51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل 2*10*20 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۱۱-۰۶ ۰۰:۴۹:۰۰
20*10
حالت:
سبک
کارخانه
5040
پروفیل 2*20*20 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20*20
حالت:
سبک
کارخانه
5040
پروفیل 2*20*30 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*20
حالت:
سبک
کارخانه
5040
پروفیل 2.5*20*30 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*20
حالت:
سنگین
کارخانه
4850
پروفیل 2*30*30 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*30
حالت:
سبک
کارخانه
5040
پروفیل 2*20*40 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*20
حالت:
سبک
کارخانه
5040
پروفیل 2*40*40 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
سبک
کارخانه
5040

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 پرشین فولاد آریا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0
پروفیل 2*30*50 پرشین فولاد آریا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0
پروفیل 2*40*80 پرشین فولاد آریا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
پروفیل 2*30*30 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4900
پروفیل 2*40*40 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4900
پروفیل 2*40*80 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4900

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
پروفیل ستونی 2.6*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
4700
پروفیل ستونی 2.8*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
4650
پروفیل ستونی 3*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
4650
پروفیل ستونی 3.5*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
4650
پروفیل ستونی 3.8*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
4650
پروفیل ستونی 4*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
4650

شرکت کالوپ

نام کالا قيمت
پروفیل 6*140*140 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
140*140
حالت:
سنگین
کارخانه
4950
پروفیل 6*180*180 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
180*180
حالت:
سنگین
کارخانه
4950
پروفیل 6*200*200 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
200*200
حالت:
سنگین
کارخانه
4950
پروفیل 8*150*250 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
250*150
حالت:
سنگین
کارخانه
5050
پروفیل 6*100*300 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
300*100
حالت:
سنگین
کارخانه
0
پروفیل 6*300*300 کالوپ ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
300*300
حالت:
سنگین
کارخانه
4950

شرکت پروفیل آسیا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 آسیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5000
پروفیل 2*40*80 آسیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5000
پروفیل 2.5*90*90 آسیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4900
پروفیل 3*90*90 آسیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4900

شرکت پروفیل پایا اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 پایا اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5000
پروفیل 2.5*40*40 پایا اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4900

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*40*40 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
سنگین
کارخانه
5850
پروفیل 2*30*50 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*30
حالت:
سبک
کارخانه
4950
پروفیل 2.5*30*50 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*30
حالت:
سنگین
کارخانه
5850
پروفیل 2*30*60 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۳:۰۰
60*30
حالت:
سبک
کارخانه
5000
پروفیل 3*40*80 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
سنگین
کارخانه
5700
پروفیل 2.5*90*90 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
90*90
حالت:
سنگین
کارخانه
5850
پروفیل 3*90*90 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
90*90
حالت:
سنگین
کارخانه
5700
پروفیل 2.5*40*100 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*40
حالت:
سنگین
کارخانه
5850
پروفیل 3*40*100 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*40
حالت:
سنگین
کارخانه
5700
پروفیل 3*50*100 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*50
حالت:
سنگین
کارخانه
5700
پروفیل 4*100*100 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5700
پروفیل 4*120*120 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
120*120
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5700
پروفیل 4*140*140 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
140*140
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5700

شرکت فولاد گستر حداد کچو

نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*30*60 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*30
حالت:
سنگین
کارخانه
5050
پروفیل 2*40*60 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*40
حالت:
سبک
کارخانه
5250
پروفیل 2.5*40*60 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*40
حالت:
سنگین
کارخانه
5050
پروفیل 2*60*60 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*60
حالت:
سبک
کارخانه
5250
پروفیل 2.5*60*60 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*60
حالت:
سنگین
کارخانه
5050
پروفیل 2*70*70 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
70*70
حالت:
سبک
کارخانه
5250
پروفیل ستونی 4*135*135 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
3550

شرکت ساخته های فلزی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*20*20 سافا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20*20
حالت:
سنگین
کارخانه
3550
پروفیل 2.5*30*30 سافا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*30
حالت:
سنگین
کارخانه
3550
پروفیل 2*40*80 سافا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
سبک
کارخانه
3600
پروفیل 2.5*40*80 سافا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
سنگین
کارخانه
3550

شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*20*30 لوله و قوطی اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4830

انبار آهن پخش

نام کالا قيمت
پروفیل 3*60*80 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*60
حالت:
سنگین
کارخانه
2450
پروفیل 3*60*100 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*60
حالت:
سنگین
کارخانه
2450
پروفیل 3*100*100 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
سنگین
کارخانه
2330
پروفیل 3*110*110 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
110*110
حالت:
سنگین
کارخانه
2450
پروفیل 3*60*120 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
120*60
حالت:
سنگین
کارخانه
2450
پروفیل 3*80*120 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
120*80
حالت:
سنگین
کارخانه
2340
پروفیل 4*120*120 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
120*120
حالت:
سنگین
کارخانه
2330
پروفیل 4*135*135 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
2330
پروفیل 4*140*140 اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
140*140
حالت:
سنگین
کارخانه
2330

شرکت نورد لوله و پروفیل صابری

نام کالا قيمت
پروفیل 1.5*20*20 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0
پروفیل 1.5*30*30 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*30
حالت:
سنگین
کارخانه
0
پروفیل 1.5*40*40 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
سبک
کارخانه
0
پروفیل 2*40*40 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950
پروفیل 1.5*50*50 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
سبک
کارخانه
0
پروفیل 2*50*50 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*50
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950
پروفیل 2.5*40*60 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950
پروفیل 2.5*70*70 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
70*70
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950
پروفیل 3*40*80 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4900
پروفیل 3*90*90 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4900

