51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل 2*10*20 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۲۳:۲۰:۰۰
20*10
حالت:
سبک
کارخانه
3280
پروفیل 2*20*20 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20*20
حالت:
سبک
کارخانه
3200
پروفیل 2*20*30 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
30*20
حالت:
سبک
کارخانه
3180
پروفیل 2.5*20*30 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
30*20
حالت:
سنگین
کارخانه
3110
پروفیل 2*30*30 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
30*30
حالت:
سبک
کارخانه
3180
پروفیل 2*20*40 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
40*20
حالت:
سبک
کارخانه
3180
پروفیل 2*40*40 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
40*40
حالت:
سبک
کارخانه
3180

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 پرشین فولاد آریا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2950
پروفیل 2*30*50 پرشین فولاد آریا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
50*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2950
پروفیل 2*40*80 پرشین فولاد آریا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2950

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
پروفیل 2*30*30 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200
پروفیل 2*40*40 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۵۴:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220
پروفیل 2*40*80 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
پروفیل ستونی 2.6*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
3100
پروفیل ستونی 2.8*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
3100
پروفیل ستونی 3*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
3100
پروفیل ستونی 3.5*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
3100
پروفیل ستونی 3.8*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
3100
پروفیل ستونی 4*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
3100

شرکت کالوپ

نام کالا قيمت
پروفیل 6*140*140 کالوپ ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
140*140
حالت:
سنگین
کارخانه
3255
پروفیل 6*180*180 کالوپ ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
180*180
حالت:
سنگین
کارخانه
3345
پروفیل 6*200*200 کالوپ ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
200*200
حالت:
سنگین
کارخانه
3345
پروفیل 8*150*250 کالوپ ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
250*150
حالت:
سنگین
کارخانه
3455
پروفیل 6*100*300 کالوپ ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
300*100
حالت:
سنگین
کارخانه
3455
پروفیل 6*300*300 کالوپ ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
300*300
حالت:
سنگین
کارخانه
3445

شرکت پروفیل آسیا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200
پروفیل 2*40*80 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200
پروفیل 2.5*90*90 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3100
پروفیل 3*90*90 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3100

شرکت پروفیل پایا اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 پایا اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200
پروفیل 2.5*40*40 پایا اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*40*40 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
سنگین
کارخانه
3060
پروفیل 2*30*50 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*30
حالت:
سبک
کارخانه
3060
پروفیل 2.5*30*50 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*30
حالت:
سنگین
کارخانه
3060
پروفیل 2*30*60 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*30
حالت:
سبک
کارخانه
3160
پروفیل 3*40*80 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*40
حالت:
سنگین
کارخانه
3070
پروفیل 2.5*90*90 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
90*90
حالت:
سنگین
کارخانه
3070
پروفیل 3*90*90 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
90*90
حالت:
سنگین
کارخانه
3070
پروفیل 2.5*40*100 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*40
حالت:
سنگین
کارخانه
3070
پروفیل 3*40*100 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*40
حالت:
سنگین
کارخانه
3070
پروفیل 3*50*100 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*50
حالت:
سنگین
کارخانه
3070
پروفیل 4*100*100 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3070
پروفیل 4*120*120 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
120*120
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200
پروفیل 4*140*140 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
140*140
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3030

شرکت فولاد گستر حداد کچو

نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*30*60 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*30
حالت:
سنگین
کارخانه
2920
پروفیل 2*40*60 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*40
حالت:
سبک
کارخانه
2970
پروفیل 2.5*40*60 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*40
حالت:
سنگین
کارخانه
2920
پروفیل 2*60*60 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
سبک
کارخانه
2970
پروفیل 2.5*60*60 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
سنگین
کارخانه
2920
پروفیل 2*70*70 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
70*70
حالت:
سبک
کارخانه
2970
پروفیل ستونی 4*135*135 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
2870

شرکت ساخته های فلزی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*20*20 سافا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20*20
حالت:
سنگین
کارخانه
2970
پروفیل 2.5*30*30 سافا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30*30
حالت:
سنگین
کارخانه
2970
پروفیل 2*40*80 سافا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*40
حالت:
سبک
کارخانه
3050
پروفیل 2.5*40*80 سافا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*40
حالت:
سنگین
کارخانه
2970

شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*20*30 لوله و قوطی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3170

انبار آهن پخش

نام کالا قيمت
پروفیل 3*60*80 اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*60
حالت:
سنگین
کارخانه
2450
پروفیل 3*60*100 اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*60
حالت:
سنگین
کارخانه
2450
پروفیل 3*100*100 اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
سنگین
کارخانه
2330
پروفیل 3*110*110 اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
110*110
حالت:
سنگین
کارخانه
2450
پروفیل 3*60*120 اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
120*60
حالت:
سنگین
کارخانه
2450
پروفیل 3*80*120 اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۵۴:۰۰
120*80
حالت:
سنگین
کارخانه
2340
پروفیل 4*120*120 اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
120*120
حالت:
سنگین
کارخانه
2330
پروفیل 4*135*135 اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
2330
پروفیل 4*140*140 اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
140*140
حالت:
سنگین
کارخانه
2330

شرکت نورد لوله و پروفیل صابری

نام کالا قيمت
پروفیل 1.5*20*20 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3800
پروفیل 1.5*30*30 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30*30
حالت:
سنگین
کارخانه
3800
پروفیل 1.5*40*40 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
سبک
کارخانه
3800
پروفیل 2*40*40 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220
پروفیل 1.5*50*50 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
سبک
کارخانه
3800
پروفیل 2*50*50 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*50
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220
پروفیل 2.5*40*60 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200
پروفیل 2.5*70*70 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
70*70
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200
پروفیل 3*40*80 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200
پروفیل 3*90*90 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200

