51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز چهارشنبه ۰۲-۰۸-۱۳۹۷

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
پروفیل 2*10*20 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۸:۵۵:۰۰
20*10
حالت:
سبک
کارخانه
4900
پروفیل 2*20*20 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
20*20
حالت:
سبک
کارخانه
4800
پروفیل 2*20*30 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
30*20
حالت:
سبک
کارخانه
4800
پروفیل 2.5*20*30 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
30*20
حالت:
سنگین
کارخانه
4770
پروفیل 2*30*30 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
30*30
حالت:
سبک
کارخانه
4800
پروفیل 2*20*40 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*20
حالت:
سبک
کارخانه
4800
پروفیل 2*40*40 فولاد علویجه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
سبک
کارخانه
4800

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 پرشین فولاد آریا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2950
پروفیل 2*30*50 پرشین فولاد آریا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
50*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2950
پروفیل 2*40*80 پرشین فولاد آریا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2950

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
پروفیل 2*30*30 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
6000
پروفیل 2*40*40 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
6000
پروفیل 2*40*80 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
6000

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
پروفیل ستونی 2.6*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
4760
پروفیل ستونی 2.8*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
4760
پروفیل ستونی 3*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
4760
پروفیل ستونی 3.5*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
4760
پروفیل ستونی 3.8*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
4760
پروفیل ستونی 4*135*135 نیکان پروفیل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
4760

شرکت کالوپ

نام کالا قيمت
پروفیل 6*140*140 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
140*140
حالت:
سنگین
کارخانه
3515
پروفیل 6*180*180 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
180*180
حالت:
سنگین
کارخانه
3605
پروفیل 6*200*200 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
200*200
حالت:
سنگین
کارخانه
3605
پروفیل 8*150*250 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
250*150
حالت:
سنگین
کارخانه
3715
پروفیل 6*100*300 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
300*100
حالت:
سنگین
کارخانه
3715
پروفیل 6*300*300 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
300*300
حالت:
سنگین
کارخانه
3705

شرکت پروفیل آسیا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 آسیا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5600
پروفیل 2*40*80 آسیا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5320
پروفیل 2.5*90*90 آسیا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5320
پروفیل 3*90*90 آسیا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5320

شرکت پروفیل پایا اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 پایا اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5800
پروفیل 2.5*40*40 پایا اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5800

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*40*40 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
سنگین
کارخانه
4570
پروفیل 2*30*50 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
50*30
حالت:
سبک
کارخانه
4570
پروفیل 2.5*30*50 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
50*30
حالت:
سنگین
کارخانه
4570
پروفیل 2*30*60 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60*30
حالت:
سبک
کارخانه
4570
پروفیل 3*40*80 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
80*40
حالت:
سنگین
کارخانه
4570
پروفیل 2.5*90*90 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
90*90
حالت:
سنگین
کارخانه
4570
پروفیل 3*90*90 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
90*90
حالت:
سنگین
کارخانه
4570
پروفیل 2.5*40*100 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
100*40
حالت:
سنگین
کارخانه
4570
پروفیل 3*40*100 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
100*40
حالت:
سنگین
کارخانه
4570
پروفیل 3*50*100 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
100*50
حالت:
سنگین
کارخانه
4570
پروفیل 4*100*100 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
100*100
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4570
پروفیل 4*120*120 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
120*120
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4570
پروفیل 4*140*140 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
140*140
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4570

شرکت فولاد گستر حداد کچو

نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*30*60 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60*30
حالت:
سنگین
کارخانه
3550
پروفیل 2*40*60 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۱۴:۵۶:۰۰
60*40
حالت:
سبک
کارخانه
3600
پروفیل 2.5*40*60 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60*40
حالت:
سنگین
کارخانه
3550
پروفیل 2*60*60 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60*60
حالت:
سبک
کارخانه
3600
پروفیل 2.5*60*60 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60*60
حالت:
سنگین
کارخانه
3550
پروفیل 2*70*70 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
70*70
حالت:
سبک
کارخانه
3600
پروفیل ستونی 4*135*135 فولاد گستر حداد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
3550

