51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۶ ۰۰:۴۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5080
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
141.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
219.1
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4900
لوله صنعتی " 3 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4900
لوله صنعتی " 4 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4900

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/4 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4950
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0

شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1 ضخامت 3 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله صنعتی "1 ضخامت 2 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4980
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4800
لوله صنعتی "2 ضخامت 1.8 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله صنعتی "2 ضخامت 2 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4980
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.3 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4830
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4800
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.8 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4810
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4780

شرکت نورد لوله و پروفیل صابری

نام کالا قيمت
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4950
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2.5 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4950

شرکت لوله و پروفیل گل نرده

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
0

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5010
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5010
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4960
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4910
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4910
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4910

لوله و پروفیل کیهان

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۳:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3400
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2990
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2990

شرکت کیان پرشیا

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 کیان پرشیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 کیان پرشیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیان پرشیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050

شرکت تولیدی صنعتی کچو

نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4900
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4900
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4750
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4750
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4750
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4750

جهان پروفیل پارس

نام کالا قيمت
لوله صنعتی " 1/2 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله صنعتی " 3/4 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله صنعتی " 1 ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی " 2 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله صنعتی " 3 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله صنعتی " 4 ضخامت 4 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000

شركت صدرا پروفيل تهران

نام کالا قيمت
لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله صنعتی "3 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5050
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله صنعتی "4 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5000

لوله صنعتی و ساختمانی

قیمت لوله صنعتی و ساختمانی

کلاف ساده

لوله صنعتی و ساختمانی

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37