51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

فولاد ناب تبریز
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت

ناودانی

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

8

سنگین

کارخانه

2540 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

10

سنگین

کارخانه

2540 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

10

سنگین

کارخانه

2540 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

12

سنگین

کارخانه

2540 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

12

سنگین

کارخانه

2540 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

14

سنگین

کارخانه

2600 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

14

سنگین

کارخانه

2600 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

16

سنگین

انبار اصفهان

2600 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

16

سنگین

کارخانه

2600 تومان ( 0 تومان )

نبشی

نام کالا قيمت
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

30*30

---

کارخانه

2410 تومان ( 0 تومان )
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

40*40

---

کارخانه

2530 تومان ( 0 تومان )
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

40*40

---

کارخانه

2520 تومان ( 0 تومان )
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

50*50

---

کارخانه

2520 تومان ( 0 تومان )
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

50*50

---

کارخانه

2510 تومان ( 0 تومان )
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

50*50

---

کارخانه

2520 تومان ( 0 تومان )
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

50*50

---

کارخانه

2600 تومان ( 0 تومان )
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

60*60

---

کارخانه

2510 تومان ( 0 تومان )
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

60*60

---

کارخانه

2500 تومان ( 0 تومان )
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

60*60

---

کارخانه

2520 تومان ( 0 تومان )
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

60*60

---

کارخانه

2560 تومان ( 0 تومان )
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

70*70

---

کارخانه

2610 تومان ( 0 تومان )
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

70*70

---

کارخانه

2610 تومان ( 0 تومان )
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

70*70

---

کارخانه

2620 تومان ( 0 تومان )
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

70*70

---

کارخانه

2620 تومان ( 0 تومان )
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

80*80

---

کارخانه

2510 تومان ( 0 تومان )
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

80*80

---

کارخانه

2500 تومان ( 0 تومان )
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

80*80

---

کارخانه

2500 تومان ( 0 تومان )
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

100*100

---

کارخانه

2430 تومان ( 0 تومان )
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

100*100

---

کارخانه

2550 تومان ( 0 تومان )

ورق

نام کالا قيمت

تیرآهن

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:57 PM

14

IPE

کارخانه

2570 تومان ( 0 تومان )
تيرآهن 14 کوتاه ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:57 PM

14

IPE

کارخانه

2570 تومان ( 0 تومان )
تيرآهن 16 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:57 PM

16

IPE

کارخانه

2570 تومان ( 0 تومان )
تيرآهن 16 کوتاه ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:57 PM

16

IPE

کارخانه

2570 تومان ( 0 تومان )
تيرآهن 18 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 2/23/18 5:57 PM

18

IPE

کارخانه

2600 تومان ( 0 تومان )