51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷

ورق خودرو چهار محال بختیاری
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت

ناودانی

نام کالا قيمت

نبشی

نام کالا قيمت

ورق

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST22

کارخانه

4040 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1250

ST22

کارخانه

4020 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST22

کارخانه

4010 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1250

ST22

کارخانه

4010 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1250

ST22

کارخانه

3860 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST22

کارخانه

3990 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST22

کارخانه

3900 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1250

ST22

کارخانه

3890 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1250

ST22

کارخانه

3930 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST22

کارخانه

3780 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST22

کارخانه

3840 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1250

ST22

کارخانه

3870 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1250

ST22

کارخانه

3860 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST22

کارخانه

3820 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1250

ST22

کارخانه

3970 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST22

کارخانه

3920 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1250

ST22

کارخانه

3940 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST22

کارخانه

3960 تومان ( 0 تومان )

تیرآهن

نام کالا قيمت