51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2490
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2490
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2490
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2490
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2450
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
5.5
حالت:
1006
کارخانه
2480
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1006
کارخانه
2480
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
1006
کارخانه
2480

مجتمع فولاد کویر

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A3
کارخانه
2700
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2700
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2650
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2650
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2650
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2570
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2570
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2570
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2570
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2570
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2570
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
36
حالت:
A3
کارخانه
2570
میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
40
حالت:
A3
کارخانه
2570
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A1
کارخانه
2580
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A1
کارخانه
2580
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A1
کارخانه
2580
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A1
کارخانه
2580
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A1
کارخانه
2580
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A1
کارخانه
2580
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A1
کارخانه
2580

مجتمع فولاد خراسان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2510
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2455
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2455

فولاد الیگودرز

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 فولاد الیگودرز 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2600
کلاف 10 آجدار A2 فولاد الیگودرز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2600

صبافولاد زاگرس شهركرد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2530
میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2500
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2420
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2420
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2420
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2420
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2420
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2420
میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2440
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2440

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2530
میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2510
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2470

نورد فولاد یزد _ احرامیان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2560
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2480
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 28 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 32 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2450
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
2950
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
RST34
کارخانه
2850
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
RST34
کارخانه
2850
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
12.5
حالت:
1006
کارخانه
2850
کلاف 8 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2580
کلاف 10 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2580
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2580
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 1/30/18 7:43 AM
10
حالت:
A3
کارخانه
2380

مجتمع فولاد شاهرود

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2540
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2500
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2400

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2405
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2435
میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2405
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2435
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A2
کارخانه
2395
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A2
کارخانه
2395
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2395

فولاد امیرکبیر خزر

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2460
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2420
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2360
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2360
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2360
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2360
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2360
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2360
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2360
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2380

فولاد نطنز

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1006
کارخانه
2860
کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
USD7
کارخانه
2400
کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
S2
کارخانه
2400
کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2860
کلاف 8 آجدار A2 فولاد نطنز 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2860
کلاف 8 آجدار A3 فولاد نطنز 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A3
کارخانه
2860
کلاف 10 آجدار A2 فولاد نطنز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2860
کلاف 10 آجدار A3 فولاد نطنز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2860

فولاد آریا ذوب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2310
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2370
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2370
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2370
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2370
میلگرد 14 آجدار A3 آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 16 آجدار A3 آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 18 آجدار A3 آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 20 آجدار A3 آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 22 آجدار A3 آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 25 آجدار A3 آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2350

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
ميلگرد 8 آجدار A2 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2250
ميلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2620
ميلگرد 10 آجدار A2 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2380
ميلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2620
ميلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2420
ميلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2400
ميلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2400
ميلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2400
ميلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2400
ميلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2400
ميلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2480
ميلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2480
کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2380

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2485
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2455
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2405
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2375
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2375
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2375
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2375
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2375
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2375
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2375
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2375

مجتمع فولاد کیان کاشان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کیان کاشان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2390
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد کیان کاشان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2370
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کیان کاشان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2370
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کیان کاشان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2370

صدر فولاد لرستان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 صدر فولاد لرستان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
1850
میلگرد 14 آجدار A3 صدر فولاد لرستان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 16 آجدار A3 صدر فولاد لرستان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 18 آجدار A3 صدر فولاد لرستان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 20 آجدار A3 صدر فولاد لرستان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 22 آجدار A3 صدر فولاد لرستان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 25 آجدار A3 صدر فولاد لرستان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2140

