51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST37
کارخانه
3840
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
3840
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
3840
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST37
کارخانه
3840

فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3900
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3900
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3850
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3850
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3830
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3830
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3830
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3830
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3800
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3800
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3800
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3800
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3800
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3800
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3800

ورق خودرو چهار محال بختیاری

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3730
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3730
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3700
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3700
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3690
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3690
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3685
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3685
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3685
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3685
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3710
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3710

صنایع هفت الماس

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
4190
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
4090
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3980
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3940
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3930
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3900
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3890
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3970
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3940

گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 سمنان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3520
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 سمنان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3510
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 سمنان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3420
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 سمنان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3410
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 سمنان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3410
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 سمنان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3410
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 سمنان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3410
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 سمنان 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3450

شرکت صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3730
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3730
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3700
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3700
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3690
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3690
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3685
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3685
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3685
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3675
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3675
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3710
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 تاراز شهرکرد 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3710

مجتمع فولادی روی اندود کاوه

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3780
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 روی اندود 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3780
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 روی اندود 2/23/18 5:55 PM
1000
حالت:
ST22
کارخانه
3680
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 روی اندود 2/23/18 5:55 PM
1250
حالت:
ST22
کارخانه
3680

ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

کلاف ساده

ورق گالوانیزه

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37