51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۶ ۰۰:۴۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3850
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3690
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3870
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3680
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3540
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3680
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3410
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3480
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
5.5
حالت:
1006
کارخانه
5550
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
6.5
حالت:
1006
کارخانه
5300
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
1006
کارخانه
5400

مجتمع فولاد کویر

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
3810
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3810
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3730
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
36
حالت:
A3
کارخانه
3700
میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
40
حالت:
A3
کارخانه
3700
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A1
کارخانه
4850
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A1
کارخانه
4850
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A1
کارخانه
4850
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A1
کارخانه
4850
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A1
کارخانه
4850
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A1
کارخانه
4850
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A1
کارخانه
4850

مجتمع فولاد خراسان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3680
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3570
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3570
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3570
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3570
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3570
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3570
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3570
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3680

فولاد الیگودرز

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 فولاد الیگودرز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
4450
کلاف 10 آجدار A2 فولاد الیگودرز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
4450

صبافولاد زاگرس شهركرد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3850
میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3800
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3620
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3610

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3800
میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3780
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3780
میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3740
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3740
میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3740
میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3740
میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ ۰۸:۴۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2640

نورد فولاد یزد _ احرامیان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
4520
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3590
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3480
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3480
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3480
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3480
میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3480
میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3480
میلگرد 28 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3480
میلگرد 32 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3590
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
5500
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
RST34
کارخانه
3950
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
RST34
کارخانه
3950
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12.5
حالت:
1006
کارخانه
3950
کلاف 8 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
5350
کلاف 10 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
5350
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
5550
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۰۷:۴۳:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2380

مجتمع فولاد شاهرود

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3850
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3750
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3650

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3600
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3600
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
2625
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
2625
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3200
میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
0

فولاد امیرکبیر خزر

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3770
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
0

فولاد نطنز

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
6.5
حالت:
1006
کارخانه
4300
کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
6.5
حالت:
USD7
کارخانه
0
کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
6.5
حالت:
S2
کارخانه
0
کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
6.5
حالت:
1008
کارخانه
4250
کلاف 8 آجدار A2 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3020
کلاف 8 آجدار A3 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
4120
کلاف 10 آجدار A2 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
4120
کلاف 10 آجدار A3 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
4110

فولاد آریا ذوب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3300
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3560
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3560
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3570
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2620
میلگرد 14 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3540
میلگرد 16 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3540
میلگرد 18 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3540
میلگرد 20 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3540
میلگرد 22 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 25 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3550

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
ميلگرد 8 آجدار A2 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
0
ميلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3850
ميلگرد 10 آجدار A2 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
0
ميلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3850
ميلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3650
ميلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3600
ميلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3600
ميلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3600
ميلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3600
ميلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3600
ميلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3650
ميلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3650
کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2380

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3770
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3770
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3620
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3620
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3620
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3620
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3650

مجتمع فولاد کیان کاشان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کیان کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3560
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد کیان کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3480
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کیان کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3400
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کیان کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3350

صدر فولاد لرستان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 14 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 16 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 18 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 20 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 22 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 25 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
0

نورد کوثر اهواز

نام کالا قيمت
ميلگرد 10 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3700
ميلگرد 12 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3700
ميلگرد 14 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3480
ميلگرد 16 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3470
ميلگرد 18 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3460
ميلگرد 20 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3460
کلاف 6.5 صنعتی RST34 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
4120
کلاف 6.5 ساختمانی 1006 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
6.5
حالت:
1006
کارخانه
4120
کلاف 8 ساده A1 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A1
کارخانه
4120
کلاف 10 ساده A1 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A1
کارخانه
4120
کلاف 8 آجدار A2 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
4160
کلاف 8 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
4160
کلاف 10 آجدار A2 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
4160
کلاف 10 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
4160

صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3790
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2700
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3870
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3770
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3730
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3730
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3730
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3730
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3730
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3730
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3730
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3730

فولاد آذربایجان (میانه)

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3850
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3630
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3600

فولاد آناهیتا گیلان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3870
میلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3820
میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3770
میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3770
میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3770
میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3770
میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3770
میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3770
میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3770
میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3770
میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3770

شرکت فولاد قزوین

نام کالا قيمت
ميلگرد 8 آجدار A2 فولاد قزوین ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3730
ميلگرد 10 آجدار A2 فولاد قزوین ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3530
ميلگرد 12 آجدار A2 فولاد قزوین ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3530

فولاد پارس آرمان

نام کالا قيمت
ميلگرد 8 آجدار A2 فولاد پارس آرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3730
ميلگرد 10 آجدار A2 فولاد پارس آرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3530
ميلگرد 12 آجدار A2 فولاد پارس آرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3530

ذوب آهن اردبیل

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3540
میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3540
میلگرد 12 آجدار A2 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3540
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3540
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3540
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3540
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3540

شرکت نورد گرم سمنان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
3850
میلگرد 10 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2040
میلگرد 12 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3650
میلگرد 14 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 16 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 18 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 20 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 22 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 25 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3550

صنایع فولاد کرمان_بردسیر

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3840
میلگرد 10 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3870
میلگرد 12 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3660
میلگرد 12 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3690
میلگرد 14 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
3630
میلگرد 14 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3580
میلگرد 16 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
3630
میلگرد 16 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 18 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3630
میلگرد 20 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3630
میلگرد 22 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3630
میلگرد 25 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3630
میلگرد 28 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3630
میلگرد 32 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3630

