51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3110
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3110
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3110
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3110

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریا 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2950

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد هیربد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد هیربد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد هیربد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3100
پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3030
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3100
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3030
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3100
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3030
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3100
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3030

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3140
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3140
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3140

شرکت نورد لوله و پروفیل صابری

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150

شرکت لوله و پروفیل گل نرده

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 گل نرده 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 گل نرده 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 گل نرده 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080

شرکت تولیدی صنعتی کچو

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3140
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3140
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3140

جهان پروفیل پارس

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070

شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2850
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2850
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2850

شرکت فولاد پروفیل مشهد

نام کالا قيمت
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3095
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3095
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3095
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3095

شرکت لوله و پروفیل امید البرز

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 امید البرز 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3060
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 امید البرز 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3060
پروفیل چهارچوبی 508 ضخامت 2 امید البرز 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3060

شرکت پترو فولاد

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پترو فولاد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پترو فولاد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پترو فولاد 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150

گروه صنایع فولاد صبح پارسیان

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070

شرکت نوین پارسیان جنوب

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870

شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 برفیان آمل 2/23/18 5:57 PM
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980

پروفیل درب و پنجره

قیمت پروفیل درب و پنجره

کلاف ساده

پروفیل درب و پنجره

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37