شرکت لوله و پروفیل گل نرده

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*80 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3230
پروفیل 2.5*90*90 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200
پروفیل 3*100*100 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
سنگین
کارخانه
3200
پروفیل 3*110*110 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
110*110
حالت:
سنگین
کارخانه
3200
پروفیل 3.5*120*120 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
120*120
حالت:
سنگین
کارخانه
3200
پروفیل 4*140*140 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
140*140
حالت:
سنگین
کارخانه
3200

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3230
پروفیل 2.5*40*80 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200
پروفیل 3*90*90 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200
پروفیل 4*100*100 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200

گروه صنعتی تهران شرق

نام کالا قيمت
پروفیل 1.5*20*20 تهران شرق ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20*20
حالت:
سبک
کارخانه
2800
پروفیل 2*40*40 تهران شرق ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220
پروفیل 2.5*40*60 تهران شرق ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220
پروفیل 3*90*90 تهران شرق ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220
پروفیل 4*100*100 تهران شرق ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3300

لوله و پروفیل کیهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2.5*40*60 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 3*90*90 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980

شرکت کیان پرشیا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*30*30 کیان پرشیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3230
پروفیل 2.5*30*30 کیان پرشیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200

صنایع نورد میلاد یزد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 نورد میلاد یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3215
پروفیل 2.5*40*40 نورد میلاد یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3165

شرکت آریا صنعت دلیجان

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 آریاصنعت دلیجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2960
پروفیل 2.5*40*80 آریاصنعت دلیجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2930
پروفیل 3*90*90 آریاصنعت دلیجان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2930

شرکت تولیدی صنعتی کچو

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3240
پروفیل 2*30*30 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3240
پروفیل 2*40*40 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3240
پروفیل 2*30*50 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3240
پروفیل 2.5*40*60 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل 2.5*70*70 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
70*70
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل 2.5*40*80 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل 3*90*90 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3150
پروفیل ستونی 3*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
3100
پروفیل ستونی 3.5*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
3100
پروفیل ستونی 3.2*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
3100
پروفیل ستونی 3.3*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۵۴:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
3100
پروفیل ستونی 3.8*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
3100
پروفیل ستونی 4*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
3100

کارخانه لوله و پروفیل فولاد آپادانا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 فولادی آپادانا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3100
پروفیل 2.5*40*80 فولادی آپادانا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080
پروفیل 3*90*90 فولادی آپادانا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080
پروفیل 4*100*100 فولادی آپادانا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3080
پروفیل ستونی 4*135*135 فولادی آپادانا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
3000

جهان پروفیل پارس

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3230
پروفیل 2.5*40*40 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3180
پروفیل 3*70*70 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
70*70
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3180
پروفیل 4*100*100 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
سنگین
کارخانه
3180
پروفیل 4*120*120 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
120*120
حالت:
سنگین
کارخانه
3180

شرکت فولاد ماشین نکا

نام کالا قيمت
پروفیل 4*150*200 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
200*150
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 6*200*200 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
200*200
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 10*100*300 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
300*100
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 10*300*300 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
300*300
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 8*250*400 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
400*250
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 10*300*400 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
400*300
حالت:
سنگین
کارخانه
3050

شرکت پروفیل یزد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3215
پروفیل 2.5*40*40 یزد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3165

شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160
پروفیل 2*30*30 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160
پروفیل 2*40*40 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160

شرکت فولاد پروفیل مشهد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220
پروفیل 2*30*30 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220
پروفیل 2*40*40 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220

شرکت لوله و پروفیل امید البرز

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*40 امید البرز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3190
پروفیل 2*40*40 امید البرز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3190
پروفیل 2*40*80 امید البرز ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3190

شركت صدرا پروفيل تهران

نام کالا قيمت
پروفیل 1.35*20*20 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2800
پروفیل 2*40*40 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200
پروفیل2.5*60*60 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200
پروفیل 3*90*90 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200
پروفیل 4*100*100 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*100
حالت:
سنگین
کارخانه
3200
پروفیل4*140*140 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
140*140
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200

شرکت آدنیس صنعت شمال

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*40 آدنیس صنعت شمال ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*20
حالت:
سبک
کارخانه
3220

شرکت پترو فولاد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 پترو فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3280
پروفیل 2.5*40*40 پترو فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3170

گروه صنایع فولاد صبح پارسیان

نام کالا قيمت
پروفیل2*20*20 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3210
پروفیل 2*30*30 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3210
پروفیل 2*40*40 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3210
پروفیل 2.5*60*60 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*60
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3110
پروفیل 2.5*40*80 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3110
پروفیل 2.5*90*90 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3110

شرکت نوین پارسیان جنوب

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل 2*40*40 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل 2*40*80 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870

شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۵۴:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*20*30 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*30*30 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*20*40 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*40*40 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*30*50 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
50*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*30*60 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*70*70 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
70*70
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*40*80 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*90*90 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*40*100 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
100*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980

شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220
پروفیل 2*20*40 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3200
پروفیل 2.5*20*40 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3180
پروفیل 2.5*40*40 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3180
پروفیل 3*40*60 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3180
پروفیل 3*40*80 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3180

شرکت پروفیل موکریان

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 پروفیل موکریان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3240
پروفیل 2*40*40 پروفیل موکریان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3240
پروفیل 2*40*60 پروفیل موکریان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3240
پروفیل 2*40*80 پروفیل موکریان ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3240

پروفیل صنعتی و ساختمانی

قیمت پروفیل صنعتی و ساختمانی

کلاف ساده

پروفیل صنعتی و ساختمانی

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37