51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز چهارشنبه ۰۲-۰۸-۱۳۹۷

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 4 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۸:۵۵:۰۰
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3536
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3536
لوله تست شده "3 ضخامت 4 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3536
لوله تست شده "3 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3536
لوله تست شده "4 ضخامت 4 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3536
لوله تست شده "4 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3536
لوله تست شده "5 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
141.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3551
لوله تست شده "5 ضخامت 5 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
141.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3541
لوله تست شده "6 ضخامت 3 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3551
لوله تست شده "6 ضخامت 4 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3541
لوله تست شده "8 ضخامت 4 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
219.1
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3541
لوله تست شده "8 ضخامت 6 سپاهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
219.1
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3541

شرکت کالوپ

نام کالا قيمت
لوله آبرسانی "6 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3505
لوله آبرسانی "8 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
219.1
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3505
لوله آبرسانی "10 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
273.1
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3605
لوله آبرسانی "12 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
323.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3555
لوله آبرسانی "14 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
355.6
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3505
لوله آبرسانی "16 درز اسپیرال 6 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
406.4
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3735
لوله آبرسانی "18 درز اسپیرال 6 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
457
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3735
لوله آبرسانی "20 درز اسپیرال 6 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
508
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3735
لوله آبرسانی "24 درز اسپیرال 6 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
610
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3735
لوله آبرسانی "28 درز اسپیرال 6 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
711
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3735
لوله آبرسانی "30 درز اسپیرال 8 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
762
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3735
لوله آبرسانی "32 درز اسپیرال 8 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
813
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3735
لوله آبرسانی "36 درز اسپیرال 8 کالوپ ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
914
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3735

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله آبرسانی "1/2 ضخامت 2 سپنتا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4540
لوله آبرسانی "3/4 ضخامت 2 سپنتا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4540
لوله آبرسانی "1 ضخامت 2.5 سپنتا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4430
لوله آبرسانی "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4430
لوله آبرسانی "1/2 1 ضخامت 2.5 سپنتا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4430
لوله آبرسانی "2 ضخامت 2.5 سپنتا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4430
لوله آبرسانی "1/2 2 ضخامت 3.5 سپنتا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4310
لوله آبرسانی "3 ضخامت 3.5 سپنتا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4310
لوله آبرسانی "4 ضخامت 3.5 سپنتا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4310
لوله آبرسانی "5 ضخامت 4 سپنتا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
141.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4310
لوله آبرسانی "6 ضخامت 4 سپنتا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4310

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

نام کالا قيمت
لوله سیاه تست شده " 1/2 نورد و یاران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4000
لوله سیاه تست شده " 3/4 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4000
لوله سیاه تست شده " 1 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3950
لوله سیاه تست شده " 2 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۱۴:۵۶:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3970
لوله سیاه تست شده " 3 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3950
لوله سیاه تست شده " 4 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3950

لوله و پروفیل کیهان

نام کالا قيمت
لوله سیاه تست شده "1 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده "2 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده "3 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده "4 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250

لوله آبرسانی

قیمت لوله آبرسانی

کلاف ساده

لوله آبرسانی

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37