51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

فولاد ناب تبریز
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت

ناودانی

نام کالا قيمت
ناودانی 8 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

8

سنگین

کارخانه

3900 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

10

سنگین

کارخانه

3900 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 10 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

10

سنگین

کارخانه

3900 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

12

سنگین

کارخانه

3900 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

12

سنگین

کارخانه

3900 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

14

سنگین

کارخانه

3900 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

14

سنگین

کارخانه

3900 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

16

سنگین

انبار اصفهان

3900 تومان ( 0 تومان )
ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

16

سنگین

کارخانه

3900 تومان ( 0 تومان )

نبشی

نام کالا قيمت
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

30*30

---

کارخانه

4070 تومان ( 0 تومان )
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

40*40

---

کارخانه

3900 تومان ( 0 تومان )
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

40*40

---

کارخانه

3870 تومان ( 0 تومان )
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

50*50

---

کارخانه

3870 تومان ( 0 تومان )
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

50*50

---

کارخانه

3900 تومان ( 0 تومان )
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

50*50

---

کارخانه

3910 تومان ( 0 تومان )
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

50*50

---

کارخانه

4270 تومان ( 0 تومان )
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

60*60

---

کارخانه

3890 تومان ( 0 تومان )
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

60*60

---

کارخانه

3870 تومان ( 0 تومان )
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

60*60

---

کارخانه

3910 تومان ( 0 تومان )
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

60*60

---

کارخانه

4250 تومان ( 0 تومان )
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/9/19, 3:24 PM

70*70

---

کارخانه

4230 تومان ( 0 تومان )
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

70*70

---

کارخانه

4250 تومان ( 0 تومان )
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

70*70

---

کارخانه

4250 تومان ( 0 تومان )
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

70*70

---

کارخانه

4250 تومان ( 0 تومان )
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

80*80

---

کارخانه

3900 تومان ( 0 تومان )
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

80*80

---

کارخانه

3850 تومان ( 0 تومان )
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

80*80

---

کارخانه

3870 تومان ( 0 تومان )
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

100*100

---

کارخانه

3850 تومان ( 0 تومان )
نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

100*100

---

کارخانه

0 تومان ( 0 تومان )

ورق

نام کالا قيمت

تیرآهن

نام کالا قيمت
تيرآهن 14 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

14

IPE

کارخانه

4320 تومان ( 0 تومان )
تيرآهن 14 کوتاه ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

14

IPE

کارخانه

4320 تومان ( 0 تومان )
تيرآهن 16 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

16

IPE

کارخانه

4320 تومان ( 0 تومان )
تيرآهن 16 کوتاه ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

16

IPE

کارخانه

4320 تومان ( 0 تومان )
تيرآهن 18 بلند ناب تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

18

IPE

کارخانه

4320 تومان ( 0 تومان )