51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۲۳:۲۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3270
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3300
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3270
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2820
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
5.5
حالت:
1006
کارخانه
3250
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
6.5
حالت:
1006
کارخانه
3210
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
1006
کارخانه
2480

مجتمع فولاد کویر

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
2940
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2940
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2910
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2880
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2880
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
36
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
40
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A1
کارخانه
3140
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A1
کارخانه
3140
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A1
کارخانه
3140
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A1
کارخانه
3140
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A1
کارخانه
3140
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A1
کارخانه
3140
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A1
کارخانه
3140

مجتمع فولاد خراسان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2900
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2850

فولاد الیگودرز

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 فولاد الیگودرز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
2940
کلاف 10 آجدار A2 فولاد الیگودرز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2940

صبافولاد زاگرس شهركرد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2890
میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2810

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
2930
میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2910
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2910
میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ ۰۸:۴۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2640

نورد فولاد یزد _ احرامیان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2730
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2680
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2600
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2600
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2600
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2600
میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2600
میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2600
میلگرد 28 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2600
میلگرد 32 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2600
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
3180
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
RST34
کارخانه
3180
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
RST34
کارخانه
3180
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12.5
حالت:
1006
کارخانه
2970
کلاف 8 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3010
کلاف 10 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3010
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3010
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۰۷:۴۳:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2380

مجتمع فولاد شاهرود

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2930
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2810

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2820
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2820
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
2625
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
2625
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2790

فولاد امیرکبیر خزر

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2900
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2880
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2860

فولاد نطنز

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
6.5
حالت:
1006
کارخانه
3160
کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۵۳:۰۰
6.5
حالت:
USD7
کارخانه
2400
کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
6.5
حالت:
S2
کارخانه
2400
کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
6.5
حالت:
1008
کارخانه
3160
کلاف 8 آجدار A2 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3020
کلاف 8 آجدار A3 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
3020
کلاف 10 آجدار A2 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2940
کلاف 10 آجدار A3 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2940

فولاد آریا ذوب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
2480
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2800
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2800
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2800
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2620
میلگرد 14 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2770
میلگرد 16 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2770
میلگرد 18 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2770
میلگرد 20 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2770
میلگرد 22 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2770
میلگرد 25 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2770

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
ميلگرد 8 آجدار A2 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
2240
ميلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2940
ميلگرد 10 آجدار A2 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2350
ميلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2900
ميلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2810
ميلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2800
ميلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2800
ميلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2800
ميلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2800
ميلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2800
ميلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2860
ميلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2860
کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2380

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
2950
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2920
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2880
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2840
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2840
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2840
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2840
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2840
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2840
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2840
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2840

مجتمع فولاد کیان کاشان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کیان کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2750
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد کیان کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2750
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کیان کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2730
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کیان کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2730

صدر فولاد لرستان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
1850
میلگرد 14 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 16 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 18 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 20 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 22 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 25 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2140

نورد کوثر اهواز

نام کالا قيمت
ميلگرد 10 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2220
ميلگرد 12 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2220
ميلگرد 14 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2670
ميلگرد 16 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2670
ميلگرد 18 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2670
ميلگرد 20 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2670
کلاف 6.5 صنعتی RST34 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
2960
کلاف 6.5 ساختمانی 1006 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
6.5
حالت:
1006
کارخانه
2960
کلاف 8 ساده A1 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A1
کارخانه
3140
کلاف 10 ساده A1 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A1
کارخانه
2960
کلاف 8 آجدار A2 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3140
کلاف 8 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
2980
کلاف 10 آجدار A2 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2980
کلاف 10 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2980

صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
2930
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2700
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3030
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2910
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2870

فولاد آذربایجان (میانه)

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2830
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2800
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2800
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2800
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2800
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2800
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2800
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2800
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2800

فولاد آناهیتا گیلان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
2910
میلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2880
میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2850
میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2850

شرکت فولاد قزوین

نام کالا قيمت
ميلگرد 8 آجدار A2 فولاد قزوین ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
2850
ميلگرد 10 آجدار A2 فولاد قزوین ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2750
ميلگرد 12 آجدار A2 فولاد قزوین ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2750

فولاد پارس آرمان

نام کالا قيمت
ميلگرد 8 آجدار A2 فولاد پارس آرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
2855
ميلگرد 10 آجدار A2 فولاد پارس آرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2755
ميلگرد 12 آجدار A2 فولاد پارس آرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2755

ذوب آهن اردبیل

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2760
میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2500
میلگرد 12 آجدار A2 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2760
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2500
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2225
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2225
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2225

شرکت نورد گرم سمنان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 10 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2040
میلگرد 12 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2020
میلگرد 14 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 16 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 18 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 20 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 22 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 25 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2000

صنایع فولاد کرمان_بردسیر

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2860
میلگرد 10 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3010
میلگرد 12 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2810
میلگرد 12 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2830
میلگرد 14 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
2800
میلگرد 14 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 16 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
2800
میلگرد 16 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 18 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 20 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 22 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 25 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 28 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 32 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2820