فولاد آلیاژی ایران

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3460
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3460
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3460
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3460
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3460
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3460
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3460
میلگرد 12 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A1
کارخانه
4970
میلگرد 14 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A1
کارخانه
4970
میلگرد 16 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A1
کارخانه
4950
میلگرد 18 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A1
کارخانه
4950
میلگرد 20 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A1
کارخانه
4950
میلگرد 22 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A1
کارخانه
4950
میلگرد 25 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A1
کارخانه
4950
میلگرد 28 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۳:۰۰
28
حالت:
A1
کارخانه
4950
میلگرد 32 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A1
کارخانه
4950

فولاد البرز ایرانیان فایکو

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3750
میلگرد 12 آجدار A2 فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3670
میلگرد 14 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 16 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 18 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 20 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 22 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 25 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 28 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 32 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3550

مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A2 نورد کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
0
میلگرد 14 آجدار A2 نورد کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
3590
میلگرد 14 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 16 آجدار A2 نورد کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
3590
میلگرد 16 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3620
میلگرد 18 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3590
میلگرد 20 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3590
میلگرد 22 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3590
میلگرد 25 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
0

مجتمع فولاد ارگ تبریز

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3500
میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3550

شرکت شیراز پولاد نورد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 10 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
0
میلگرد 12 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
0
میلگرد 12 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 14 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
0
میلگرد 14 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 16 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
0
میلگرد 16 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 18 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A2
کارخانه
0
میلگرد 18 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 20 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A2
کارخانه
0
میلگرد 20 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 22 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
0
کلاف 8 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
0
کلاف 10 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
0
کلاف 12 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
0
کلاف 14 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
0
کلاف 16 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
0

مجتمع فولاد صنعت بناب ( مجتمع فولاد شاهین بناب )

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3870
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3800
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3800
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3750
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3750
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3750
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3750
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3750
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3750
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3750
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3750

مجتمع فولاد ظفر بناب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3810
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3770
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3920
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3800
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
0
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3720
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3720
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3720
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3720
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3720
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3720
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3720

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3850
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3700
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۳:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3510
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3620
میلگرد 14 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
2405
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 16 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
2470
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2470

شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود )

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3880
میلگرد 10 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3770
میلگرد 12 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3690
میلگرد 14 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
3690
میلگرد 16 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3690
میلگرد 18 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3660
میلگرد 20 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3660

نورد فولاد گلستان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
3930
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3830
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3800
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3680
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3680
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3680
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3680
کلاف 6.5 ساده RST34 صنعتی نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
4100
کلاف 6.5 ساده 1008 ساختمانی نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
6.5
حالت:
1008
کارخانه
4100
کلاف 8 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
4600
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2430

مجتمع معدنی وصنعت آهن و فولادبافق

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3900
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3700
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3600
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3550
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2960
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2960

مجتمع فولاد البرز غرب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
0
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2720
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2720
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2090
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2720
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2720
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2720
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2720
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2720
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2720

مجتمع فولاد ایوان

نام کالا قيمت
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ایوان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ایوان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ایوان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ایوان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3100

شركت فولاد سیادن ابهر ( فولاد خلیج فارس )

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3250
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3000
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3000
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۱-۲۷ ۱۷:۱۱:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2585
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3000

ذوب فولاد ایزدخواست جنوب

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2550

مجتمع فولاد خرم آباد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
1535
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
1535
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2140

فولاد پرند

نام کالا قيمت
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد پرند ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
1535
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد پرند ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
1535
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد پرند ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
1535

شرکت فولاد الماس تاکستان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد الماس تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2820
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد الماس تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2820

فولاد خرمدشت تاکستان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد خرمدشت تاکستان ۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۸:۲۳:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2485
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد خرمدشت تاکستان ۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۸:۲۳:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2540
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد خرمدشت تاکستان ۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۸:۲۳:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
0

سیما جهان فولاد ( فولاد کرمانشاه )

نام کالا قيمت
ميلگرد 12 آجدار A3 فولاد کرمانشاه ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ ۰۸:۴۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2580

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ابرکوه ۱۳۹۶-۱۱-۲۵ ۰۷:۱۲:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2360

صنایع فولاد سازان امیر آباد

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2690
کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2690
کلاف 8 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
8
حالت:
1008
کارخانه
2690
کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
10
حالت:
1008
کارخانه
2690

شرکت نورد فولاد کاران افق

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
5.5
حالت:
RST34
کارخانه
5390
کلاف 5.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
5.5
حالت:
1006
کارخانه
4440
کلاف 6.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
5450
کلاف 6.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
6.5
حالت:
1006
کارخانه
4310

میلگرد

قیمت میلگرد

کلاف ساده

میلگرد

میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود. در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه‌بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند. فولادی که در ایران تولید می‌شود (طبق استاندارد روسی) به سه گروه تقسیم می‌شود: فولاد نوع A-1، فولاد نوع A-2 و فولاد نوع A-3. فولاد A-۱ از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۲۴۰۰ و ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد. فولاد A-2 از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۳۴۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است، و فولاد A-3 نیز ازنوع آجدار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. از نظر تنوع قطر میلگردها نیز استانداردهای تولید کنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده است میلگردها تا قطر ۴۰ میلیمتر ساخته می‌شوند.
دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