51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4620
لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4620
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4620
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4570
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4620
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4570
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4620
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4570
لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4620

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 درپاد 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4300
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 درپاد 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4300
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 درپاد 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 درپاد 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 درپاد 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 درپاد 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "1/2 2 ضخامت 3 درپاد 2/23/18 5:55 PM
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 4 درپاد 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 درپاد 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله گالوانیز " 1 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4420
لوله گالوانیز " 1/4 1 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4420
لوله گالوانیز " 1/2 1 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4500

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5115
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5115
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4920
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4920
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4715
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4715
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 3 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4715
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 3.5 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4610

گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان

نام کالا قيمت
لوله گالوانیزه " 1/2 ضخامت 2 سمنان 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4330
لوله گالوانیزه " 3/4 ضخامت 2 سمنان 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4330
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 سمنان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4285
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 سمنان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3760
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 3 سمنان 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3760
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 سمنان 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3795
لوله گالوانیزه "5 ضخامت 4 سمنان 2/23/18 5:55 PM
141.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3795
لوله گالوانیزه "6 ضخامت 5 سمنان 2/23/18 5:55 PM
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3905

لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه

کلاف ساده

لوله گالوانیزه

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37