فولاد آلیاژی ایران

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2650
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2720
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2620
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 12 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A1
کارخانه
3400
میلگرد 14 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A1
کارخانه
3400
میلگرد 16 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A1
کارخانه
3400
میلگرد 18 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A1
کارخانه
3400
میلگرد 20 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A1
کارخانه
3400
میلگرد 22 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A1
کارخانه
3400
میلگرد 25 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A1
کارخانه
3400
میلگرد 28 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A1
کارخانه
3400
میلگرد 32 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A1
کارخانه
3400

فولاد البرز ایرانیان فایکو

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2910
میلگرد 12 آجدار A2 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2870
میلگرد 14 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 16 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 18 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 20 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 22 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 25 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 28 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 32 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2790

مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A2 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2770
میلگرد 14 آجدار A2 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
2820
میلگرد 14 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 16 آجدار A2 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
2820
میلگرد 16 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 18 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 20 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 22 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2820
میلگرد 25 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2820

مجتمع فولاد ارگ تبریز

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2840
میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2560
میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2790

شرکت شیراز پولاد نورد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2100
میلگرد 10 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2430
میلگرد 12 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2080
میلگرد 12 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 14 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
2330
میلگرد 14 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 16 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
2330
میلگرد 16 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 18 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A2
کارخانه
2330
میلگرد 18 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 20 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A2
کارخانه
2330
میلگرد 20 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 22 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2050
کلاف 8 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
1690
کلاف 10 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2430
کلاف 12 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2670
کلاف 14 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
2670
کلاف 16 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
2670

مجتمع فولاد صنعت بناب ( مجتمع فولاد شاهین بناب )

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
2920
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2900
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2980
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2870

مجتمع فولاد ظفر بناب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
2930
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2910
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2870
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2870

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
2960
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2695
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2735
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2670
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2700
میلگرد 14 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
2405
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 16 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
2470
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2470

شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود )

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
2980
میلگرد 10 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2930
میلگرد 12 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2875
میلگرد 14 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
2875
میلگرد 16 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2875
میلگرد 18 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2875
میلگرد 20 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2875

نورد فولاد گلستان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
2970
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2890
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2870
کلاف 6.5 ساده RST34 صنعتی نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
3100
کلاف 6.5 ساده 1008 ساختمانی نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
6.5
حالت:
1008
کارخانه
3100
کلاف 8 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
2430
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2430

مجتمع معدنی وصنعت آهن و فولادبافق

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2980
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2890
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2830
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2830
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2800
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2800
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2800
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2800
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2800
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2800

مجتمع فولاد البرز غرب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
0
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2720
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2720
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2090
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2720
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2720
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2720
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2720
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2720
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2720

مجتمع فولاد ایوان

نام کالا قيمت
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ایوان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2800
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ایوان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2800
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ایوان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2800
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ایوان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2800

شركت فولاد سیادن ابهر ( فولاد خلیج فارس )

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3000
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2810
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2810
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2810
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۱-۲۷ ۱۷:۱۱:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2585
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2810

ذوب فولاد ایزدخواست جنوب

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2550

مجتمع فولاد خرم آباد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
1535
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۵۳:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
1535
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۵۳:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۰۵:۰۱:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۰۵:۰۱:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۰۵:۰۱:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۰۵:۰۱:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۰۵:۰۱:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2140

فولاد پرند

نام کالا قيمت
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد پرند ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۰۵:۰۱:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
1535
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد پرند ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۰۵:۰۱:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
1535
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد پرند ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۰۵:۰۱:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
1535

شرکت فولاد الماس تاکستان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد الماس تاکستان ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۰۵:۰۱:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2740
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد الماس تاکستان ۱۳۹۷-۰۲-۱۸ ۰۴:۵۶:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2730

فولاد خرمدشت تاکستان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد خرمدشت تاکستان ۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۸:۲۳:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2485
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد خرمدشت تاکستان ۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۸:۲۳:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2540
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد خرمدشت تاکستان ۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۸:۲۳:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
0

سیما جهان فولاد ( فولاد کرمانشاه )

نام کالا قيمت
ميلگرد 12 آجدار A3 فولاد کرمانشاه ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ ۰۸:۴۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2580

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ابرکوه ۱۳۹۶-۱۱-۲۵ ۰۷:۱۲:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2360

صنایع فولاد سازان امیر آباد

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2690
کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2690
کلاف 8 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
8
حالت:
1008
کارخانه
2690
کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
10
حالت:
1008
کارخانه
2690

شرکت نورد فولاد کاران افق

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
5.5
حالت:
RST34
کارخانه
3210
کلاف 5.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
5.5
حالت:
1006
کارخانه
3080
کلاف 6.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
3210
کلاف 6.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
6.5
حالت:
1006
کارخانه
3080

میلگرد

قیمت میلگرد

کلاف ساده

میلگرد

میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود. در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه‌بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند. فولادی که در ایران تولید می‌شود (طبق استاندارد روسی) به سه گروه تقسیم می‌شود: فولاد نوع A-1، فولاد نوع A-2 و فولاد نوع A-3. فولاد A-۱ از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۲۴۰۰ و ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد. فولاد A-2 از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۳۴۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است، و فولاد A-3 نیز ازنوع آجدار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. از نظر تنوع قطر میلگردها نیز استانداردهای تولید کنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده است میلگردها تا قطر ۴۰ میلیمتر ساخته می‌شوند.
دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