51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز چهارشنبه ۰۲-۰۸-۱۳۹۷

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۸:۵۵:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5710
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۱۴:۵۶:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3820
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3780
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3780
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3780
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3780
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3780
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3780
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3780
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
141.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3780
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3780
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
219.1
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3780

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
6000
لوله صنعتی " 3 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
6000
لوله صنعتی " 4 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
6000

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/4 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4570
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4570

شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1 ضخامت 3 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4800
لوله صنعتی "1 ضخامت 2 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4900
لوله صنعتی "2 ضخامت 1.8 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4950
لوله صنعتی "2 ضخامت 2 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4850
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.3 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4850
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4800
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.8 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4800
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4800

شرکت نورد لوله و پروفیل صابری

نام کالا قيمت
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3750
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2.5 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3750

شرکت لوله و پروفیل گل نرده

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 گل نرده ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5800
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 گل نرده ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5800
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 گل نرده ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5800
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 گل نرده ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5800
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 گل نرده ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5800
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 گل نرده ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5800

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5310
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5310
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5310
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5310
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5310
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5310

لوله و پروفیل کیهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3400
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2990
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2990

شرکت کیان پرشیا

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 کیان پرشیا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4550
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 کیان پرشیا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4550
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیان پرشیا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4530

شرکت تولیدی صنعتی کچو

نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3700
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3700
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3660
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3660
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3660
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۱۴:۵۶:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3660
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3670
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3660

جهان پروفیل پارس

نام کالا قيمت
لوله صنعتی " 1/2 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5120
لوله صنعتی " 3/4 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5120
لوله صنعتی " 1 ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله صنعتی " 2 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله صنعتی " 3 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله صنعتی " 4 ضخامت 4 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100

شركت صدرا پروفيل تهران

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله صنعتی "3 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله صنعتی "4 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100

لوله صنعتی و ساختمانی

قیمت لوله صنعتی و ساختمانی

کلاف ساده

لوله صنعتی و ساختمانی

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37