51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۲-۰۴-۱۳۹۷

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۲۲:۱۶:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4620
لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4620
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4620
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4570
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4620
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4570
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4620
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4570
لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4620

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 درپاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4300
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 درپاد ۱۳۹۷-۰۳-۱۲ ۱۷:۴۴:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4300
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 درپاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 درپاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 درپاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 درپاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "1/2 2 ضخامت 3 درپاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 4 درپاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 درپاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله گالوانیز " 1 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4410
لوله گالوانیز " 1/4 1 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4410
لوله گالوانیز " 1/2 1 پروفیل فولادی اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4490

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5415
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5415
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5200
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5200
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 3 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5100
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 3.5 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5070

گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان

نام کالا قيمت
لوله گالوانیزه " 1/2 ضخامت 2 سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4330
لوله گالوانیزه " 3/4 ضخامت 2 سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4330
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4285
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3760
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 3 سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3760
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3795
لوله گالوانیزه "5 ضخامت 4 سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
141.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3795
لوله گالوانیزه "6 ضخامت 5 سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3905

لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه

کلاف ساده

لوله گالوانیزه

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37