3900
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3900
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3850
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3850
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3830
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3830
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3830
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3830
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3800
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3800
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3800
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3800
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3800
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3800
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3800

ورق خودرو چهار محال بختیاری

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3730
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3730
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3700
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3700
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3690
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3690
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3685
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3685
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3685
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3685
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3710
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3710

فولاد اکسین خوزستان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2860
ورق سیاه 10 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2780
ورق سیاه 12 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2780
ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2780
ورق سیاه 20 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2860
ورق سیاه 25 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2860
ورق سیاه 30 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2860
ورق سیاه 35 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2860
ورق سیاه 40 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2860

فولاد کاویان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 1250 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2510
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2740
ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2530
ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2530
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2740
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2740
ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2460
ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2480
ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2770
ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2590
ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2770
ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2610
ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2770
ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2770

صنایع هفت الماس

نام کالا قيمت
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
4580
ورق رنگی آبی 0.6 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
4410
ورق رنگی آبی 0.7 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
4330
ورق رنگی آبی 0.8 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
4280
ورق رنگی آبی 0.9 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
4250
ورق رنگی آبی 1 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
4220
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
4190
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
4090
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3980
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3940
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3930
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3900
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3890
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3970
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3940

مجتمع فولاد گیلان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2.5 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2510
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2710
ورق سیاه 3 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2610
ورق سیاه 4 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2610
ورق سیاه 5 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2510
ورق سیاه 6 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2720
ورق سیاه 8 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2540
ورق سیاه 8 رول 1250 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST37
کارخانه
2390
ورق سیاه 10 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2540
ورق سیاه 10 رول 1250 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST37
کارخانه
2540
ورق سیاه 12 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2570
ورق سیاه 15 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2570
ورق سیاه 35 فابریک 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
6000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
1920
ورق سیاه 35 فابریک 1250 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
6000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
1920

گروه صنعتی فولاد بهمن

نام کالا قيمت
ورق رنگی سبز روشن 0.5 رول 1250 فولاد بهمن 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
6029
کارخانه
4400
ورق رنگی سبز 0.5 رول 1250 فولاد بهمن 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
6024
کارخانه
4400
ورق رنگی سفید یخچالی 0.6 رول 1250 فولاد بهمن 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
9016
کارخانه
4400
ورق رنگی سفید یخچالی 0.7 رول 1250 فولاد بهمن 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
9016
کارخانه
4400
ورق رنگی آبی نیسانی 0.7 رول 1250 فولاد بهمن 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
5015
کارخانه
4400

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 فابریک 1000 نیکان پروفیل 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
3100
ورق سیاه 2 فابریک 1250 نیکان پروفیل 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
3100
ورق سیاه 2 برش خورده 1250 نیکان پروفیل 2/23/18 5:54 PM
2000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
3100
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 نیکان پروفیل 2/23/18 5:54 PM
2500*1000
حالت:
ST37
کارخانه
3100

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
3140
ورق سیاه 2 برش خورده 1250 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
3140

گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 سمنان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3520
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 سمنان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3510
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 سمنان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3420
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 سمنان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3410
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 سمنان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3410
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 سمنان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3410
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 سمنان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3410
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 سمنان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3450

شرکت صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3730
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3730
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3700
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3700
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3690
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3690
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3685
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3685
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3685
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3675
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3675
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3710
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3710

شـركت نورد و توليـد قطعات فـولادي

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 1200 نورد و تولید قطعات فولادی 2/23/18 5:54 PM
1200
حالت:
ST37
کارخانه
2450
ورق سیاه 10 فابریک 1200 نورد و تولید قطعات فولادی 2/23/18 5:54 PM
1200
حالت:
ST37
کارخانه
2600
ورق سیاه 12 فابریک 1200 نورد و تولید قطعات فولادی 2/23/18 5:54 PM
1200
حالت:
ST37
کارخانه
2600
ورق سیاه 15 فابریک 1200 نورد و تولید قطعات فولادی 2/23/18 5:54 PM
1200
حالت:
ST37
کارخانه
2600
ورق سیاه 20 فابریک 1200 نورد و تولید قطعات فولادی 2/23/18 5:54 PM
1200
حالت:
ST37
کارخانه
2450

MMK Group

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 روسی M.M.K 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
2900
ورق سیاه 2 برش خورده 1250 روسی M.M.K 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2900
ورق سیاه 2 رول 1000 روسی MMK 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2800
ورق سیاه 2 رول 1250 روسی MMK 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2800

نورد و لوله اهواز

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 600 نورد و لوله اهواز 2/23/18 5:54 PM
600
حالت:
ST37
کارخانه
2690
ورق سیاه 2.3 رول 600 نورد و لوله اهواز 2/23/18 5:54 PM
600
حالت:
ST37
کارخانه
2590
ورق سیاه 2.5 رول 600 نورد و لوله اهواز 2/23/18 5:54 PM
600
حالت:
ST37
کارخانه
2540
ورق سیاه 2.8 رول 600 نورد و لوله اهواز 2/23/18 5:54 PM
600
حالت:
ST37
کارخانه
2540
ورق سیاه 3 رول 600 نورد و لوله اهواز 2/23/18 5:54 PM
600
حالت:
ST37
کارخانه
2540

شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 کوتاه 1000 آریا افق پاسارگاد 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
2850
ورق سیاه 2 بلند 1250 آریا افق پاسارگاد 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2850

شرکت فولاد پروفیل مشهد

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
3095
ورق سیاه 2 برش خورده 1250 فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
3095

شرکت لوله و پروفیل امید البرز

نام کالا قيمت
ورق 2 سیاه برش خورده 1000 امید البرز 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
3060
ورق 2 سیاه برش خورده 1250 امید البرز 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
3060

گروه صنایع فولاد صبح پارسیان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 برش خورد 1000 فولاد صبح پارسیان 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
3070
ورق سیاه 2 برش خورده 1250 فولاد صبح پارسیان 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
3070

شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
3070
ورق سیاه 2 برش خورده 1250 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
3070

شرکت پروفیل موکریان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 پروفیل موکریان 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
3090
ورق سیاه 2 برش خورده 1250 پروفیل موکریان 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
3090

مجتمع فولادی روی اندود کاوه

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3780
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 روی اندود 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3780
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 روی اندود 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 روی اندود 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3680

مجتمع نورد فولاد کسری

نام کالا قيمت
ورق سیاه 10 فابریک 1000 فولاد کسری اراک 2/23/18 5:54 PM
6000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
2480

مجتمع فولاد سبا

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2900
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST37
کارخانه
2900
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST37
کارخانه
2800
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2860
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2950
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2770
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2810
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2680
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2680
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2700

ورق

قیمت ورق

کلاف ساده

ورق

شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