51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2790
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2490
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2490
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2490
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2490
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2450

مجتمع فولاد کویر

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A3
کارخانه
2700
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2700
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2650
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2650
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2650
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2570
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2570
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2570
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2570
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2570
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2570
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
36
حالت:
A3
کارخانه
2570
میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
40
حالت:
A3
کارخانه
2570

مجتمع فولاد خراسان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2510
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2455
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2455

صبافولاد زاگرس شهركرد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2530
میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2500
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2420
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2420
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2420
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2420
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2420
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2420
میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2440
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2440

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2530
میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2510
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2470

نورد فولاد یزد _ احرامیان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2560
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2480
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 28 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 32 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2450

مجتمع فولاد شاهرود

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2540
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2500
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2400

نورد آریان فولاد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2405
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2435
میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2405
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2435
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A2
کارخانه
2395
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A2
کارخانه
2395
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2395

فولاد امیرکبیر خزر

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2460
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2420
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2360
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2360
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2360
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2360
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2360
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2360
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2360
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2380

فولاد آریا ذوب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2310
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2370
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2370
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2370
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2370
میلگرد 14 آجدار A3 آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 16 آجدار A3 آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 18 آجدار A3 آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 20 آجدار A3 آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 22 آجدار A3 آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 25 آجدار A3 آریا ذوب 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2350

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
ميلگرد 8 آجدار A2 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2250
ميلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2620
ميلگرد 10 آجدار A2 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2380
ميلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2620
ميلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2420
ميلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2400
ميلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2400
ميلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2400
ميلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2400
ميلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2400
ميلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2480
ميلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2480

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2485
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2455
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2405
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2375
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2375
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2375
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2375
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2375
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2375
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2375
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد هیربد 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2375

مجتمع فولاد کیان کاشان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کیان کاشان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2390
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد کیان کاشان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2370
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کیان کاشان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2370
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کیان کاشان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2370

صدر فولاد لرستان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 صدر فولاد لرستان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
1850
میلگرد 14 آجدار A3 صدر فولاد لرستان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 16 آجدار A3 صدر فولاد لرستان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 18 آجدار A3 صدر فولاد لرستان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 20 آجدار A3 صدر فولاد لرستان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 22 آجدار A3 صدر فولاد لرستان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 25 آجدار A3 صدر فولاد لرستان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2140

نورد کوثر اهواز

نام کالا قيمت
ميلگرد 10 آجدار A3 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2220
ميلگرد 12 آجدار A3 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2220
ميلگرد 14 آجدار A3 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2510
ميلگرد 16 آجدار A3 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2510
ميلگرد 18 آجدار A3 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2510
ميلگرد 20 آجدار A3 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2510

صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2510
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2490
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2590
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2460

فولاد آذربایجان (میانه)

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2500
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2430
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2400

فولاد آناهیتا گیلان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2510
میلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2480
میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2450

شرکت فولاد قزوین

نام کالا قيمت
ميلگرد 8 آجدار A2 فولاد قزوین 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2510
ميلگرد 10 آجدار A2 فولاد قزوین 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2360
ميلگرد 12 آجدار A2 فولاد قزوین 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2360

فولاد پارس آرمان

نام کالا قيمت
ميلگرد 8 آجدار A2 فولاد پارس آرمان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2515
ميلگرد 10 آجدار A2 فولاد پارس آرمان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2365
ميلگرد 12 آجدار A2 فولاد پارس آرمان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2365

ذوب آهن اردبیل

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 ذوب آهن اردبیل 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2245
میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2295
میلگرد 12 آجدار A2 ذوب آهن اردبیل 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2245
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2295
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2225
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2225
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2225

شرکت نورد گرم سمنان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 10 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2040
میلگرد 12 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2020
میلگرد 14 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 16 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 18 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 20 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 22 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2000
میلگرد 25 آجدار A3 نورد گرم سمنان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2000

صنایع فولاد کرمان_بردسیر

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2510
میلگرد 10 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2620
میلگرد 12 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2450
میلگرد 12 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2470
میلگرد 14 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A2
کارخانه
2440
میلگرد 14 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 16 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A2
کارخانه
2440
میلگرد 16 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 18 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 20 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 22 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 25 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 28 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 32 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2460

فولاد آلیاژی ایران

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2285
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2285
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آلیاژی ایران 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2400

