51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۲-۰۴-۱۳۹۷

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۲۲:۱۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3400
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3400
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3400
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3030
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3030
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3030
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3030
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2990
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2990

مجتمع فولاد کویر

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
2940
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2940
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2910
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2880
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2880
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
36
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
40
حالت:
A3
کارخانه
3050

مجتمع فولاد خراسان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3060
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2950
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2950
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2950
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2950
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2950
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2950
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2950
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3050

صبافولاد زاگرس شهركرد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3090
میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3070
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2990
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2990
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2990
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2990
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2990
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2990
میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3010
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3010

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3140
میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3120
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3120
میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3080
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3080
میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3080
میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3080
میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ ۰۸:۴۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2640

نورد فولاد یزد _ احرامیان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2730
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2680
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2600
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2600
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2600
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2600
میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2600
میلگرد 28 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 32 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2600

مجتمع فولاد شاهرود

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3030
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2960
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2960
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2960
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2960
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2960
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2960
میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2960
میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2960

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2990
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2990
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2980
میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
2625
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2980
میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
2625
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2980
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2980
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2980
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2980
میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2980
میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2980

فولاد امیرکبیر خزر

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2910
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2890
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2830
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2830
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2830
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2830
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2830
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2830
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2830
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2870

فولاد آریا ذوب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
0
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3000
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3000
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2620
میلگرد 14 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2980
میلگرد 16 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2980
میلگرد 18 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2980
میلگرد 20 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2980
میلگرد 22 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2980
میلگرد 25 آجدار A3 آریا ذوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2980

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
ميلگرد 8 آجدار A2 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
2250
ميلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3090
ميلگرد 10 آجدار A2 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2360
ميلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3050
ميلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3020
ميلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2950
ميلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2950
ميلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2950
ميلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2950
ميلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2950
ميلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3010
ميلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3010

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3100
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3070
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3030
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2970
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2970
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2970
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2970
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2970
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2970
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد هیربد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3000

مجتمع فولاد کیان کاشان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کیان کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2830
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد کیان کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2830
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کیان کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2730
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کیان کاشان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2730

صدر فولاد لرستان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
1850
میلگرد 14 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 16 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 18 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 20 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 22 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 25 آجدار A3 صدر فولاد لرستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2140

نورد کوثر اهواز

نام کالا قيمت
ميلگرد 10 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2220
ميلگرد 12 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2220
ميلگرد 14 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2670
ميلگرد 16 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2670
ميلگرد 18 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2670
ميلگرد 20 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2670

صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3110
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2700
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3210
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3090
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3050

فولاد آذربایجان (میانه)

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3060
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3030
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3030
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3030
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3030
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3030
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3030
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3030
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3030

فولاد آناهیتا گیلان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3160
میلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3130
میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3100

شرکت فولاد قزوین

نام کالا قيمت
ميلگرد 8 آجدار A2 فولاد قزوین ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
2870
ميلگرد 10 آجدار A2 فولاد قزوین ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2830
ميلگرد 12 آجدار A2 فولاد قزوین ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2830

فولاد پارس آرمان

نام کالا قيمت
ميلگرد 8 آجدار A2 فولاد پارس آرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
2875
ميلگرد 10 آجدار A2 فولاد پارس آرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2835
ميلگرد 12 آجدار A2 فولاد پارس آرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2835

ذوب آهن اردبیل

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2970
میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2500
میلگرد 12 آجدار A2 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2970
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2500
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2225
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2225
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2225

شرکت نورد گرم سمنان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 10 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2040
میلگرد 12 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2020
میلگرد 14 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 16 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 18 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 20 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 22 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 25 آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2000

صنایع فولاد کرمان_بردسیر

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3060
میلگرد 10 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3210
میلگرد 12 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3010
میلگرد 12 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3030
میلگرد 14 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
3000
میلگرد 14 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3020
میلگرد 16 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
3000
میلگرد 16 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3020
میلگرد 18 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3020
میلگرد 20 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3020
میلگرد 22 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3020
میلگرد 25 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3020
میلگرد 28 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3020
میلگرد 32 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
3020

