51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۲-۰۴-۱۳۹۷

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۲۲:۱۶:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3700
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3880
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۱۲ ۱۷:۴۳:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3700
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3880
لوله گاز خانگی "1 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3670
لوله مانیس گاز "1 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3850
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3670
لوله مانیس گاز "1/4 1 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3850
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3670
لوله مانیس گاز "1/2 1 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3850
لوله گاز خانگی "2 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3670
لوله مانیس گاز "2 سپاهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3850

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3650
لوله مانیس گاز "1/2 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3650
لوله گاز خانگی "3/4 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3650
لوله مانیس گاز "3/4 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3650
لوله گاز خانگی "1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3605
لوله مانیس گاز "1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3605
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3605
لوله مانیس گاز " 1/4 1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3605
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3605
لوله مانیس گاز " 1/2 1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3605
لوله گاز خانگی "2 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3605
لوله مانیس گاز " 2 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3605

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3500
لوله گاز خانگی "3/4 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3500
لوله گاز خانگی "1 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3470
لوله گاز خانگی "1/4 1 نورد لوله یاران ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3470
لوله گاز خانگی "1/2 1 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3470
لوله گاز خانگی "2 نورد و لوله یاران ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3470

لوله و پروفیل کیهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 لوله و کیهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز خانگی "3/4 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز خانگی "1 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز خانگی "2 لوله و پروفیل کیهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220

شرکت تولیدی صنعتی کچو

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3680
لوله گاز مانیس گاز "1/2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3850
لوله گاز خانگی "3/4 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3680
لوله گاز مانیس گاز "3/4 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3850
لوله گاز خانگی "1 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3650
لوله گاز مانیس گاز "1 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3830
لوله گاز خانگی "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3650
لوله گاز مانیس گاز "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3830
لوله گاز خانگی "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3650
لوله گاز مانیس گاز "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3830
لوله گاز خانگی "2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3650
لوله گاز مانیس گاز "2 تولیدی صنعتی کچو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3830

لوله گاز رسانی

قیمت لوله گاز رسانی

کلاف ساده

لوله گاز رسانی

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37