51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

مجتمع فولاد کویر

نام کالا قيمت
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A1
کارخانه
2580
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A1
کارخانه
2580
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A1
کارخانه
2580
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A1
کارخانه
2580
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A1
کارخانه
2580
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A1
کارخانه
2580
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A1
کارخانه
2580
میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A1
کارخانه
2580
میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
30
حالت:
A1
کارخانه
2580
میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A1
کارخانه
2580
میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
36
حالت:
A1
کارخانه
2580
میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
40
حالت:
A1
کارخانه
2580

فولاد آلیاژی ایران

نام کالا قيمت
میلگرد 12 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A1
کارخانه
2760
میلگرد 14 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A1
کارخانه
2760
میلگرد 16 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A1
کارخانه
2760
میلگرد 18 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A1
کارخانه
2760
میلگرد 20 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A1
کارخانه
2760
میلگرد 22 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A1
کارخانه
2760
میلگرد 25 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A1
کارخانه
2760
میلگرد 28 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A1
کارخانه
2760
میلگرد 32 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A1
کارخانه
2760

میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده

کلاف ساده

میلگرد ساده

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37