فولاد آلیاژی ایران

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2650
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2720
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2620
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2450

فولاد البرز ایرانیان فایکو

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3110
میلگرد 12 آجدار A2 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3070
میلگرد 14 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2990
میلگرد 16 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2990
میلگرد 18 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2990
میلگرد 20 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2990
میلگرد 22 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2990
میلگرد 25 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2990
میلگرد 28 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2990
میلگرد 32 آجدار A3 فایکو ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2990

مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A2 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2970
میلگرد 14 آجدار A2 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
3020
میلگرد 14 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3020
میلگرد 16 آجدار A2 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
3020
میلگرد 16 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3020
میلگرد 18 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3020
میلگرد 20 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3020
میلگرد 22 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3020
میلگرد 25 آجدار A3 نورد کرمان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3020

مجتمع فولاد ارگ تبریز

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2560
میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3000

شرکت شیراز پولاد نورد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2100
میلگرد 10 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2430
میلگرد 12 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2080
میلگرد 12 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 14 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
2330
میلگرد 14 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 16 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
2330
میلگرد 16 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 18 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A2
کارخانه
2330
میلگرد 18 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 20 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A2
کارخانه
2330
میلگرد 20 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 22 آجدار A3 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2050

مجتمع فولاد صنعت بناب ( مجتمع فولاد شاهین بناب )

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
2970
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2950
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3030
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2920
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2920
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2920
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2920
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2920
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2920
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2920
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2920
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد شاهین بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2920

مجتمع فولاد ظفر بناب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3110
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3090
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3050
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد ظفر بناب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
3050

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3010
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2695
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2735
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2670
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2700
میلگرد 14 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
2405
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 16 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
2470
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۶:۵۲:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2470

شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود )

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3180
میلگرد 10 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3110
میلگرد 12 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3050
میلگرد 14 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
3050
میلگرد 16 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 18 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 20 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3050

نورد فولاد گلستان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
2970
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2890
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2870
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2870

مجتمع معدنی وصنعت آهن و فولادبافق

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3140
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3050
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2990
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2990
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2960
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2960
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2960
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2960
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
28
حالت:
A3
کارخانه
2960
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد بافق یزد ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
32
حالت:
A3
کارخانه
2960

مجتمع فولاد البرز غرب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
0
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2720
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2720
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2090
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2720
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2720
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2720
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2720
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2720
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2720

مجتمع فولاد ایوان

نام کالا قيمت
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ایوان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ایوان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ایوان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ایوان ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3100

شركت فولاد سیادن ابهر ( فولاد خلیج فارس )

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3250
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3000
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3000
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3100
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
3000
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۱-۲۷ ۱۷:۱۱:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2585
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
3000

ذوب فولاد ایزدخواست جنوب

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۵:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2550

مجتمع فولاد خرم آباد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
1535
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
1535
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
20
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
22
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد خرم آباد ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
25
حالت:
A3
کارخانه
2140

فولاد پرند

نام کالا قيمت
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد پرند ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
1535
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد پرند ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
1535
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد پرند ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
18
حالت:
A3
کارخانه
1535

شرکت فولاد الماس تاکستان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد الماس تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2820
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد الماس تاکستان ۱۳۹۷-۰۳-۱۱ ۱۴:۰۸:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2820

فولاد خرمدشت تاکستان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد خرمدشت تاکستان ۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۸:۲۳:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2485
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد خرمدشت تاکستان ۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۸:۲۳:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2540
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد خرمدشت تاکستان ۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۸:۲۳:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
0

سیما جهان فولاد ( فولاد کرمانشاه )

نام کالا قيمت
ميلگرد 12 آجدار A3 فولاد کرمانشاه ۱۳۹۷-۰۱-۱۹ ۰۸:۴۸:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2580

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ابرکوه ۱۳۹۶-۱۱-۲۵ ۰۷:۱۲:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
2360

میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار

کلاف ساده

میلگرد آجدار

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37