51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

ورق خودرو چهار محال بختیاری
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت

ناودانی

نام کالا قيمت

نبشی

نام کالا قيمت

ورق

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

7700 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1250

ST22

کارخانه

7700 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

7130 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1250

ST22

کارخانه

7130 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1250

ST22

کارخانه

7060 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

6980 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

6770 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1250

ST22

کارخانه

7020 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1250

ST22

کارخانه

6870 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

6850 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

6860 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1250

ST22

کارخانه

6890 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1250

ST22

کارخانه

6950 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

6800 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1250

ST22

کارخانه

6800 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

6890 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1250

ST22

کارخانه

6870 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

6960 تومان ( 0 تومان )

تیرآهن

نام کالا قيمت