فولاد البرز ایرانیان فایکو

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فایکو 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2485
میلگرد 12 آجدار A2 فایکو 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2455
میلگرد 14 آجدار A3 فایکو 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 16 آجدار A3 فایکو 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 18 آجدار A3 فایکو 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 20 آجدار A3 فایکو 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 22 آجدار A3 فایکو 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 25 آجدار A3 فایکو 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 28 آجدار A3 فایکو 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2395
میلگرد 32 آجدار A3 فایکو 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2395

مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A2 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2430
میلگرد 14 آجدار A2 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A2
کارخانه
2440
میلگرد 14 آجدار A3 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 16 آجدار A2 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A2
کارخانه
2440
میلگرد 16 آجدار A3 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 18 آجدار A3 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 20 آجدار A3 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 22 آجدار A3 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 25 آجدار A3 نورد کرمان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2460

مجتمع فولاد ارگ تبریز

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2380
میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2310
میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2310
میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2310
میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2310
میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2310
میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2310

شرکت شیراز پولاد نورد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2100
میلگرد 10 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2430
میلگرد 12 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2080
میلگرد 12 آجدار A3 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 14 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A2
کارخانه
2330
میلگرد 14 آجدار A3 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 16 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A2
کارخانه
2330
میلگرد 16 آجدار A3 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 18 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A2
کارخانه
2330
میلگرد 18 آجدار A3 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 20 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A2
کارخانه
2330
میلگرد 20 آجدار A3 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2050
میلگرد 22 آجدار A3 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2050

مجتمع فولاد صنعت بناب ( مجتمع فولاد شاهین بناب )

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2550
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A3
کارخانه
2600
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2520
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2580
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2485
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2485
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2485
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2485
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2485
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2485
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2485
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2485
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد شاهین بناب 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2485

مجتمع فولاد ظفر بناب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2515
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2495
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
0
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2450
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد ظفر بناب 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2450

شرکت فولاد سپهر ایرانیان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2490
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2405
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2460
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2405
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2430
میلگرد 14 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A2
کارخانه
2405
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2430
میلگرد 16 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A2
کارخانه
2405
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2430
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2430
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2430
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2430

شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود )

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2490
میلگرد 10 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2410
میلگرد 12 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2400
میلگرد 14 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A2
کارخانه
2385
میلگرد 16 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2385
میلگرد 18 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2385
میلگرد 20 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2385

نورد فولاد گلستان

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A3
کارخانه
2640
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2540
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2540
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2540
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2540
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2540
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2540

مجتمع معدنی وصنعت آهن و فولادبافق

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2700
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2590
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2510
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2510
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2480
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2480
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2480
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2480
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
28
حالت:
A3
کارخانه
2480
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد بافق یزد 2/23/18 5:54 PM
32
حالت:
A3
کارخانه
2480

مجتمع فولاد البرز غرب

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
0
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2345
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2345
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2120
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2345
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2345
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2345
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2345
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2345
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد البرز تاکستان 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2345

مجتمع فولاد ایوان

نام کالا قيمت
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ایوان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ایوان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ایوان 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2450
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ایوان 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2450

شركت فولاد سیادن ابهر ( فولاد خلیج فارس )

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2510
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2350
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2320
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2350
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2400
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2350
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2350

ذوب فولاد ایزدخواست جنوب

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2550
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2550

مجتمع فولاد خرم آباد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد خرم آباد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
1535
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد خرم آباد 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
1535
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد خرم آباد 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد خرم آباد 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد خرم آباد 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد خرم آباد 2/23/18 5:54 PM
20
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد خرم آباد 2/23/18 5:54 PM
22
حالت:
A3
کارخانه
2140
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد خرم آباد 2/23/18 5:54 PM
25
حالت:
A3
کارخانه
2140

فولاد پرند

نام کالا قيمت
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد پرند 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
1535
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد پرند 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
1535
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد پرند 2/23/18 5:54 PM
18
حالت:
A3
کارخانه
1535

شرکت فولاد الماس تاکستان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد الماس تاکستان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2370
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد الماس تاکستان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2370

فولاد خرمدشت تاکستان

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد خرمدشت تاکستان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2425
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد خرمدشت تاکستان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2480
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد خرمدشت تاکستان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
0

سیما جهان فولاد ( فولاد کرمانشاه )

نام کالا قيمت
ميلگرد 12 آجدار A3 فولاد کرمانشاه 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2355

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ابرکوه 2/14/18 7:12 AM
12
حالت:
A3
کارخانه
2360

میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار

کلاف ساده

میلگرد آجدار

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37