51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز چهارشنبه ۰۲-۰۸-۱۳۹۷

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۸:۵۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4800
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4800
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4800
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4800

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2950

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
6000
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
6000
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
6000

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4800
پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4770
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۱۴:۵۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4800
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4770
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4800
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4770
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4800
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4770

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4570
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4570
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4570

شرکت نورد لوله و پروفیل صابری

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3750
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3750
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3750
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3750

شرکت لوله و پروفیل گل نرده

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 گل نرده ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5800
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 گل نرده ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5800
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 گل نرده ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5800

شرکت تولیدی صنعتی کچو

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3700
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3700
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3700

جهان پروفیل پارس

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5120
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5120
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5120

شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160

شرکت فولاد پروفیل مشهد

نام کالا قيمت
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4400
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4400
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4400
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4400

شرکت لوله و پروفیل امید البرز

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 امید البرز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 امید البرز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل چهارچوبی 508 ضخامت 2 امید البرز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100

شرکت پترو فولاد

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پترو فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3440
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پترو فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3440
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پترو فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3440

گروه صنایع فولاد صبح پارسیان

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4600
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4600
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4600

شرکت نوین پارسیان جنوب

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870

شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980

پروفیل درب و پنجره

قیمت پروفیل درب و پنجره

کلاف ساده

پروفیل درب و پنجره

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37