51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 4 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3035
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 3 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3035
لوله تست شده "3 ضخامت 4 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3035
لوله تست شده "3 ضخامت 3 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3035
لوله تست شده "4 ضخامت 4 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3035
لوله تست شده "4 ضخامت 3 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3035
لوله تست شده "5 ضخامت 3 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
141.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله تست شده "5 ضخامت 5 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
141.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3100
لوله تست شده "6 ضخامت 3 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله تست شده "6 ضخامت 4 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله تست شده "8 ضخامت 4 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
219.1
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3085
لوله تست شده "8 ضخامت 6 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
219.1
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3150

شرکت کالوپ

نام کالا قيمت
لوله آبرسانی "6 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3000
لوله آبرسانی "8 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
219.1
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3000
لوله آبرسانی "10 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
273.1
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3100
لوله آبرسانی "12 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
323.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله آبرسانی "14 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
355.6
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3000
لوله آبرسانی "16 درز اسپیرال 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
406.4
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3260
لوله آبرسانی "18 درز اسپیرال 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
457
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3260
لوله آبرسانی "20 درز اسپیرال 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
508
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3260
لوله آبرسانی "24 درز اسپیرال 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
610
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3260
لوله آبرسانی "28 درز اسپیرال 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
711
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3260
لوله آبرسانی "30 درز اسپیرال 8 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
762
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3260
لوله آبرسانی "32 درز اسپیرال 8 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
813
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3260
لوله آبرسانی "36 درز اسپیرال 8 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
914
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3260

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله آبرسانی "1/2 ضخامت 2 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3430
لوله آبرسانی "3/4 ضخامت 2 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3430
لوله آبرسانی "1 ضخامت 2.5 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3410
لوله آبرسانی "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3410
لوله آبرسانی "1/2 1 ضخامت 2.5 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3410
لوله آبرسانی "2 ضخامت 2.5 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3410
لوله آبرسانی "1/2 2 ضخامت 3.5 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3210
لوله آبرسانی "3 ضخامت 3.5 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3210
لوله آبرسانی "4 ضخامت 3.5 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3210
لوله آبرسانی "5 ضخامت 4 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
141.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3210
لوله آبرسانی "6 ضخامت 4 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3210

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

نام کالا قيمت
لوله سیاه تست شده " 1/2 نورد و یاران 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3300
لوله سیاه تست شده " 3/4 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3300
لوله سیاه تست شده " 1 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده " 2 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده " 3 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده " 4 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250

لوله و پروفیل کیهان

نام کالا قيمت
لوله سیاه تست شده "1 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده "2 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده "3 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده "4 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250

لوله آبرسانی

قیمت لوله آبرسانی

کلاف ساده

لوله آبرسانی

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37