51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۲۳:۲۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3180
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3180
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3180
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3180

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2950

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3170
پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3110
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3170
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3110
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3170
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3110
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3170
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3110

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160

شرکت نورد لوله و پروفیل صابری

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3270
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220

شرکت لوله و پروفیل گل نرده

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 گل نرده ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3230
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 گل نرده ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3230
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 گل نرده ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3230

شرکت تولیدی صنعتی کچو

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۵۴:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3240
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3240
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3240

جهان پروفیل پارس

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3230
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3230
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3230

شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160

شرکت فولاد پروفیل مشهد

نام کالا قيمت
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220

شرکت لوله و پروفیل امید البرز

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 امید البرز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3190
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 امید البرز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3190
پروفیل چهارچوبی 508 ضخامت 2 امید البرز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3190

شرکت پترو فولاد

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پترو فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3280
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پترو فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3280
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پترو فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3280

گروه صنایع فولاد صبح پارسیان

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3210
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3210
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3210

شرکت نوین پارسیان جنوب

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870

شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980

پروفیل درب و پنجره

قیمت پروفیل درب و پنجره

کلاف ساده

پروفیل درب و پنجره

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37