51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3150
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
141.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
219.1
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 فولاد هیربد 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080
لوله صنعتی " 3 ضخامت 2 فولاد هیربد 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080
لوله صنعتی " 4 ضخامت 2 فولاد هیربد 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/4 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050

شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1 ضخامت 3 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2940
لوله صنعتی "1 ضخامت 2 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3030
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2940
لوله صنعتی "2 ضخامت 1.8 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3130
لوله صنعتی "2 ضخامت 2 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3030
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.3 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2950
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2940
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.8 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2960
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2940

شرکت نورد لوله و پروفیل صابری

نام کالا قيمت
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3150
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2.5 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050

شرکت لوله و پروفیل گل نرده

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3040
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3040
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3040
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3040

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 نورد لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3160
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 نورد لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3160
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 نورد لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 نورد لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 نورد لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050

لوله و پروفیل کیهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3160
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050

شرکت کیان پرشیا

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 کیان پرشیا 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3075
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 کیان پرشیا 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3075
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3025

شرکت تولیدی صنعتی کچو

نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050

جهان پروفیل پارس

نام کالا قيمت
لوله صنعتی " 1/2 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3070
لوله صنعتی " 3/4 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3070
لوله صنعتی " 1 ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی " 2 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی " 3 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی " 4 ضخامت 4 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050

شركت صدرا پروفيل تهران

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:55 PM
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:55 PM
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3040
لوله صنعتی "3 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی "4 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3070

لوله صنعتی و ساختمانی

قیمت لوله صنعتی و ساختمانی

کلاف ساده

لوله صنعتی و ساختمانی

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37