51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۱۱-۰۶ ۰۰:۴۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5040
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5040
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5040
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5040

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پرشین فولاد آریا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4900
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4900
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4900

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5040
پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4850
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5040
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4850
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5040
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4850
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5040
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4850

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950

شرکت نورد لوله و پروفیل صابری

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950

شرکت لوله و پروفیل گل نرده

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0

شرکت تولیدی صنعتی کچو

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5050
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5050
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5050

جهان پروفیل پارس

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100

شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0

شرکت فولاد پروفیل مشهد

نام کالا قيمت
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100

شرکت لوله و پروفیل امید البرز

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 امید البرز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 امید البرز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950
پروفیل چهارچوبی 508 ضخامت 2 امید البرز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950

شرکت پترو فولاد

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پترو فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3440
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پترو فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3440
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پترو فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3440

گروه صنایع فولاد صبح پارسیان

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5150
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5150
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5150

شرکت نوین پارسیان جنوب

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۴:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870

شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل

نام کالا قيمت
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 برفیان آمل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 برفیان آمل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 برفیان آمل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 برفیان آمل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
فابریک
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980

پروفیل درب و پنجره

قیمت پروفیل درب و پنجره

کلاف ساده

پروفیل درب و پنجره

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37