51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷

مجتمع فولاد کویر

نام کالا قيمت
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۲۳:۲۰:۰۰
12
حالت:
A1
کارخانه
3140
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A1
کارخانه
3140
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A1
کارخانه
3140
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A1
کارخانه
3140
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A1
کارخانه
3140
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A1
کارخانه
3140
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A1
کارخانه
3140
میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A1
کارخانه
3140
میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
30
حالت:
A1
کارخانه
3140
میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A1
کارخانه
3140
میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
36
حالت:
A1
کارخانه
3140
میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
40
حالت:
A1
کارخانه
3140

فولاد آلیاژی ایران

نام کالا قيمت
میلگرد 12 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
12
حالت:
A1
کارخانه
3400
میلگرد 14 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
14
حالت:
A1
کارخانه
3400
میلگرد 16 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
A1
کارخانه
3400
میلگرد 18 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
A1
کارخانه
3400
میلگرد 20 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
A1
کارخانه
3400
میلگرد 22 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
22
حالت:
A1
کارخانه
3400
میلگرد 25 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
A1
کارخانه
3400
میلگرد 28 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
A1
کارخانه
3400
میلگرد 32 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
A1
کارخانه
3400

میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده

کلاف ساده

میلگرد ساده

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37