51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2910
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST37
کارخانه
2890
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST37
کارخانه
2770
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2870
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2890
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2720
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2820
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2830
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2680
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2730
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2680
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2730
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2700
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2730
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2670
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2730

فولاد اکسین خوزستان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2860
ورق سیاه 10 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2780
ورق سیاه 12 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2780
ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2780
ورق سیاه 20 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2860
ورق سیاه 25 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2860
ورق سیاه 30 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2860
ورق سیاه 35 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2860
ورق سیاه 40 فابریک 2000 فولاد اکسین 2/23/18 5:54 PM
6000*2000
حالت:
ST37
کارخانه
2860

فولاد کاویان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 1250 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2510
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2740
ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2530
ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2530
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2740
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2740
ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2460
ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2480
ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2770
ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2590
ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2770
ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2610
ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2770
ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان 2/23/18 5:54 PM
6000*1500
حالت:
ST37
کارخانه
2770

مجتمع فولاد گیلان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2.5 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2510
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2710
ورق سیاه 3 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2610
ورق سیاه 4 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2610
ورق سیاه 5 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2510
ورق سیاه 6 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2720
ورق سیاه 8 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2540
ورق سیاه 8 رول 1250 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST37
کارخانه
2390
ورق سیاه 10 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2540
ورق سیاه 10 رول 1250 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST37
کارخانه
2540
ورق سیاه 12 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2570
ورق سیاه 15 رول 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2570
ورق سیاه 35 فابریک 1000 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
6000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
1920
ورق سیاه 35 فابریک 1250 فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
6000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
1920

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 فابریک 1000 نیکان پروفیل 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
3100
ورق سیاه 2 فابریک 1250 نیکان پروفیل 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
3100
ورق سیاه 2 برش خورده 1250 نیکان پروفیل 2/23/18 5:54 PM
2000*1250
حالت:
ST37
کارخانه
3100
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 نیکان پروفیل 2/23/18 5:54 PM
2500*1000
حالت:
ST37
کارخانه
3100

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
3140
ورق سیاه 2 برش خورده 1250 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
3140

شـركت نورد و توليـد قطعات فـولادي

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 1200 نورد و تولید قطعات فولادی 2/23/18 5:54 PM
1200
حالت:
ST37
کارخانه
2450
ورق سیاه 10 فابریک 1200 نورد و تولید قطعات فولادی 2/23/18 5:54 PM
1200
حالت:
ST37
کارخانه
2600
ورق سیاه 12 فابریک 1200 نورد و تولید قطعات فولادی 2/23/18 5:54 PM
1200
حالت:
ST37
کارخانه
2600
ورق سیاه 15 فابریک 1200 نورد و تولید قطعات فولادی 2/23/18 5:54 PM
1200
حالت:
ST37
کارخانه
2600
ورق سیاه 20 فابریک 1200 نورد و تولید قطعات فولادی 2/23/18 5:54 PM
1200
حالت:
ST37
کارخانه
2450

MMK Group

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 روسی M.M.K 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
2900
ورق سیاه 2 برش خورده 1250 روسی M.M.K 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2900
ورق سیاه 2 رول 1000 روسی MMK 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2800
ورق سیاه 2 رول 1250 روسی MMK 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2800

نورد و لوله اهواز

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 600 نورد و لوله اهواز 2/23/18 5:54 PM
600
حالت:
ST37
کارخانه
2690
ورق سیاه 2.3 رول 600 نورد و لوله اهواز 2/23/18 5:54 PM
600
حالت:
ST37
کارخانه
2590
ورق سیاه 2.5 رول 600 نورد و لوله اهواز 2/23/18 5:54 PM
600
حالت:
ST37
کارخانه
2540
ورق سیاه 2.8 رول 600 نورد و لوله اهواز 2/23/18 5:54 PM
600
حالت:
ST37
کارخانه
2540
ورق سیاه 3 رول 600 نورد و لوله اهواز 2/23/18 5:54 PM
600
حالت:
ST37
کارخانه
2540

شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 کوتاه 1000 آریا افق پاسارگاد 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
2850
ورق سیاه 2 بلند 1250 آریا افق پاسارگاد 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
2850

شرکت فولاد پروفیل مشهد

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
3095
ورق سیاه 2 برش خورده 1250 فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
3095

شرکت لوله و پروفیل امید البرز

نام کالا قيمت
ورق 2 سیاه برش خورده 1000 امید البرز 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
3060
ورق 2 سیاه برش خورده 1250 امید البرز 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
3060

گروه صنایع فولاد صبح پارسیان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 برش خورد 1000 فولاد صبح پارسیان 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
3070
ورق سیاه 2 برش خورده 1250 فولاد صبح پارسیان 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
3070

شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
3070
ورق سیاه 2 برش خورده 1250 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
3070

شرکت پروفیل موکریان

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 پروفیل موکریان 2/23/18 5:54 PM
2000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
3090
ورق سیاه 2 برش خورده 1250 پروفیل موکریان 2/23/18 5:54 PM
2500*1250
حالت:
ST37
کارخانه
3090

مجتمع نورد فولاد کسری

نام کالا قيمت
ورق سیاه 10 فابریک 1000 فولاد کسری اراک 2/23/18 5:54 PM
6000*1000
حالت:
ST37
کارخانه
2480

مجتمع فولاد سبا

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1000
حالت:
ST37
کارخانه
2900
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST37
کارخانه
2900
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1250
حالت:
ST37
کارخانه
2800
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2860
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2950
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2770
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2810
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2680
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2680
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد سبا 2/23/18 5:54 PM
1500
حالت:
ST37
کارخانه
2700

ورق سیاه

قیمت ورق سیاه

کلاف ساده

ورق سیاه

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37