شرکت ساخته های فلزی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*20*20 سافا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
20*20
حالت:
سنگین
کارخانه
3550
پروفیل 2.5*30*30 سافا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
30*30
حالت:
سنگین
کارخانه
3550
پروفیل 2*40*80 سافا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
80*40
حالت:
سبک
کارخانه
3600
پروفیل 2.5*40*80 سافا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
80*40
حالت:
سنگین
کارخانه
3550

شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2.5*20*30 لوله و قوطی اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
30*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3330

انبار آهن پخش

نام کالا قيمت
پروفیل 3*60*80 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
80*60
حالت:
سنگین
کارخانه
2450
پروفیل 3*60*100 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
100*60
حالت:
سنگین
کارخانه
2450
پروفیل 3*100*100 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
100*100
حالت:
سنگین
کارخانه
2330
پروفیل 3*110*110 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
110*110
حالت:
سنگین
کارخانه
2450
پروفیل 3*60*120 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
120*60
حالت:
سنگین
کارخانه
2450
پروفیل 3*80*120 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
120*80
حالت:
سنگین
کارخانه
2340
پروفیل 4*120*120 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
120*120
حالت:
سنگین
کارخانه
2330
پروفیل 4*135*135 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
2330
پروفیل 4*140*140 اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
140*140
حالت:
سنگین
کارخانه
2330

شرکت نورد لوله و پروفیل صابری

نام کالا قيمت
پروفیل 1.5*20*20 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4800
پروفیل 1.5*30*30 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
30*30
حالت:
سنگین
کارخانه
4800
پروفیل 1.5*40*40 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
سبک
کارخانه
4800
پروفیل 2*40*40 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3750
پروفیل 1.5*50*50 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
50*50
حالت:
سبک
کارخانه
4800
پروفیل 2*50*50 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
50*50
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3750
پروفیل 2.5*40*60 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3750
پروفیل 2.5*70*70 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
70*70
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3750
پروفیل 3*40*80 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3750
پروفیل 3*90*90 لوله و پروفیل صابری ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3750

شرکت لوله و پروفیل گل نرده

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*80 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5800
پروفیل 2.5*90*90 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5800
پروفیل 3*100*100 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
100*100
حالت:
سنگین
کارخانه
5800
پروفیل 3*110*110 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
110*110
حالت:
سنگین
کارخانه
5800
پروفیل 3.5*120*120 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
120*120
حالت:
سنگین
کارخانه
5800
پروفیل 4*140*140 لوله و پروفیل گل نرده ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
140*140
حالت:
سنگین
کارخانه
5800

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5300
پروفیل 2.5*40*80 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5300
پروفیل 3*90*90 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5300
پروفیل 4*100*100 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
100*100
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5300

گروه صنعتی تهران شرق

نام کالا قيمت
پروفیل 1.5*20*20 تهران شرق ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
20*20
حالت:
سبک
کارخانه
4920
پروفیل 2*40*40 تهران شرق ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5500
پروفیل 2.5*40*60 تهران شرق ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5500
پروفیل 3*90*90 تهران شرق ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5500
پروفیل 4*100*100 تهران شرق ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
100*100
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5500

لوله و پروفیل کیهان

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3400
پروفیل 2.5*40*60 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 3*90*90 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980

شرکت کیان پرشیا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*30*30 کیان پرشیا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4550
پروفیل 2.5*30*30 کیان پرشیا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4530

صنایع نورد میلاد یزد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 نورد میلاد یزد ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۱۴:۵۶:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4400
پروفیل 2.5*40*40 نورد میلاد یزد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5125

شرکت آریا صنعت دلیجان

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 آریاصنعت دلیجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3600
پروفیل 2.5*40*80 آریاصنعت دلیجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3550
پروفیل 3*90*90 آریاصنعت دلیجان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3550

شرکت تولیدی صنعتی کچو

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3700
پروفیل 2*30*30 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3700
پروفیل 2*40*40 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3670
پروفیل 2*30*50 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
50*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3670
پروفیل 2.5*40*60 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3660
پروفیل 2.5*70*70 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
70*70
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3660
پروفیل 2.5*40*80 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3660
پروفیل 3*90*90 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3660
پروفیل ستونی 3*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
3650
پروفیل ستونی 3.5*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
3650
پروفیل ستونی 3.2*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
3650
پروفیل ستونی 3.3*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
3650
پروفیل ستونی 3.8*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
3650
پروفیل ستونی 4*130*130 تولید صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
130*130
حالت:
سنگین
کارخانه
3650

