51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

مجتمع فولاد کویر

نام کالا قيمت
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۶ ۰۰:۴۸:۰۰
12
حالت:
A1
کارخانه
4850
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A1
کارخانه
4850
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A1
کارخانه
4850
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A1
کارخانه
4850
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A1
کارخانه
4850
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A1
کارخانه
4850
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A1
کارخانه
4850
میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
28
حالت:
A1
کارخانه
4850
میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
30
حالت:
A1
کارخانه
4850
میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A1
کارخانه
4850
میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
36
حالت:
A1
کارخانه
4850
میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
40
حالت:
A1
کارخانه
4850

فولاد آلیاژی ایران

نام کالا قيمت
میلگرد 12 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
12
حالت:
A1
کارخانه
4970
میلگرد 14 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
14
حالت:
A1
کارخانه
4970
میلگرد 16 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
16
حالت:
A1
کارخانه
4950
میلگرد 18 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
18
حالت:
A1
کارخانه
4950
میلگرد 20 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
20
حالت:
A1
کارخانه
4950
میلگرد 22 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
22
حالت:
A1
کارخانه
4950
میلگرد 25 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
25
حالت:
A1
کارخانه
4950
میلگرد 28 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۳:۰۰
28
حالت:
A1
کارخانه
4950
میلگرد 32 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۸:۰۰
32
حالت:
A1
کارخانه
4950

میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده

کلاف ساده

میلگرد ساده

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37