51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3290
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3355
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3290
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3355
لوله گاز خانگی "1 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3260
لوله مانیس گاز "1 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3325
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3260
لوله مانیس گاز "1/4 1 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3325
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3260
لوله مانیس گاز "1/2 1 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3325
لوله گاز خانگی "2 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3260
لوله مانیس گاز "2 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3325

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3245
لوله مانیس گاز "1/2 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3245
لوله گاز خانگی "3/4 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3245
لوله مانیس گاز "3/4 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3245
لوله گاز خانگی "1 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3205
لوله مانیس گاز "1 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3155
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3205
لوله مانیس گاز " 1/4 1 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3155
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3205
لوله مانیس گاز " 1/2 1 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3155
لوله گاز خانگی "2 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3205
لوله مانیس گاز " 2 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3155

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3280
لوله گاز خانگی "3/4 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3280
لوله گاز خانگی "1 نورد لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله گاز خانگی "1/4 1 نورد لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله گاز خانگی "1/2 1 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله گاز خانگی "2 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250

لوله و پروفیل کیهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 لوله و کیهان 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز خانگی "3/4 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز خانگی "1 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز خانگی "2 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220

شرکت تولیدی صنعتی کچو

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله گاز مانیس گاز "1/2 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3320
لوله گاز خانگی "3/4 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله گاز مانیس گاز "3/4 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3320
لوله گاز خانگی "1 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز مانیس گاز "1 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3300
لوله گاز خانگی "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز مانیس گاز "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3300
لوله گاز خانگی "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز مانیس گاز "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3300
لوله گاز خانگی "2 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز مانیس گاز "2 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3300

لوله گاز رسانی

قیمت لوله گاز رسانی

کلاف ساده

لوله گاز رسانی

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37