شرکت لوله و پروفیل گل نرده

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*80 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0
پروفیل 2.5*90*90 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0
پروفیل 3*100*100 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
سنگین
کارخانه
0
پروفیل 3*110*110 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
110*110
حالت:
سنگین
کارخانه
0
پروفیل 3.5*120*120 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
120*120
حالت:
سنگین
کارخانه
0
پروفیل 4*140*140 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
140*140
حالت:
سنگین
کارخانه
0

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5000
پروفیل 2.5*40*80 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950
پروفیل 3*90*90 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4900
پروفیل 4*100*100 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۴:۰۰
100*100
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950

گروه صنعتی تهران شرق

نام کالا قيمت
پروفیل 1.5*20*20 تهران شرق ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20*20
حالت:
سبک
کارخانه
7900
پروفیل 2*40*40 تهران شرق ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل 2.5*40*60 تهران شرق ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5050
پروفیل 3*90*90 تهران شرق ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5050
پروفیل 4*100*100 تهران شرق ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5050

لوله و پروفیل کیهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3400
پروفیل 2.5*40*60 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 3*90*90 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980

شرکت کیان پرشیا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*30*30 کیان پرشیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل 2.5*30*30 کیان پرشیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5050

صنایع نورد میلاد یزد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 نورد میلاد یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل 2.5*40*40 نورد میلاد یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5000

شرکت آریا صنعت دلیجان

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 آریاصنعت دلیجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3600
پروفیل 2.5*40*80 آریاصنعت دلیجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3550
پروفیل 3*90*90 آریاصنعت دلیجان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3550

شرکت تولیدی صنعتی کچو

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5050
پروفیل 2*30*30 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5050
پروفیل 2*40*40 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5050
پروفیل 2*30*50 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5050
پروفیل 2.5*40*60 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4900
پروفیل 2.5*70*70 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
70*70
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4900
پروفیل 2.5*40*80 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4900
پروفیل 3*90*90 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4750
پروفیل ستونی 3*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
4750
پروفیل ستونی 3.5*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
4750
پروفیل ستونی 3.2*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
4750
پروفیل ستونی 3.3*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
4750
پروفیل ستونی 3.8*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
4750
پروفیل ستونی 4*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
4750

کارخانه لوله و پروفیل فولاد آپادانا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 فولادی آپادانا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3600
پروفیل 2.5*40*80 فولادی آپادانا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3580
پروفیل 3*90*90 فولادی آپادانا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3580
پروفیل 4*100*100 فولادی آپادانا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3580
پروفیل ستونی 4*135*135 فولادی آپادانا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
3580

جهان پروفیل پارس

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل 2.5*40*40 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5050
پروفیل 3*70*70 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
70*70
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5000
پروفیل 4*100*100 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
سنگین
کارخانه
5000
پروفیل 4*120*120 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
120*120
حالت:
سنگین
کارخانه
5000

شرکت فولاد ماشین نکا

نام کالا قيمت
پروفیل 4*150*200 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
200*150
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 6*200*200 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
200*200
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 10*100*300 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
300*100
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 10*300*300 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
300*300
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 8*250*400 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
400*250
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 10*300*400 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
400*300
حالت:
سنگین
کارخانه
3050

شرکت پروفیل یزد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل 2.5*40*40 یزد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5000

شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۲۴:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160
پروفیل 2*30*30 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160
پروفیل 2*40*40 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160

شرکت فولاد پروفیل مشهد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل 2*30*30 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل 2*40*40 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100

شرکت لوله و پروفیل امید البرز

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*40 امید البرز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950
پروفیل 2*40*40 امید البرز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950
پروفیل 2*40*80 امید البرز ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4950

شركت صدرا پروفيل تهران

نام کالا قيمت
پروفیل 1.35*20*20 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0
پروفیل 2*40*40 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5050
پروفیل2.5*60*60 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*60
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5000
پروفیل 3*90*90 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5000
پروفیل 4*100*100 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*100
حالت:
سنگین
کارخانه
5000
پروفیل4*140*140 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
140*140
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5000

شرکت آدنیس صنعت شمال

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*40 آدنیس صنعت شمال ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*20
حالت:
سبک
کارخانه
6600

شرکت پترو فولاد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 پترو فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3440
پروفیل 2.5*40*40 پترو فولاد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3370

گروه صنایع فولاد صبح پارسیان

نام کالا قيمت
پروفیل2*20*20 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5150
پروفیل 2*30*30 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5150
پروفیل 2*40*40 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5150
پروفیل 2.5*60*60 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*60
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0
پروفیل 2.5*40*80 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0
پروفیل 2.5*90*90 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0

شرکت نوین پارسیان جنوب

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل 2*40*40 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل 2*40*80 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870

شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 برفیان آمل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*20*30 برفیان آمل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*30*30 برفیان آمل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*20*40 برفیان آمل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*40*40 برفیان آمل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*30*50 برفیان آمل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
50*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*30*60 برفیان آمل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*70*70 برفیان آمل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
70*70
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*40*80 برفیان آمل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*90*90 برفیان آمل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*40*100 برفیان آمل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
100*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980

شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5000
پروفیل 2*20*40 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5000
پروفیل 2.5*20*40 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4750
پروفیل 2.5*40*40 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4750
پروفیل 3*40*60 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4700
پروفیل 3*40*80 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4700

شرکت پروفیل موکریان

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 پروفیل موکریان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5020
پروفیل 2*40*40 پروفیل موکریان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5020
پروفیل 2*40*60 پروفیل موکریان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5020
پروفیل 2*40*80 پروفیل موکریان ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5020

پروفیل صنعتی و ساختمانی

قیمت پروفیل صنعتی و ساختمانی

کلاف ساده

پروفیل صنعتی و ساختمانی

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37