کارخانه لوله و پروفیل فولاد آپادانا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 فولادی آپادانا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3600
پروفیل 2.5*40*80 فولادی آپادانا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3580
پروفیل 3*90*90 فولادی آپادانا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3580
پروفیل 4*100*100 فولادی آپادانا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
100*100
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3580
پروفیل ستونی 4*135*135 فولادی آپادانا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
135*135
حالت:
سنگین
کارخانه
3580

جهان پروفیل پارس

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5120
پروفیل 2.5*40*40 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل 3*70*70 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
70*70
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل 4*100*100 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
100*100
حالت:
سنگین
کارخانه
5100
پروفیل 4*120*120 جهان پروفیل پارس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
120*120
حالت:
سنگین
کارخانه
5100

شرکت فولاد ماشین نکا

نام کالا قيمت
پروفیل 4*150*200 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
200*150
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 6*200*200 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
200*200
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 10*100*300 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
300*100
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 10*300*300 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
300*300
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 8*250*400 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
400*250
حالت:
سنگین
کارخانه
3050
پروفیل 10*300*400 فولاد ماشین نکا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
400*300
حالت:
سنگین
کارخانه
3050

شرکت پروفیل یزد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*40*40 یزد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5125
پروفیل 2.5*40*40 یزد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5125

شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160
پروفیل 2*30*30 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160
پروفیل 2*40*40 آریا افق پاسارگاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160

شرکت فولاد پروفیل مشهد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4400
پروفیل 2*30*30 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4400
پروفیل 2*40*40 فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4400

شرکت لوله و پروفیل امید البرز

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*40 امید البرز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل 2*40*40 امید البرز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل 2*40*80 امید البرز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100

شركت صدرا پروفيل تهران

نام کالا قيمت
پروفیل 1.35*20*20 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2900
پروفیل 2*40*40 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل2.5*60*60 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۱۴:۵۶:۰۰
60*60
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5600
پروفیل 3*90*90 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100
پروفیل 4*100*100 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*100
حالت:
سنگین
کارخانه
5100
پروفیل4*140*140 صدرا پروفیل تهران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
140*140
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5100

شرکت آدنیس صنعت شمال

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*40 آدنیس صنعت شمال ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*20
حالت:
سبک
کارخانه
5860

شرکت پترو فولاد

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 پترو فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3440
پروفیل 2.5*40*40 پترو فولاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3370

گروه صنایع فولاد صبح پارسیان

نام کالا قيمت
پروفیل2*20*20 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4600
پروفیل 2*30*30 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4600
پروفیل 2*40*40 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4600
پروفیل 2.5*60*60 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*60
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4500
پروفیل 2.5*40*80 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4500
پروفیل 2.5*90*90 فولاد صبح پارسیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4500

شرکت نوین پارسیان جنوب

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل 2*40*40 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870
پروفیل 2*40*80 نوین پارسیان جنوب ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2870

شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*20*30 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
30*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*30*30 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
30*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*20*40 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*40*40 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*30*50 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
50*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*30*60 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*30
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*70*70 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
70*70
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*40*80 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*90*90 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
90*90
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980
پروفیل 2*40*100 برفیان آمل ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
100*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
2980

شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5300
پروفیل 2*20*40 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5300
پروفیل 2.5*20*40 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5300
پروفیل 2.5*40*40 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5300
پروفیل 3*40*60 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5300
پروفیل 3*40*80 لوله و پروفیل مبتکران صبا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5300

شرکت پروفیل موکریان

نام کالا قيمت
پروفیل 2*20*20 پروفیل موکریان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
20*20
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5230
پروفیل 2*40*40 پروفیل موکریان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
40*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5230
پروفیل 2*40*60 پروفیل موکریان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
60*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5230
پروفیل 2*40*80 پروفیل موکریان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰
80*40
حالت:
ساختمانی
کارخانه
5230

پروفیل صنعتی و ساختمانی

قیمت پروفیل صنعتی و ساختمانی

کلاف ساده

پروفیل صنعتی و ساختمانی

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37