نورد کوثر اهواز

نام کالا قيمت
ميلگرد 10 آجدار A3 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2220
ميلگرد 12 آجدار A3 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2220
ميلگرد 14 آجدار A3 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2510
ميلگرد 16 آجدار A3 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2510
ميلگرد 18 آجدار A3 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2510
ميلگرد 20 آجدار A3 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2510
کلاف 6.5 صنعتی RST34 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
2680
کلاف 6.5 ساختمانی 1006 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1006
کارخانه
2680
کلاف 8 ساده A1 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A1
کارخانه
2680
کلاف 10 ساده A1 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A1
کارخانه
2680
کلاف 8 آجدار A2 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2690
کلاف 8 آجدار A3 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A3
کارخانه
2690
کلاف 10 آجدار A2 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2690
کلاف 10 آجدار A3 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2690

صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2510
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2490
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2590
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2460

فولاد آذربایجان (میانه)

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2500
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2430
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2400

فولاد آناهیتا گیلان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2510
میلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2480
میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2450

شرکت فولاد قزوین

نام کالا قيمت
ميلگرد 8 آجدار A2 فولاد قزوین 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2510
ميلگرد 10 آجدار A2 فولاد قزوین 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2360
ميلگرد 12 آجدار A2 فولاد قزوین 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2360

فولاد پارس آرمان

نام کالا قيمت
ميلگرد 8 آجدار A2 فولاد پارس آرمان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2515
ميلگرد 10 آجدار A2 فولاد پارس آرمان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2365
ميلگرد 12 آجدار A2 فولاد پارس آرمان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2365

ذوب آهن اردبیل

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 ذوب آهن اردبیل 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2245
میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2295
میلگرد 12 آجدار A2 ذوب آهن اردبیل 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2245
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2295
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2225
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2225
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2225

شرکت نورد گرم سمنان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 10 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2040
میلگرد 12 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2020
میلگرد 14 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 16 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 18 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 20 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 22 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 25 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2000

صنایع فولاد کرمان_بردسیر

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2510
میلگرد 10 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2620
میلگرد 12 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2450
میلگرد 12 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 14 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A2
کارخانه
2440
میلگرد 14 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 16 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A2
کارخانه
2440
میلگرد 16 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 18 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 20 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 22 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 25 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 28 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 32 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2460

فولاد آلیاژی ایران

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2285
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2285
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 12 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A1
کارخانه
2760
میلگرد 14 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A1
کارخانه
2760
میلگرد 16 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A1
کارخانه
2760
میلگرد 18 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A1
کارخانه
2760
میلگرد 20 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A1
کارخانه
2760
میلگرد 22 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A1
کارخانه
2760
میلگرد 25 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A1
کارخانه
2760
میلگرد 28 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A1
کارخانه
2760
میلگرد 32 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A1
کارخانه
2760

فولاد البرز ایرانیان فایکو

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فایکو 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2485
میلگرد 12 آجدار A2 فایکو 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2455
میلگرد 14 آجدار A3 فایکو 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 16 آجدار A3 فایکو 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 18 آجدار A3 فایکو 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 20 آجدار A3 فایکو 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 22 آجدار A3 فایکو 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 25 آجدار A3 فایکو 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 28 آجدار A3 فایکو 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 32 آجدار A3 فایکو 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2395

مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A2 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2430
میلگرد 14 آجدار A2 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A2
کارخانه
2440
میلگرد 14 آجدار A3 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 16 آجدار A2 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A2
کارخانه
2440
میلگرد 16 آجدار A3 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 18 آجدار A3 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 20 آجدار A3 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 22 آجدار A3 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 25 آجدار A3 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2460

مجتمع فولاد ارگ تبریز

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2380
میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2310
میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2310
میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2310
میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2310
میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2310
میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2310

شرکت شیراز پولاد نورد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2100
میلگرد 10 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2430
میلگرد 12 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2080
میلگرد 12 آجدار A3 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 14 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A2
کارخانه
2330
میلگرد 14 آجدار A3 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 16 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A2
کارخانه
2330
میلگرد 16 آجدار A3 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 18 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A2
کارخانه
2330
میلگرد 18 آجدار A3 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 20 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A2
کارخانه
2330
میلگرد 20 آجدار A3 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 22 آجدار A3 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2050
کلاف 8 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
1690
کلاف 10 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2430
کلاف 12 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2670
کلاف 14 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A2
کارخانه
2670
کلاف 16 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A2
کارخانه
2670

