51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3130

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 فولاد علویجه 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3110
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد علویجه 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3040

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 فولاد هیربد 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد هیربد 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 نیکان پروفیل 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3100
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3030

شرکت پروفیل پایا اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 پایا اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 پایا اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050

شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3030
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2940
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2940
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 1.8 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3130
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.3 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2950
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.9 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2940
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.8 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2960

شرکت نورد لوله و پروفیل صابری

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 صابری 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3150
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 صابری 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050

شرکت لوله و پروفیل گل نرده

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3040
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3040

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 یاران 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3160
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 یاران 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050

گروه صنعتی تهران شرق

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 گروه صنعتی تهران شرق 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3070
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 گروه صنعتی تهران شرق 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3030

لوله و پروفیل کیهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 کیهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3160
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 کیهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3110

شرکت کیان پرشیا

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 کیان پرشیا 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3075
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3025

شرکت تولیدی صنعتی کچو

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 کچو 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 کچو 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050

جهان پروفیل پارس

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3070
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050

شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

نام کالا قيمت
لوله داربستی "1/2 1 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2850

شرکت فولاد پروفیل مشهد

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3095

شرکت لوله و پروفیل امید البرز

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 امید البرز 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3060
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 امید البرز 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3030

شركت صدرا پروفيل تهران

نام کالا قيمت
لوله داربستي "1/2 1 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله داربستي "1/2 1 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050

شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3070
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3000

لوله داربستی

قیمت لوله داربستی

کلاف ساده

لوله داربستی

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37