51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز چهارشنبه ۰۲-۰۸-۱۳۹۷

مجتمع فولاد کویر

نام کالا قيمت
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۸:۵۴:۰۰
12
حالت:
A1
کارخانه
3250
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۴:۰۰
14
حالت:
A1
کارخانه
3250
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۴:۰۰
16
حالت:
A1
کارخانه
3250
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۴:۰۰
18
حالت:
A1
کارخانه
3250
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۴:۰۰
20
حالت:
A1
کارخانه
3250
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۴:۰۰
22
حالت:
A1
کارخانه
3250
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۴:۰۰
25
حالت:
A1
کارخانه
3250
میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
28
حالت:
A1
کارخانه
3250
میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
30
حالت:
A1
کارخانه
3250
میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
32
حالت:
A1
کارخانه
3250
میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
36
حالت:
A1
کارخانه
3250
میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40
حالت:
A1
کارخانه
3250

فولاد آلیاژی ایران

نام کالا قيمت
میلگرد 12 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
12
حالت:
A1
کارخانه
5060
میلگرد 14 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
14
حالت:
A1
کارخانه
5060
میلگرد 16 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
16
حالت:
A1
کارخانه
5060
میلگرد 18 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
18
حالت:
A1
کارخانه
5060
میلگرد 20 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
20
حالت:
A1
کارخانه
5060
میلگرد 22 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
22
حالت:
A1
کارخانه
5060
میلگرد 25 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
25
حالت:
A1
کارخانه
5060
میلگرد 28 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
28
حالت:
A1
کارخانه
5060
میلگرد 32 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
32
حالت:
A1
کارخانه
5060

میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده

کلاف ساده

میلگرد ساده

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37