مجتمع فولاد صنعت بناب ( مجتمع فولاد شاهین بناب )

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2550
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A3
کارخانه
2600
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2520
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2580
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2485
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2485
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2485
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2485
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2485
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2485
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2485
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2485
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2485

مجتمع فولاد ظفر بناب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2515
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2495
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2450
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2450

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2490
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2405
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2405
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2430
میلگرد 14 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A2
کارخانه
2405
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2430
میلگرد 16 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A2
کارخانه
2405
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2430
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2430
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2430
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2430

شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود )

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2490
میلگرد 10 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2410
میلگرد 12 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2400
میلگرد 14 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A2
کارخانه
2385
میلگرد 16 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2385
میلگرد 18 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2385
میلگرد 20 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2385

نورد فولاد گلستان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A3
کارخانه
2640
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2540
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2540
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2540
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2540
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2540
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2540
کلاف 6.5 ساده RST34 صنعتی نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
2685
کلاف 6.5 ساده 1008 ساختمانی نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2685
کلاف 8 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A3
کارخانه
2430
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2430

مجتمع معدنی وصنعت آهن و فولادبافق

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2700
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2590
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2510
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2510
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2480
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2480
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2480
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2480
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2480
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2480

مجتمع فولاد البرز غرب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
0
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2345
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2345
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2120
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2345
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2345
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2345
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2345
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2345
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2345

مجتمع فولاد ایوان

نام کالا قيمت
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ایوان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ایوان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ایوان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ایوان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2450

شركت فولاد سیادن ابهر ( فولاد خلیج فارس )

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2510
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2350
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2320
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2350
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2350

ذوب فولاد ایزدخواست جنوب

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2550

مجتمع فولاد خرم آباد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد خرم آباد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
1535
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد خرم آباد 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
1535
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد خرم آباد 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد خرم آباد 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد خرم آباد 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد خرم آباد 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد خرم آباد 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد خرم آباد 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2140

فولاد پرند

نام کالا قيمت
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد پرند 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
1535
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد پرند 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
1535
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد پرند 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
1535

شرکت فولاد الماس تاکستان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد الماس تاکستان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2370
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد الماس تاکستان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2370

فولاد خرمدشت تاکستان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد خرمدشت تاکستان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2425
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد خرمدشت تاکستان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2480
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد خرمدشت تاکستان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
0

سیما جهان فولاد ( فولاد کرمانشاه )

نام کالا قيمت
ميلگرد 12 آجدار A3 فولاد کرمانشاه 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2355

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ابرکوه 2/14/18 7:12 AM
12
حالت:
A3
کارخانه
2360

صنایع فولاد سازان امیر آباد

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2690
کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2690
کلاف 8 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
1008
کارخانه
2690
کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
1008
کارخانه
2690

شرکت نورد فولاد کاران افق

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر 2/23/18 5:54 PM
5.5
حالت:
RST34
کارخانه
3005
کلاف 5.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر 2/23/18 5:54 PM
5.5
حالت:
1006
کارخانه
3005
کلاف 6.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
3005
کلاف 6.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1006
کارخانه
3005

میلگرد

قیمت میلگرد

کلاف ساده

میلگرد

میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود. در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه‌بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند. فولادی که در ایران تولید می‌شود (طبق استاندارد روسی) به سه گروه تقسیم می‌شود: فولاد نوع A-1، فولاد نوع A-2 و فولاد نوع A-3. فولاد A-۱ از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۲۴۰۰ و ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد. فولاد A-2 از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۳۴۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است، و فولاد A-3 نیز ازنوع آجدار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. از نظر تنوع قطر میلگردها نیز استانداردهای تولید کنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده است میلگردها تا قطر ۴۰ میلیمتر ساخته می‌شوند.
شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